當前位置: 首頁 > 文檔 > 推薦 > 百家姓全文

百家姓全文

2016-11-02 09:04:25 推薦 來源:http://m.abe888.com 瀏覽:

導讀: 百家姓全文(共7篇)1 百家姓全文帶拼音——打印《百家姓》zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng 趙 錢 孫 李 周 吳 鄭 王 féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yá...

1 百家姓全文帶拼音——打印
百家姓全文 第一篇

《百家姓》

zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng 趙 錢 孫 李 周 吳 鄭 王 féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng 馮 陳 褚 衛 蔣 沈 韓 楊 zhū qin yoú xǔ hé lǚ shi zhāng 朱 秦

kǒng cáo

孔 曹

qī xiè

戚 謝

yún sū

云 蘇

lǔ wéi

魯 韋

yú rén

俞 任

fèi(bì) lián

費 廉

téng yīn

滕 殷

lè(yuè) yú

樂 于

wǔ yú

伍 余

hé mù

和 穆

qí máo

祁 毛

jì fú

計 伏

尤 yán 嚴 zōu 鄒 pān 潘 chāng 昌 yuán 袁 cén 岑 luó 羅 shí 時 yuán 元 xiāo 蕭 yǔ 禹 chéng 成 許 huà 華 yù 喻 gě 葛 mǎ 馬 liǔ 柳 xuē 薛 bì 畢 fù 傅 bǔ 卜 yǐn 尹 dí 狄 dài 戴 何 呂 jīn wèi 金 魏 bǎi(bó) shuǐ 柏 水 xī fàn 奚 范 miáo fèng 苗 鳳 fēng bào 酆 鮑 léi hè 雷 賀 hǎo wū 郝 鄔 pí biàn 皮 卞 gù mèng 顧 孟 yáo shào 姚 邵 mǐ bèi 米 貝 tán sòng 談 宋

1 施 張 táo jiāng 陶 姜 dòu zhāng 竇 章 péng láng 彭 郎 huā fāng 花 方 shǐ táng 史 唐 ní tāng 倪 湯 ān cháng 安 常 常 qí kāng 齊 康 píng huáng 平 黃 zhàn wāng 湛 汪 míng zāng 明 臧 máo páng 茅 龐 。

xióng jǐ shū qū xiàng zhù dǒng liáng 熊 紀 舒 屈 項 祝 董 梁 dù ruǎn lán mǐn xí jì má qiáng 杜 阮 藍 閔 席 季 麻 強 jiǎ lù lóu wēi jiāng tóng yán guō 賈 路 婁 危 江 童 顏 郭 méi shèng lín diāo zhōng xú qiū luò 梅 盛 林 刁

Gāo Xià Cài Tián

高 夏 蔡 田

yú wàn zhī kē

虞 萬 支 柯

jīng fáng qiú miào【百家姓全文】

經 房 裘 繆

dīng xuān féi dèng

丁 宣 賁 鄧

bāo zhū zuǒ shí

包 諸 左 石

chéng jī xíng huá

程 嵇 邢 滑

xún yáng yū huì

荀 羊 於 惠

ruì yì chǔ jìn

芮 羿 儲 靳

jǐng duàn fù wū

井 段 富 巫

mù kuí(wěi) shān gǔ

牧 隗 山 谷

quán xī bān yǎng

全 郗 班 仰

nìng qiú luán bào

寧 仇 欒 暴

zǔ wǔ fú liú

祖 武 符 劉 鐘 Fán 樊 zǎn 昝 gān 干 yù 郁 cuī 崔 péi 裴 zhēn 甄 jí 汲 wū 烏 chē 車 qiū 秋 gān 甘 jǐng 景

2 徐 邱 hu líng 胡 凌 guǎn lú 管 盧 xiè yīng 解 應 shàn háng 單 杭 jí niǔ 吉 鈕 lù róng 陸 榮 qū jiā 曲 家 bǐng mí 邴 糜 jiāo bā 焦 巴 hóu fú 侯 宓 zhòng yī 仲 伊 tǒu lì 鈄 厲 zhān shù 詹 束 駱 huò 霍 mò 莫 zōng 宗 hóng 洪 gōng 龔 wēng 翁 fēng 封 sōng 松 gōng 弓 péng 蓬 gōng 宮 róng 戎 lóng 龍

yè xìng sī sháo gào lí jì bó 葉 幸 司 韶 郜 黎 薊 薄 yìn sù bái huái pú tái cóng è 印 宿 白 懷 蒲 邰 從 鄂 suǒ xián j í lài zhuó lìn tù méng 索 咸 籍 賴 卓 藺 屠 蒙 chí qiáo yīn yù xū nài cāng shuāng 池 喬 陰 鬱 胥 能 蒼 雙 wén shēn dǎng zhái tán gòng láo páng 聞 莘 黨 翟 譚 貢 勞 逄 jī shēn fú dǔ rǎn zǎi lì yōng 姬 申 扶 堵 冉 宰 酈 雍 xì qú sāng guì pú niú shòu tōng 卻 璩 桑 桂 濮 牛 壽 通 biān hù yān jì jiá pǔ shàng nóng 邊 扈 燕 冀 郟 浦 尚 農 wēn bié zhuāng yàn chái qú yán chōng 溫 別 莊 晏 柴 瞿 閻 充 mù lián hú xí huàn ài yú róng 慕 連 茹 習 宦 艾 魚 容 xiàng gǔ yì shèn gē liào yǔ zhōng 向 古 易 慎 戈 廖 庾 終 jì jū héng bù dū gěng mǎn hóng 暨 居 衡 步 都 耿 滿 弘 kuāng guó wén kòu guǎng lù quē dōng 匡 國 文 寇 廣 祿 闕 東 ōu shū wò lì yù yuè kuí lóng 歐 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆

Shī gǒng shè niè cháo gōu áo Róng 師 鞏 厙 聶 晁 勾(句) 敖 融 lěng zī xīn kàn nā(nuó) jiǎn ráo kōng 冷 訾 辛 闞 那 簡 饒 空 zēng wú shā niè yǎng Jū xū féng 曾 毋 沙 乜 養 鞠 須 豐

3

cháo guān kuǎi xiāng zhā hòu jīng hóng 巢 關 蒯 相 查 后 荊 紅 yóu zhú quán lù gě(gài) yì huán gōng 游 竺 權 逯 蓋 益 桓 公 mò qí sī mǎ shàng guān ōu yáng xià hóu zhū gě 萬俟 司馬 上官 歐陽 夏侯 諸葛 wén rén dōng fāng hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng 聞人 東方 赫連 皇甫 尉遲 公羊 tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng chún yú chán yú 澹臺 公冶 宗政 濮陽 淳于 單于 tài shū shēn tú gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú 太叔 申屠 公孫 仲孫 軒轅 令狐 zhōng lí yǔ wén zhǎng sūn mù róng xiān yú lǘ qiū 鐘離 宇文 長孫 慕容 鮮于 閭丘 sī tú sī kōng qi guān sī kòu zhǎng dū 司徒 司空 丌官 司寇 仉 督 zǐchē zhuān sūn duān mù wū mǎ gōng xī 子車 顓孫 端木 巫馬 公西

qīdiāo yuèzhèng rǎng sì gōng liáng tuò bá jā gǔ 漆雕 樂正 壤駟 公良 拓跋 夾谷 zǎi fǔ gǔ liáng Jìn chǔ yán fǎ

宰父 谷梁 晉 楚 閆 法 rú yān tú qīn duàn gān bǎi lǐ

汝 鄢 涂 欽 段干 百里

dōng guō nán mén hū yán guī hǎi yáng shé wēi shēng 東郭 南門 呼延 歸 海 羊舌 微生 yuè shuài gōu kòng kuàng hòu yǒu(yòu) qín 岳 帥 緱 亢 況 郈 有 琴 liáng qiū zuǒ qiū dōng mén xī mén 梁丘 左丘 東門 西門

shāng móu shé nài(mǐ) bó shǎng ná gōng 商 牟 佘 佴 伯 賞 南 宮 mò hǎ qiáo dá nián ài yáng tóng 墨 哈 譙 笪 年 愛 陽 佟

4

百家姓全文(帶拼音)
百家姓全文 第二篇

百家姓大全(帶拼音)

Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng 樂 于 時 傅 皮 卞 齊 康

Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng 趙 錢 孫 李 周 吳 鄭 王

伍 余 元 卜 顧 孟 平 黃

Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán YángHé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng 馮 陳 褚 衛 蔣 沈 韓 楊 Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng 朱 秦 尤 許 何 呂 施 張

Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng 孔 曹 嚴 華 金 魏 陶 姜

Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng 戚 謝 鄒 喻 柏 水 竇 章 Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng 云 蘇 潘 葛 奚 范 彭 郎

Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng 魯 韋 昌 馬 苗 鳳 花 方

Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng 俞 任 袁 柳 酆 鮑 史 唐

Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng 費 廉 岑 薛 雷 賀 倪 湯 Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng 滕 殷 羅 畢 郝 鄔 安 常

和 穆 蕭 尹 姚 邵 湛 汪 Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng 祁 毛 禹 狄 米 貝 明 臧

Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng 計 伏 成 戴 談 宋 茅 龐

Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng 熊 紀 舒 屈 項 祝 董 梁 Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng 杜 阮 藍 閔 席 季 麻 強

Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō 賈 路 婁 危 江 童 顏 郭

Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò 梅 盛 林 刁 鐘 徐 邱 駱 Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò 高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍 Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò 虞 萬 支 柯 昝 管 盧 莫

one

Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng 經 房 裘 繆 干 解 應 宗

Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó 葉 幸 司 韶 郜 黎 薊 薄

Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è 丁 宣 賁 鄧 郁 單 杭 洪 Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng 包 諸 左 石 崔 吉 鈕 龔

Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng 程 嵇 邢 滑 裴 陸 榮 翁

Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng 荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封 Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng 芮 羿 儲 靳 汲 邴 糜 松

Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng 井 段 富 巫 烏 焦 巴 弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng牧 隗 山 谷 車 侯 宓 蓬

Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng 全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宮

Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng 寧 仇 欒 暴 甘 鈄 厲 戎

Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng 祖 武 符 劉 景 詹 束 龍

印 宿 白 懷 蒲 邰 從 鄂 Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng 索 咸 籍 賴 卓 藺 屠 蒙

Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng 池 喬 陰 鬱 胥 能 蒼 雙

Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng 聞 莘 黨 翟 譚 貢 勞 逄 Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng 姬 申 扶 堵 冉 宰 酈 雍 Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng 卻 璩 桑 桂 濮 牛 壽 通

Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng 邊 扈 燕 冀 郟 浦 尚 農

Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng 溫 別 莊 晏 柴 瞿 閻 充 Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng 慕 連 茹 習 宦 艾 魚 容

Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng 向 古 易 慎 戈 廖 庾 終

two

Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng 暨 居 衡 步 都 耿 滿 弘

Tán tái Gōng yě Zōng zhèng Pú yáng Chún yú Chán yú

Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng 澹臺 公冶 宗政 濮陽 淳于 單于 匡 國 文 寇 廣 祿 闕 東 ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng 歐 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆

Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng 師 鞏 厙 聶 晁 勾(句) 敖 融

Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng 冷 訾 辛 闞 那 簡 饒 空

【百家姓全文】

Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng 曾 毋 沙 乜 養 鞠 須 豐

Tài shū Shēn tú Gōng sūn Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

太叔 申屠 公孫 仲孫 軒轅 令狐

Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn Mù róng Xiān yú Lǘ qiū

鐘離 宇文 長孫 慕容 鮮于 閭丘 Sī tú Sī kōng Qí guān Sī kòu Zhǎng Dū 司徒 司空 丌官 司寇 仉 督

Zǐchē Zhuān sūn Duān mù Wū mǎ Gōng xī

Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng 子車 顓孫 端木 巫馬 公西 巢 關 蒯 相 查 后 荊 紅

Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng 游 竺 權 逯 蓋 益 桓 公

Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá Jā gǔ

漆雕 樂正 壤駟 公良 拓跋 夾谷

Mò qí Sī mǎ Shàng guān ōu yáng Xià hóu Zǎi fǔ Gǔ liáng Jìn Chǔ Yán Fǎ Zhū gě

萬俟 司馬 上官 歐陽 夏侯 諸葛

宰父 谷梁 晉 楚 閆 法 Rú Yān Tú Qīn Duàn gān Bǎi lǐ

Wén rén Dōng fāng Hè lián Huáng fǔ Yù 汝 鄢 涂 欽 段干 百里 chí Gōng yáng

聞人 東方 赫連 皇甫 尉遲 公羊

three

Dōng guō Nán mén Hū yán Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

東郭 南門 呼延 歸 海 羊舌 微生 Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

岳 帥 緱 亢 況 郈 有 琴

Liáng qiū Zuǒ qiū Dōng mén Xī mén 梁丘 左丘 東門 西門

Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nán gōng

商 牟 佘 佴 伯 賞 南宮

Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng 墨 哈 譙 笪 年 愛 陽 佟

Dì wǔ Yán Fú 《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng 第五 言 福 《 百 家 姓》 終 2012-8-10

four

新百家姓全文
百家姓全文 第三篇

百家姓全文(拼音)

趙(zhào) 錢(qián) 孫(sūn) 李(lǐ)

周(zhōu) 吳(wú) 鄭(zhang) 王(wáng)

馮(f?ng) 陳(ch?n) 褚(chǔ) 衛(wai)【百家姓全文】

蔣(jiǎng) 沈(shěn) 韓(hán) 楊(yáng)

朱(zhū) 秦(qín) 尤(y?u) 許(xǔ)

何(h?) 呂(lǚ) 施(shī) 張(zhāng)

孔(kǒng) 曹(cáo) 嚴(yán) 華(huà)

金(jīn) 魏(wai) 陶(táo) 姜(jiāng)

戚(qī) 謝(xia) 鄒(zōu) 喻(yù)

柏(bǎi) 水(shuǐ) 竇(d?u) 章(zhāng)

云(yún) 蘇(sū) 潘(pān) 葛(gě)

奚(xī) 范(fàn) 彭(p?ng) 郎(láng)

魯(lǔ) 韋(w?i) 昌(chāng) 馬(mǎ)

苗(miáo) 鳳(fang) 花(huā) 方(fāng)

俞(yú) 任(ran) 袁(yuán) 柳(liǔ)

酆(fēng) 鮑(bào) 史(shǐ) 唐(táng)

費(fai) 廉(lián) 岑(c?n) 薛(xuē)

雷(l?i) 賀(ha) 倪(ní) 湯(tāng)

滕(t?ng) 殷(yīn) 羅(lu?) 畢(bì)

郝(hǎo) 鄔(wū) 安(ān) 常(cháng)

樂(yua) 于(yú) 時(shí) 傅(fù)

皮(pí) 卞(biàn) 齊(qí) 康(kāng)

伍(wǔ) 余(yú) 元(yuán) 卜(bǔ)

顧(gù) 孟(mang) 平(píng) 黃(huáng)

和(h?) 穆(mù) 蕭(xiāo) 尹(yǐn)

姚(yáo) 邵(shào) 湛(zhàn) 汪(wāng)

祁(qí) 毛(máo) 禹(yǔ) 狄(dí)

米(mǐ) 貝(bai) 明(míng) 臧(zāng)

計(jì) 伏(fú) 成(ch?ng) 戴(dài)

談(tán) 宋(s?ng) 茅(máo) 龐(páng)

熊(xi?ng) 紀(jì) 舒(shū) 屈(qū)

項(xiàng) 祝(zhù) 董(dǒng) 梁(liáng)

杜(dù) 阮(ruǎn) 藍(lán) 閔(mǐn)

席(xí) 季(jì) 麻(má) 強(qiáng)

賈(jiǎ) 路(lù) 婁(l?u) 危(wēi)

江(jiāng) 童(t?ng) 顏(yán) 郭(guō)

梅(m?i) 盛(shang) 林(lín) 刁(diāo)

鐘(zhōng) 徐(xú) 邱(qiū) 駱(lu?)

高(gāo) 夏(xià) 蔡(cài) 田(tián)

樊(fán) 胡(hú) 凌(líng) 霍(hu?)

虞(yú) 萬(wàn) 支(zhī) 柯(kē)

昝(zǎn) 管(guǎn) 盧(lú) 莫(m?)

經(jīng) 房(fáng) 裘(qiú) 繆(miào)

干(gān) 解(xia) 應(yīng) 宗(zōng)

丁(dīng) 宣(xuān) 賁(bēn) 鄧(dang)

郁(yù) 單(shàn) 杭(háng) 洪(h?ng)

包(bāo) 諸(zhū) 左(zuǒ) 石(shí)

崔(cuī) 吉(jí) 鈕(niǔ) 龔(gōng)

程(ch?ng) 嵇(jī) 邢(xíng) 滑(huá)

裴(p?i) 陸(lù) 榮(r?ng) 翁(wēng)

荀(xún) 羊(yáng) 於(yū) 惠(huì)

甄(zhēn) 曲(qū) 家(jiā) 封(fēng)

芮(ruì) 羿(yì) 儲(chǔ) 靳(jìn)

汲(jí) 邴(bǐng) 糜(mí) 松(sōng)

井(jǐng) 段(duàn) 富(fù) 巫(wū)

烏(wū) 焦(jiāo) 巴(bā) 弓(gōng)

牧(mù) 隗(kuí) 山(shān) 谷(gǔ)

車(chē) 侯(h?u) 宓(mì) 蓬(p?ng)

全(quán) 郗(xī) 班(bān) 仰(yǎng)

秋(qiū) 仲(zh?ng) 伊(yī) 宮(gōng)

寧(nìng) 仇(qiú) 欒(luán) 暴(bào)

甘(gān) 鈄(tǒu) 厲(lì) 戎(r?ng)

祖(zǔ) 武(wǔ) 符(fú) 劉(liú)

景(jǐng) 詹(zhān) 束(shù) 龍(l?ng)

葉(ya) 幸(xìng) 司(sī) 韶(sháo)

郜(gào) 黎(lí) 薊(jì) 薄(b?)

印(yìn) 宿(sù) 白(bái) 懷(huái)

蒲(pú) 邰(tái) 從(c?ng) 鄂(a)

索(suǒ) 咸(xián) 籍(jí) 賴(lài)

卓(zhu?) 藺(lìn) 屠(tú) 蒙(m?ng)

池(chí) 喬(qiáo) 陰(yīn) 鬱(yù)【百家姓全文】

胥(xū) 能(nài) 蒼(cāng) 雙(shuāng)

聞(w?n) 莘(shēn) 黨(dǎng) 翟(zhái)

譚(tán) 貢(g?ng) 勞(láo) 逄(páng)

【百家姓全文】

姬(jī) 申(shēn) 扶(fú) 堵(dǔ)

冉(rǎn) 宰(zǎi) 酈(lì) 雍(yōng)

郤(xì)) 璩(qú) 桑(sāng 桂(guì)

濮(pú) 牛(niú) 壽(sh?u) 通(tōng)

邊(biān) 扈(hù) 燕(yān) 冀(jì)

郟(jiá) 浦(pǔ) 尚(shàng) 農(n?ng)

溫(wēn) 別(bi?) 莊(zhuāng) 晏(yàn)

柴(chái) 瞿(qú) 閻(yán) 充(chōng)

慕(mù) 連(lián) 茹(rú) 習(xí)

宦(huàn) 艾(ài) 魚(yú) 容(r?ng)

向(xiàng) 古(gǔ) 易(yì) 慎(shan)

戈(gē) 廖(liào) 庾(yǔ) 終(zhōng)

暨(jì) 居(jū) 衡(h?ng) 步(bù)

都(dū) 耿(gěng) 滿(mǎn) 弘(h?ng)

匡(kuāng) 國(gu?) 文(w?n) 寇(k?u)

廣(guǎng) 祿(lù) 闕(quē) 東(dōng)

歐(ōu) 殳(shū) 沃(w?) 利(lì)

蔚(wai) 越(yua) 夔(kuí) 隆(l?ng)

師(shī) 鞏(gǒng) 厙(sha) 聶(nia)

晁(cháo) 勾(gōu) 敖(áo) 融(r?ng)

冷(lěng) 訾(zǐ) 辛(xīn) 闞(kàn)

那(nā) 簡(jiǎn) 饒(ráo) 空(kōng)

曾(zēng) 母(mǔ) 沙(shā) 乜(nia)

養(yǎng) 鞠(jū) 須(xū) 豐(fēng)

巢(cháo) 關(guān) 蒯(kuǎi) 相(xiàng)

查(zhā) 后(h?u) 荊(jīng) 紅(h?ng)

游(y?u) 竺(zhú) 權(quán) 逯(lù)

蓋(gài) 益(yì) 桓(huán) 公(gōng)

萬俟(m? qí) 司馬(sī mǎ) 上官(shàng guān) 歐陽(ōu yáng) 夏侯(xià h?u) 諸葛(zhū gě) 聞人(w?n r?n) 東方(dōng fāng) 赫連(ha lián) 皇甫(huáng pǔ) 尉遲(yù chí) 公羊(gōng yáng) 澹臺(tán tái) 公冶(gōng yě) 宗政(zōng zhang) 濮陽(pú yáng) 淳于(chún yú) 單于(chán yú) 太叔(tài shū) 申屠(shēn tú) 公孫(gōng sūn) 仲孫(zh?ng sūn) 軒轅(xuān yuán) 令狐(lìng hú ) 鐘離(zhōng lí) 宇文(yǔ w?n) 長孫(zhǎng sūn) 慕容(mù r?ng) 鮮于(xiān yú) 閭丘(lǘ qiū) 司徒(sī tú) 司空(sī kōng) 亓官(qí guān) 司寇(sī k?u) 仉督(zhǎng dū) 子車(zǐ jū) 顓孫(zhuān sūn) 端木(duān mù) 巫馬(wū mǎ) 公西(gōng xī) 漆雕(qī diāo) 樂正(yua zhang) 壤駟(rǎng sì) 公良(gōng

liáng)

拓跋(tu? bá) 夾谷(jiá gǔ) 宰父(zǎi fǔ) 榖梁(gǔ liáng)

鈔票打油詩
百家姓全文 第四篇

詩歌一:鈔票打油詩
一物真奇妙,
魔法實在高:
能換成美酒,
能購來佳肴。
貪官為了它,
法律腦后拋。
小姐為了它,
廉恥都不要。
有人為它哭,
有人為它笑。鈔票打油詩。
如果沒有它,
世界將亂套。
究竟它是誰?
原來是鈔票。
詩歌二:鈔票打油詩
有什么不能有病
沒什么不能沒錢
吃穿住行深發展
摸爬滾打只為錢
詩歌三:鈔票打油詩
千年一嘆紫虹現,
憂國憂民抒己見。
一針見血知病根,
長談不及君片言。
詩歌四:鈔票打油詩
小小鈔票真奇怪
少女會把老頭愛
假如沒把鈔票帶
跑得比那兔子快
鈔票只有三寸長
就像見到丈母娘
跟她閨女好多年
沒錢真的苦難言
一生掙錢到白頭
死了一分帶不走
詩歌五:鈔票打油詩
百家姓中排第二,今人多尊為老大。
有錢能使鬼推磨,狗眼看人只看它。
 
腰纏萬貫是大爺,官員捧場稱兄弟。鈔票打油詩。
弄個代表委員當,你來發財他搖旗。
人人都做發財夢,夢想一夜成富翁。
君子愛財需有道,一失足成千古痛。

清朝科舉制度
百家姓全文 第五篇

[篇一:清代的科舉制度]

在中國歷史上,科舉制度曾實行一千三百余年,至清代而臻于完備。今天,全國各地仍保存有許多與清代科舉制度有關的文物建筑,如北京的國子監及樹立其中的清代進士題名碑,曾作為殿試場所的故宮太和殿和保和殿,散見于各地的舉人、進士匾額、牌坊及學宮遺址,以及歷史檔案中保存的各種考試試卷、考試規則等等。所有這些,均構成了我國旅游資源的重要組成部分。這些文物建筑,如今已經成為靜態的歷史化石,為了將它們還原為一個個活生生的歷史場面和過程,以饗導游和游人,我們就必須對清代科舉制度有一個大致的了解。清朝科舉制度。

一、中國古代科舉制度的建立

清代科舉制度是一種通過考試選拔官吏的制度,所謂科舉,也就是“分科舉士”。

在中國歷史上,某地士民能夠在戰爭期間保守、收復城池或捐輸軍餉,經奏準可以永久性增廣其學額;遇有皇帝登基、萬壽、巡幸、謁陵等典禮,可以一次性增廣全國各地或部分有關地區的學額。生員分廩生、增生(增廣生員)和附生(附學生員)三種。廩生每年由國家發給廩餼銀(即助學金)四兩,有為應試童生具保的責任。遇有廩生因各種原因出缺,由歲試(詳下文)中名列一等的增生和附生遞補。新入學的生員須在學學習三年,至下期新生入學為止。學習期間,必須參加月課和季考,無故不參加者給予處分,直至黜革。學習期滿離校的生員,要參加每三年舉行一次的歲考,以檢驗其是否堅持學業,視考試成績給以獎懲。

(三)國子監。清代在京師設立的國學稱國子監,亦稱太學,其監內肄業的學生統稱國子監生,但實際上分為貢生與(狹義的)監生兩類。北京國子監琉璃牌坊“貢”者,貢于王庭之義;貢生即地方貢生員于朝廷。清代貢生有五種:

①歲貢。歲貢生由各府、州、縣學食餼十年后的廩生按資歷深淺挨次升貢,其名額視各府州縣學之大小而不等,或一年、二年一名,或三年、四年、五年乃至十年一名。

②恩貢。遇有國家慶典或登基頒布恩詔之年,以本年當出歲貢廩生出貢,稱恩貢;次年再以各學廩生排在最前列者充當歲貢。

③拔貢。拔貢由各省學政(學政一職詳下文)對各學生員進行專門考試,選其優者充之;選拔最初無定期,乾隆七年后定為每12年進行一次。每屆考試之年,由生員向自己所在的府、州、縣學報名,經各學學官審查后申送本省學政參加考試。錄取名額一般為每府學二名,每州、縣學一名。

④優貢。優貢亦由各省學政考取,每三年一次,每省不過數人。

⑤副貢。清代鄉試各省按正式錄取舉人名額的五分之一錄取副榜,稱副貢。以上五貢人員為正途出身,可以經禮部銓選做官,也可經考試入國子監讀書(副貢不須考選)。除以上“五貢”之外還有所謂例貢,由生員和監生捐貲取得。

監生有四種:

①恩監。由各官學生考取和以孔子及先賢之后裔的身份入監者稱恩監。

②蔭監。蔭監分為恩蔭和難蔭:清代文官京官四品以上、外官三品以上,武官二品以上,俱準送一子入國子監讀書,這些人以及遇恩典特準入國子監者,稱恩蔭監生。此外,京官外官三品以上不論滿漢,三年任滿后勤于王事死難者,準其一子入國子監讀書;各省布政使、按察使、鹽運使以及各州縣正印官、佐貳官死于王事者,亦準蔭其一子嗣入國子監學習,俱稱難蔭監生。

③優監。優監系指以附生身份入國子監學習者。

④例監。例監系指以俊秀(即沒有任何功名的平民)捐貲取得監生資格者。

國子監置祭酒、司業等官員,掌監生的教學和考試;設率性、修道、誠心、正義、崇志、廣業等六堂,作為講習之所。各類取得入監學習資格的人員,入監前須經考試,貢生取在一、二等,監生取在一等者,方能入學。國子監學生分內班、外班,均有定額;不論內、外班生,每月皆給膏火銀。按照有關制度規定,內班住校,外班上課時到監。但實際上,這種教學制度年久日漸廢弛,內班學生一般課考時方到監,外班更是形同虛設。國子監的學習內容以<四書><五經>為主,兼習書法,此外還可選修諸子和<十三經><二十一史>。國子監生學習期間有大課、季考、月考等考試,以檢驗其成績。在國子監肄業的人員,優者可按有關制度參加經廷試,任用為低級官員。由于國子監教學制度的廢弛,監生并不務學,其名多為捐納以及參加鄉試的資格,為人們所輕視。

(四)其他官學。清代以太祖努爾哈赤之父塔克什的本支子孫為宗室,俗稱黃帶子;以塔克什叔伯兄弟之子為覺羅,俗稱紅帶子。清代在京師設有宗學,專收宗室子弟;設有覺羅學,專收覺羅子弟,兩者皆隸屬于宗人府。此外又設景山官學,選內務府三旗(鑲黃旗、正黃旗、正白旗)佐領、管領下的幼童入學;設咸安宮官學,選內務府三旗佐領、管領下的幼童以及八旗俊秀入學。

(五)書院。書院始于唐而盛于宋,至元、明、清普遍設立。唐玄宗開元十一年置麗正書院,本為修書之所,而當時士人讀書之地,也有稱書院者。宋以后書院為講學之所,馬端臨在<文獻通考>中稱湖南衡陽的石鼓書院、河南的睢陽書院(應天書院)、廬山的白鹿洞書院和湖南長沙的岳麓書院為四大書院。書院或為官辦,或為私辦,其主講人和管理者有洞主、洞正、堂長、山主、山長等各種稱呼,而以稱山長者最為普遍。

書院本為私人講學的場所,而清初士人鑒于明末東林黨之禍,講學多顧慮不前,統治者更是有意限制私人講學。當時清廷曾下令各省的提學官督率各府、州、縣學教官講求教育,此外“不許別創書院,群聚結黨”。這一禁令后來雖然被廢止,但清政府仍通過各種措施對書院加以控制,如由官方酌撥經費,由地方官員延聘、考核山長等,并且規定書院每月之課仍以八股文為主。這樣,清代的書院也就同官辦的府、州、縣學一樣,成為了科舉制度的附庸。書院的生徒有生、童之分,前者為貢、廩、增、附、監生,后者為未曾入學的童生。

三、清代科舉考試的程序

清代士人在應科舉以求功名的路上,要經過考取生員、考取舉人和考取進士這三個步驟。在這一過程中,要經過多次考試。確言之,清代各種科舉考試可以歸入生員考試、舉人考試和進士考試等三個系列。在這三個系列中,秀才系列和舉人系列的考試均與“學政”這一官職有關。

清代的學政是中央派往各省管理教育和科舉事務的官員,其制源于宋代。宋代曾置提舉學事司,掌一路州縣之學政,并巡察所部儒師之優劣、士子之勤惰。明代除在各省設置布政使司和按察使司之外,還分設各種道員,其中有一種以按察司僉事提督學校的道員,稱提學道,一般由京朝官簡任。這種制度在清代繼續沿用,雍正后統稱“欽命提督某省學政”,一般稱“學政”。學政多由朝廷在翰林院、詹事府官員中選任,由其他京官選任者也帶翰林院編修或檢討銜;由于學政還兼有在派往省份考試武生的職責,因而又加提督銜。清代的學政三年一任,逢子、卯、午、酉鄉試之年的八月簡放,其基本任務有三個:第一是主持“院試”(詳下文),錄取各府、州、縣學的生員;第二是主持各地檢驗生員學業的“歲考”;第三是主持作為鄉試預備考試的“科考”。學政系朝廷使節,不受督撫節制,地位很高。下面將科舉制度中生員、舉人和進士三個系列的考試程序做一個大致的敘述:

(一)生員(秀才)系列的考試。

童生考取生員須經本縣、本府(或本直隸州、廳)和學政的三級考試:

1、縣試??h試由州縣官主持,日期多在二月。其程序,童生向本縣衙署的禮房報名,填寫父母、祖父母、曾祖父母三代存、歿、已仕、未仕之履歷;或出具同考五人互相保結,或出具本縣廩生的保結,保其身家清白,不屬于優倡隸皂之子孫,以及沒有冒籍、匿喪、頂替、假捏姓名等情,然后方準應考??h試一般共考五場,每日一場,黎明前點名入場,即日交卷。第一場為正場,試<四書>文兩篇,五言六韻試貼詩一首;題目、詩、文的寫法皆有一定格式和字數限制。第一場錄取者準應府試,其余各場是否參考聽考生自便??h試第一者稱縣案首,院試時慣例錄取入學。

2、府試。府試由知府、直隸州知州、直隸廳同知主持,日期多在四月。因故未參加縣試者,可于府試前補試一場,亦可參加府試。其他報名、具保、場次、考試內容等與縣試相同。第一場錄取者即準應院試,其余各場是否參考聽考生自便。府試第一名稱府案首,院試時慣例錄取入學。

3、院試由學政主持。各省學政在三年任期內兩次巡回各地,稱按臨,主持生員的歲考和科考;與此同時,進行童生的院試。因故未參加府試以及縣試、府試均未參加者,均可經補考后參加院試。院試報名、結保、考試內容等與縣、府試同,惟正場之前加試經古一場,考試解經、史論、詩賦等。院試場規較嚴。入場由學政親自點名,認保、派保的廩生排立學政座旁,如有冒考、頂替者,查出究辦;此外互保的五名童生還須互相覺察,如有容隱包庇,五人連坐??忌雸鰯y帶考籃,內裝筆墨食物。為防止夾帶,要進行嚴格的搜檢,甚至要解發、袒衣,連鞋襪、文具也要檢查,不許攜帶片紙只字進入考場。點名入場后,考場即封門,禁止出入。為防止考官徇情,試卷彌封糊名。院試錄取的新生須填寫親供,書年齡、籍貫、三代以及身高相貌特點,由各州縣學官出具印結,匯報學政。學政于大堂召集新生行簪花禮,然后分撥縣、州、府學學習。留縣者稱縣學生員,撥府者稱府學生員。各府、州、縣奉到學政發下的新生名單后,即通知新生定期穿戴雀頂藍袍,齊集官署大堂設宴簪花;然后在府、州、縣官的帶領下,前往孔廟謁圣,再至學宮拜謁本學學官。此后即開始入學學習。

學政按臨各地,除主持童生入學考試外,還負有整頓學風、檢察生員品行和考察生員學業等責任。為此,他還須主持以下活動:科舉考生雕像

1、觀風、謁廟和放告。學政按臨一地后,往往首先擬出經解、策、論、詩、賦等題目,令生員和童生選作,有時也就近到書院考試生童。這些活動旨在考察各地文化風俗,稱觀風。院試進行之前一日,學政著朝服謁文廟,在大成殿階下行三跪九叩禮;禮畢升明倫堂,由學官宣讀朝廷頒布的旨在規范士子品行的<臥碑文>和<圣諭廣訓>,諸生肅立環聽;此后,由生員掣簽講書,各講<四書>一章。講書結束后,根據察訪結果對品行學業優劣生員當眾予以獎罰;然后查看文廟圍墻,倘有破損,即令修理。謁文廟后學政回府州縣官署放告,即準人民申訴冤屈,控告不法文武生員、貢生、監生??貭顭o關學校者不予受理,交當地知府處理。貢生、監生和文武生員犯法,其情節輕者懲戒,重者斥革。

2、歲考。學政到任后第一年按臨各地,在主持院試之前對生員進行考試,旨在檢查其學習情況,府、州、縣學的附生、增生、廩生均須參加,稱歲考。歲考實行“六等黜陟法”,即將考試成績評定為六等,根據成績對生員的身份進行黜陟,如增生、附生補為廩生,廩生降為增生、附生等。此外,對成績考列五、六等者,還有青衣和發社兩種懲黜。著藍衫本為生員身份的象征,“青衣”處分即使被懲生員改著青杉,曰“青衣”;“發社”即由縣學降入鄉社學;最嚴重的處分是革黜為民。

3、科考??瓶际青l試的預選考試,學政到任后第二年進行。成績分三等,其一二等及三等大省前十名、中小省前五名準應鄉試。除科考外,旨在選送參加鄉試人員的考試還有生員、貢生、監生的“錄科”和“錄遺”。所謂錄科,即科考成績三等未獲得參加鄉試資格者、因故未參加科考者以及在籍監生、蔭生、官生、貢生因名不列于本地學宮而不參加科試者,皆須于鄉試之年七月由學政考試錄科,方能送考;錄科各省有定額。所謂錄遺,即經錄科考試仍未能取得參加鄉試資格者以及未參加錄科考試者,可以再參加一次考試,錄取者也準其鄉試。有些人員,可以不經科考、錄科、錄遺而直接取得參加鄉試的資格。在這些人中,現任學官準由學政直接送考;在國子監肄業的貢生和監生,由本監官直接送考;正印官胞兄、弟、子、侄中隨官員在任讀書的貢生、監生,準許本官申送參考;學官、州縣佐貳由本任地方官申送參考。

(二)舉人系列的考試,即鄉試。

清代通過鄉試選拔舉人,是取古代“鄉舉”之義。“鄉舉”一語見于<周禮>,言鄉大夫向朝廷推舉賢能。漢代察舉制度舉孝廉、舉文學、舉明經有道等,就是鄉舉,無需經過考試??婆e制度建立后,鄉舉須通過考試,因而發展成為鄉試制度。明清士子通過鄉試后,即取得一種永久性功名———舉人,可按科無限期參加禮部會試。

1、鄉試的時間和考試內容。清代鄉試三年一科,逢子、午、卯、酉舉行,稱正科;遇皇帝萬壽、登基等慶典,增加一次,稱恩科。如過慶典之年適逢正科之年,則改是年正科為恩科,原正科改在此前或此后一年舉行。<周禮>有三年大比之制,故鄉試之年亦稱大比之年。鄉試于八月舉行,亦曰秋闈。鄉試分三場進行。以初九、十二、十五日為正場,考生于每場正場前一日入場,后一日出場??荚噧热?,順治初年規定第一場考<四書><五經>,用八股文,謂之制義,亦稱制藝、時藝、時文;第二場考論一篇,判五道,詔、誥、表擇作一道;第三場考經、史、時務策五道。乾隆五十二年后,改第一場考<四書>文三篇,五言八韻詩一首;第二場考經文五篇;第三場考策問五道,題問內容為經史、時務、政治。順天鄉試的<四書>題和貼試詩題由皇帝欽命,其余考試內容由主考、同考官員命題;各省鄉試均由主考命題。

2、鄉試的參考人員。清代鄉試考場設于順天府和各省。順天鄉試亦稱北闈,參考者有兩部分人:一為直隸、奉天、熱河等省區以及滿蒙漢軍的生員和貢生、監生;二為各省的貢生、監生。各省鄉試地點在省城,參考者為本省的生員。

3、鄉試的考場。清代鄉試考場稱貢院。對于貢院的建筑結構,清末甲辰(1904年)科進士出身的商衍鎏先生在<清代科舉考試述錄>中有過記述:順天貢院建在京師崇文門內東南角,大門前有一座“天開文運”的牌坊,其他與各省貢院基本相同。各省貢院均建于省城東南,貢院大門上正中懸“貢院”墨字匾額,大門東、西建立兩坊,分別書“明經取士”和“為國求賢”。貢院大門外為東、西兩座轅門,大門分中、左、右三門。進大門后為龍門,門內又平開四門,取<尚書?虞書>“辟四門”以招賢俊之義。龍門直進為至公堂,是監臨和外簾官的辦公處所。在龍門和至公堂中間,有一樓高聳,名曰明遠樓,居高臨下,全闈內外形勢一覽無余。監臨等官員可登樓眺望,稽察士子有無私相往來、執役人員有無代為傳遞之弊。至公堂再往后有一座飛虹橋,過橋即為內簾門。內簾的后部是正副主考和房官辦公閱卷的場所。龍門、明遠樓兩側是士子考試的號舍,號舍自南而北若干排,每排數十間乃至近百間,順天和某些大省貢院的號舍總數可達萬余間,中小省也有數千間。貢院四面圍墻遍插荊棘,四角各有一樓,以為望??荚嚻陂g,貢院四周派軍隊分段駐守巡邏。

4、鄉試的場規。清代鄉試場規極嚴,對試前、試后、場內、場外,皆嚴立禁令。對士子夾帶防范尤嚴,進場時進行嚴格搜檢。為防止夾帶,規定士子必須穿拆縫衣服,單層鞋襪,皮衣不得有面,氈毯不得有里;禁止攜帶木柜木盒、雙層板凳、裝棉被褥;硯臺不許過厚,筆管須鏤空,蠟臺須空心通底,糕餅餑餑都要切開。嚴禁考官交通囑托,賄賣關節,嚴禁士子與員役協同作弊,違禁者嚴處。1858年,順天鄉試發生舞弊案,主考官、協辦大學士柏被問斬,數十名官員、士子受到包括死刑在內的嚴重處罰。

5、鄉試的考官和閱卷、錄取。

清代鄉試的考官為正副主考,每省各一人(道光后順天鄉試的副主考為三人),負責命題、閱卷、錄取。正副主考均由皇帝欽命簡放,專用翰林進士出身的官員。其中順天鄉試用一、二品大員,其他省用侍郎、內閣學士、翰林院、詹事府和都察院的官員。除正副主考外,各省鄉試還任用同考官幫助閱卷,同考官也稱“房官”,各省8-18人不等。順天鄉試的同考官由禮部會同吏部選用科甲出身的官員擔任,各省鄉試的同考官由擔任鄉試“監臨”的督撫考選,專用鄰省接界三百里以外的在籍進士、舉人。“監臨”負責監察、總攝考場事務。順天鄉試以順天府尹為漢監臨,任用二三品滿官為滿監臨;各省鄉試以巡撫、總督為監臨。此外,鄉試還設監試、提調、簾官等人員負責管理考場。士子用墨筆作答的原卷稱墨卷,出場交卷后由彌封人員將卷上姓名籍貫彌封。為防考官辨認考生筆跡之弊,將彌封后的墨卷編號交謄錄人員用朱砂謄錄,稱朱卷。朱卷謄畢后,經對讀人員與墨卷校對無誤,分別套封,墨卷存于外簾,將朱卷交內簾閱卷。正副主考批閱各房薦卷,以頭場為主,閱后結合第二三場的情況,互閱商酌,取定中額。放榜之日,按中式朱卷紅號調取墨卷,當眾開封,填寫榜名,放榜公布。鄉試放榜后各省試卷調禮部復查,稱磨勘。房官未薦之卷和主考未取之卷,皆曰落卷,也須略加批語,試后發給考生。乾隆間,有時令督撫、學政對中式舉人進行復試,嘉慶后成為定制,道光后定赴京復試。

6、鄉試的中額。

清代鄉試中額各省多寡不一,依文風之高下、人口之多寡、丁賦之輕重而定。如乾隆年間共取1200余名。鄉試正榜取中者稱舉人,此外每正榜五名取副榜一名,亦稱副貢。放榜之期在九月,第一名稱解元,順天鄉試的解元例為直隸人。

7、鄉試的放榜。

清代鄉試于九月放榜,多選寅、辰日支,以辰屬龍,寅屬虎,取龍虎榜之意;又因時值秋季,桂花盛開,所以也稱桂花榜。放榜時,正副主考、監臨、房官、提調、監試等齊集公堂,拆墨卷彌封核實中式者姓名、籍貫;核實后交書吏唱名,唱畢填寫正榜。榜由第六名寫起,末名寫完后再提寫前五名,由第五名倒寫至第一名,謂之“五經魁”。填榜至此,時已入夜,公堂上下燃起巨紅花燭,經魁出于哪一房官即將紅燭一對置于該房官案前,以表榮譽。經魁唱名聲音特高,曰鬧五魁。五經魁填寫完畢后填寫副榜。全榜填寫完畢,將榜文加蓋順天府尹或本省督撫關防,載以黃綢彩廳,在鼓樂儀仗兵丁的護衛下,送到順天府尹署或各省布政使司署、巡撫署前張掛。發榜第二天,在各省巡撫衙門舉行“鹿鳴宴”,由主考、監臨、學政內外簾官和新科舉人參加。新科舉人謁見主考、監臨、學政、房官,然后依次入座開宴,演奏<詩經>中的<鹿鳴>之章,作魁星舞。新科舉人第一名稱解元,第二名稱亞元,第三、四、五名稱經魁,第六名稱亞魁,其余稱文魁,均由國家頒給20兩牌坊銀和頂戴衣帽匾額。匾額懸掛住宅大門之上,門前可以樹立牌坊。新科舉人第二年即可赴京參加禮部會試;會試一科或三科不中,也可以經過吏部的“揀選”或“大挑”就任低級官員。

(三)進士系列的考試,包括會試、復試和殿試。

“進士”一詞,始見于<禮記?王制>,指可以進授爵祿之人,至隋朝開始成為取士科目,后為歷代沿用。清代舉人中式后即取得參加會試的資格,經會試、復試和殿試取中者,稱進士。

1、會試。

清代會試于春季在京師貢院舉行,試期多在三月,所以也稱春試(春闈);因由禮部主持,也稱禮闈。會試每三年一科,逢丑、未、辰、戌年舉行;遇鄉試恩科,翌年之會試即為會試恩科,是年正科或提前或延后一年舉行。會試考試、閱卷、場規和考試內容等基本同于鄉試,惟第一場<四書>三題由皇帝欽命。會試考官于三月簡放,初用內閣六部大員4-7人;咸豐后定制4人,一正總裁,三副總裁,以大學士及翰林進士出身的一二品官員者充任;同考官18人,與主考官同時簡放,用翰林進士出身的實缺京官。清代會試中額各科多寡不同,一般為百余名或二三百名,最多一科為406名,最少一科為96名。會試四月放榜,中式者稱貢士,其第一名稱會元。

2、復試。

經會試取中的貢士,接著要參加復試。清初貢士本不進行復試,康熙五十一年因發生科場案,會試后進行了復試。雍正、乾隆兩朝,復試間行之,至嘉慶初始成為定制,地點在皇宮保和殿。復試考<四書>文一篇,五言八韻詩一首,當日交卷。第二天派閱卷大臣評定成績,分一、二、三等,列等者即準參加殿試。

3、殿試。

殿試于會試放榜一月后舉行,乾隆二十六年定四月廿一日舉行,廿五日傳臚(公布名次),著為定制。殿試最初在天安門外,順治十四年改在皇宮太和殿東西閣階下,遇風雨時,在太和殿東西兩廡。乾隆五十四年,又改太和殿在保和殿。殿試的內容為時務策一道,由讀卷大臣擬出若干題,送皇帝欽定圈出,作為試題。殿試試卷的評閱,由皇帝任命讀卷大臣進行(由于殿試在名義上是皇帝作主考,所以稱讀卷而不稱閱卷)。讀卷大臣共8名,首先由禮部開列大學士及進士出身的尚書、侍郎、左都御史、左副都御史、內閣學士的名單,奏請皇帝從中簡派。殿試翌日,讀卷大臣集于文華殿閱卷。其閱卷的進行,將全部試卷平均分給八名讀卷大臣,各自先閱自己所分之卷,然后互相輪看,稱轉桌。最終成績的核定一般推首席讀卷大臣進行,其他人參加意見。成績評定后,于廿四日向皇帝進呈前十本,欽定名次并公布引見,稱小傳臚。廿五日在太和殿公布全部名次,稱傳臚。殿試名次的排列分為三甲,一甲共三名,第一名稱狀元,第二名稱榜眼,第三名稱探花,賜進士及第;二甲若干名,賜進士出身;三甲若干名,賜同進士出身。殿試傳臚后頒發上諭,一甲第一名授翰林院修撰,第二名、第三名授翰林院編修。狀元服殿試傳臚典禮十分隆重。清晨,由鑾儀衛在太和殿前設鹵簿法駕,在檐下設中和韶樂,在太和門內設丹陛大樂;由禮部和鴻臚寺在太和殿內東楹和丹陛之上正中設黃案,丹陛之下設云盤,在午門外設彩亭御仗鼓樂。王公大臣文武百官各著朝服在丹陛之下左右序立,新科進士身著朝服,頭戴三枝九葉頂冠,按名次奇偶序立東西丹墀之末。典禮時到,禮部堂官詣乾清門奏請皇帝禮服乘輿,引入太和殿升座。此時,中和韶樂奏隆平樂章;階下鳴鞭三響。鞭用皮制,長一丈余,司禮者執鞭柄由下飛舞,回旋而上,鞭聲清脆悅耳,響徹云霄。鳴鞭畢,丹陛大樂奏慶平樂章,讀卷大臣等官員向皇帝行三跪九叩禮。大學士進殿從東楹的黃案上取出黃榜,授給禮部尚書,陳于丹陛正中的黃案之上。這時,丹陛大樂又起奏,鴻臚寺官員引新進士就位,宣讀制誥:“某年某月某日策試天下貢士,第一甲賜進士及第,第二甲賜進士出身,第三甲賜同進士出身。”傳臚官唱第一甲第一名某人,引出班跪于御道左側;唱第一甲第二名某人,引出班跪于御道右側稍后;唱第一甲第三名某人,引出班跪于御道左側再稍后處。然后唱第二甲某人等若干名,第三甲某人等若干名,不引出班。唱名畢,鼓樂大作,大學士至三品以上各官及新進士均行三跪九叩禮,中和韶樂奏顯平樂章。典禮完畢,皇帝乘輿還宮。禮部尚書用云盤奉黃榜,置于彩亭之中,在禮樂儀仗下出太和中門至東長安門外,在長安街張掛三日。新進士左出昭德門,右出貞度門,一甲三人隨榜亭由午門正中出。由于丹陛中石只有皇帝才可以踩踐,所以午門的中路除非皇帝出行從不開啟,殿試傳臚后準許文武一甲進士由此門出,這是連親王宰相也不能享有的隆遇。4、朝考。殿試傳臚后五日,在保和殿舉行進士朝考,以選拔翰林院庶吉士,稱館選。朝考內容為詔、論、疏、詩、賦等形式,前后不一;成績分為一、二、三等。庶吉士的錄取要綜合復試、殿試和朝考三次考試的成績等第,而以朝考成績為主。一般說來,考四數者(即殿試二甲、復試、朝考一等)肯定可以錄??;朝考成績同時也是進士授官的依據。復試、殿試、朝考均重視楷法,書法不好者難取優等。

(四)武科考試。

清代科舉考試除文科外,還有武科,在紫禁城箭樓前廣場舉行。武科中童生考取生員的童試,其縣試、府試略同于文科;其院試每三年舉行一次,于歲試文童考試時舉行武童考試,科試之年不考試武童。武科的童試分內外場,第一、二場為外場,考試馬射、步射、硬弓刀石;第三場為內場,考默寫<武經>,如<孫子><吳子><司馬法><尉繚子><李靖問對><黃石公三略>和<姜太公六韜>等。其中額,府學20名,小州縣7-8名,中等州縣12名,大州縣15名。武科的鄉試和會試俱分為三場。頭場考試馬箭,第二場考試步箭,再考試開硬弓、舞刀、掇石等,此為外場;第三場考試策、論,嘉慶后改為默寫<武經>,此為內場。武科鄉試的試期為十月,各省中額較文科為少。武舉人會試落第者,可赴兵部揀選,任用為綠營兵的千總等低級武官。武科會試的試期在九月,中額一百名至二百名不等。會試后經復試、殿試,一甲一名授一等侍衛,二名、三名授二等侍衛;二甲選十名授三等侍衛,三甲選十六名授藍翎侍衛,其余以守備(綠營官職)在兵部注冊選用。

(五)制科。上述生員、舉人、進士系列的考試,均為科舉制度中的??瓶荚?。除??仆?,清代科舉也有制科,或稱制舉,舉行的次數很少。制科由皇帝在殿廷親自進行??滴跏吣?、乾隆元年兩次開博學鴻詞科,令中央和地方的官員舉薦學行兼優、文詞卓越之人,不論已仕未仕,均可應考。其試題為詩、賦、判等,成績列在一、二等者俱授翰林官。除此之外,每逢皇帝登基之年令各地舉孝廉方正、皇帝巡幸召試,也屬于制科。

四、清代科舉制度的廢除

明清兩代,不斷有人抨擊八股取士不能選拔人才。鴉片戰爭后,西方資本主義列強東來,中國面臨“數千年來未有之變局”;另一方面,太平天國等國內人民的反抗斗爭此起彼伏。于是,清王朝處于“內憂外患”之中,迫切需要經世應變之才以維持其統治。然而,八股取士的科舉制度卻不能適應這種時代的要求,當時西方的科學技術以及內政外交所需的其他許多知識,均出于科舉士人的舊學視野之外。在這種情況下,科舉制度的改革就被提上了議事日程??婆e制度的改革最初始于注重時務。1862年(同治元年),清政府認識到國子監“專課文藝,無裨實學”,下令“兼課論、策”,“獎勵留心時務者”。1871年(同治十年),下令考取生員的童試加試算學;1895年(光緒廿一年),又下令加試時務,與算學任選一門。在戊戌維新運動中,廢除八股是維新派的一項基本主張。百日維新中光緒帝發布上諭,指出八股文不能“勵實學而拔真才”,下令“自下科為始,鄉會試及生童歲科各試,向用<四書>文者,一律改試策論”。不久,又根據張之洞、陳寶箴的建議發布上諭,詳細規定了考試改革的具體內容:“鄉會試仍定為三場。第一場試中國史事、國朝政治論五道;第二場試時務策五道,專問五洲各國之政、專門之藝;第三場試<四書>義兩篇,<五經>義一篇。”又規定:“嗣后一切考試,均以講求實學實政為主,不得憑楷法之優劣為高下,以勵碩學而黜浮華。”然而不久戊戌政變發生,慈禧下令廢除各項新政,上述有關科舉考試內容的改革也被廢除。八國聯軍之役后,清政府開始實行“新政”,最初計劃對科舉制度進行所謂“變通”,但很快就決定徹底廢除。其大致過程是:1901年,宣布廢除武科科舉考試;同年,下詔舉行經濟特科。

1903年,經中央和地方官員保舉,選拔“志慮忠純,規模閎遠,學問淹通,洞達中外時務者”186人,在皇宮保和殿舉行了經濟特科考試。這次考試主試、復試各一場,考試內容為論一篇、策一道;現任官員取中者略予升敘,舉人貢生取中者任用為知縣、州佐等官。對于文科??瓶荚?,清政府于1901年8月頒布上諭,命自第二年起在鄉試會試中廢止八股文,首場改試中國政治史事論五篇,第二場改試各國政治藝學策五道,第三場改試<四書>義二篇,<五經>義一篇;其他考試均依此例。1903年3月,袁世凱、張之洞聯銜上奏,說科舉阻礙新教育制度的實行,請求將科舉中額按年遞減。

據此,清政府下令自丙午(1906年)科起,每科遞減鄉會試中額三分之一,三科減盡。至1905年9月,袁世凱、張之洞又上奏說:“科舉一日不廢,士人皆有僥幸得第之心……學堂決無大興之望”,請求從次年丙午科開始,將所有鄉會試、各省歲考、科考一律停止。這一建議得到清政府的批準,實行一千數百年的科舉制度至此被徹底廢除。原來作為科舉制度一部分的各種官學和書院,也先后被廢除。1901年9月,清政府令“各省所有書院,于省城均改設大學堂,各府及直隸州均改設中學堂,各州縣均改設小學堂”。1905年又下令裁撤國子監,設立學部主管全國教育行政;原來隸屬于國子監的算學改隸欽天監,稱欽天監算學;八旗官學也被并入新學堂。

五、清代科舉制度的得失

有清一代,不斷有人對當時實行的科舉制度提出批評,至清末維新變法,人們對于它的抨擊更是尖銳。從今天的觀點看,清代科舉制度可以說存在以下弊病:

其一,考試內容陳舊,引導知識分子窮畢生精力從事無用之學。清代科舉考試內容以<四書>為主,即使在當時也存在空疏無用的弊端。清末維新派曾批評說,有人甚至中了進士都不知道漢武帝、范仲淹是誰。在這種考試制度下,士子往往以畢生精力讀經,而對各種有裨實用的知識無心關注,無暇學習。顧炎武曾說明代士子平日只讀八股文稿,其他書籍一概不讀,“有一好學者欲通旁經而涉古書,則父師交相譙呵”,認為沒有出息。許多士子皓首窮經,最終老死科場。到了列強環伺,近代自然科學和社會科學日新月異的19世紀末20世紀初,科舉制度下的學習內容就更加顯得陳舊,更加不能適應時代的要求。

其二,士人受到嚴酷的精神摧殘,人格破損萎縮。在清代科舉制度下,讀書、參試、做官是士人謀求社會地位、經濟收入的惟一途徑,因此,在各級考試中中式幾乎成為他們的第二生命。為此,科舉士人往往數十年寒窗,皓首窮經,付出畢生的心血精力以求取功名,但最終金榜題名者少,名落孫山者多,許多人老死科場。乾隆四十九年會試,在參試的舉人中有年屆90歲者一人,80歲以上者20人,70歲以上者5人,結果沒有一人中式。在年復一年的各級考試中,士子須忍受各種凌辱、辛苦和精神折磨。參考士子入場須經過搜身,考場中要忍饑受凍;出場后提心吊膽,坐臥不安;及到榜發,中式者甚至如<儒林外史>中的范進,欣喜而至于癡迷癲狂,名落孫山者則沮喪頹廢,失魂落魄,痛不欲生。

其三,使得士人成為一個寄生階層、特權階層和封建政權的附屬物。近代維新派思想家嚴復曾批評科舉制度“滋游手”。他說,由于“士”不能直接創造物質財富,所以選士“必務精而最忌廣,廣則無所事事而為游手之民”。然而在科舉制度下,卻養了一大群科舉士人,致使朝廷無法安置,他們自己也“無以自存”,必然導致國家“為亂為貧為弱”。嚴復還說明,在西方國家讀書識字是國民所必具的基本素質,而且“四民并重,從未嘗以士為獨尊”。然而在中國,“以文字一門專屬之士”,使得士成為凌駕于農工商之上的特權階層。事實也正是如此,科舉士人在清代免納差徭,有特殊的司法地位。他們見官不下拜,舉人、進士甚至可以拿自己的名片到官府要求拘押他人。生員穿戴象征自己身份的衣冠,榮耀鄉里,包攬詞訟,欺壓良善的事情時有發生。封建統治者有意識地用科舉功名籠絡士人,鉗制其思想,用一條無形的繩索將他們同封建王朝的命運連在一起,使得他們只能在為皇帝賣命的過程中謀求個人的榮華富貴或實現自己的政治抱負,而不致成為封建王朝政治上的異己力量。

科舉制度建立之初,唐太宗李世民看到進士們從考場綴行而出時,掩飾不住內心的喜悅,說“天下英雄入吾彀中矣!”清代國家選官進士、舉貢、吏員三途并用,此外還有軍功、捐納等途徑,但惟有進士、舉貢為正途,科舉制度對于士人的籠絡束縛作用也就更加嚴重。在清代近270年的歷史上,舉人、進士反叛朝廷者幾乎沒有。成為統治者附庸的科舉士人,很難正常履行知識分子批評政治、維護社會公正的職能。通過科舉考試,士人還結成盤根錯節的宗法性關系網。清代鄉會試的中式者,對主考、房官稱座師、房師,自稱門生;后對本科的監臨復試、朝考、殿試的閱卷官員,也無不認為師生。童生縣試府試的案首對于府縣官,入學生員、歲考取列優等因而補廩補增的生員以及拔貢優貢,對于本省學政也無不認為師生。此外,鄉會試同科錄取的士人互稱同年;對于同年的父親、祖父,稱年伯、年太伯,自稱年侄、年再侄。通過這種關系網,士人互相攀援,結黨營私,黨同伐異,是導致當時政治腐敗的一個重要原因。

不過,我們今天回首來看科舉制度,也可以發現它的某些積極意義。

首先,它為社會樹立了尊重文化知識的價值取向。在科舉制度下,“萬般皆下品,惟有讀書高”,其輕視體力勞動和社會實踐的傾向固然不可取,但它反對“讀書無用”的痞子哲學,引導人們學習書本知識,是值得肯定的。

其次,在科舉制度下,稍具經濟能力的農工商子弟都可以通過參加考試進入官場,“朝為田舍郎,暮登天子堂”,低層社會人士因此可以通過自己的努力而進入中上層社會。這種社會縱向流動渠道的暢通是吸收民間人才參與國家管理和維護社會穩定的重要條件,清代科舉制度在這方面的經驗可供借鑒。

第三,作為官員資格的考試制度,科舉制度是現代公務員制度的前身,近代西方的文官考試制度正是在吸收借鑒明清科舉制度的基礎上建立的。今天,我們要建立法制化的公務員制度,清代科舉制度所體現的平等精神和某些具體做法,仍有借鑒意義。

[篇二:清代科舉制度形式]

科舉考試發展到明清兩朝,已日臻完善,不過與此也益發暴露出其腐朽的一面,而這一切也最終結束了它千余年的歷史。

進士科考試是明清科舉的主要形式,它共分為三級:院試,鄉試,會試和殿試。不過,在此之前,讀書人必須通過由本縣知縣主持的縣試和由知府主持的府試,取得童生的身份,才有資格參加正式的科舉考試。在清朝,縣試多在二月舉行,而府試則在八月。

院試作為科舉考試的最初一級,在府城或直屬省的州治所舉行,主持考試的長官稱學政,學臺或宗師。院試包括歲試和科試兩種考試。童生通過歲試,就算“進學”了,即成為國家的學生,稱為生員,俗稱秀才,相公。歲試成績優良的生員方可參加科試,科試通過了,方準許參加更高一級的鄉試,叫做“錄科”。

鄉試在京城及各省省城舉行,三年考試一次,一般在子,卯,午,酉年舉行,考期多在秋季八月,所以又稱“秋闈”(闈指考場)。其正副考官一般由皇帝任命在京的翰林及進士出身的部院官充任。

鄉試有正式的考場,叫做貢院。貢院內建有一排排的號房,為考生住宿,答題之所。鄉試發榜在九月,正值桂花開放,所以又稱“桂榜”。鄉試取中的稱舉人,第一名叫解元。鄉試中舉稱乙榜??贾信e人,不僅可以參加全國性考試,就是會試未能取中,也具備了做官的資格

會試和殿試是最高一級的考試,其中會試是帶有決定性的考試,而殿試只定名次,不存在被黜落的問題。會試由禮部主辦,在京城的貢院舉行,一般在鄉試的第二年,也就是丑,辰,未,戌年??计诙嘣诖杭镜亩?,故此會試又稱“禮闈”,“春闈”。會試被錄取的人,稱為貢士,第一命叫做會元。會試發榜時,往往正值杏花盛放,所以又稱為“杏榜”。會試的主考官,在明朝多以翰林官充當,明末又多以內閣大學士擔任,清朝稱主考官為大總裁,由內閣大學士或六部尚書充任。

清朝新錄取的貢士,在殿試之殿試前還必須進行一次復試,復試結果,按成績分為一,二,三等,這個等級對于以后授予官職有很重要的關系。殿試在四月份舉行,命義上由皇帝親自主持。此外還要任命閱卷大臣,讀卷大臣,協助皇帝評閱試卷。明清兩朝的殿試都只考策問一場。

出榜分為三甲:一甲為賜進士及第,只有前三名,為狀元,榜眼,探花,合稱三鼎甲;二甲為賜進士出身若干名,第一名稱為傳臚;三甲為賜同進士出身若干人。在一,二,三甲的都泛稱進士,中了進士,功名就到了盡頭。殿試考中稱為“甲榜”。按照清朝制度規定,殿試以后還要進行一次考試,叫“朝考”。殿試的狀元,榜眼,探花不再參加朝考,朝考的第一名叫做朝元。

[篇三:清代的科舉制度]

十多年前,筆者花3000元從河西走廊一家古玩店購得一份道光十三年(1833年)的文科殿試冊。此冊是用白宣紙精制而成,卷長233厘米,卷首注有考生履歷、家庭背景和禮部彌封印,騎縫處有朱紅璽印,并有毛筆書寫的“禮字第捌拾伍號”。冊中為策文,即正式答卷。冊底有8位閱卷官姓氏和閱卷后的圈號。從冊首履歷看,是廣東省肇慶府開平縣司徒煦參加殿試時的答卷。

清代的科舉制度分三級進行,即鄉試、會試和殿試。

鄉試,是在各省城設有“貢院”的地方進行。每三年一科,考試日期定在子、卯、午、酉年的八月初九至十五日,稱為“正科”。遇有新君登極、壽誕慶典而特詔舉行的,稱為“恩科”。在清代,凡是在地方府、州、縣學取得秀才資格者和中央國子監貢監生出身者均可參加鄉試。鄉試考中正榜的稱為“舉人”,第一名稱為“解元”。

會試,是由中央禮部主持,在京城舉行的全國性會考,在鄉試中獲得舉人資質者,才有資格參加會試。會試的時間,清初定于二月,乾隆十年(1745年)改為三月。會試中榜者稱為貢士,第一名稱為“會元”。

殿試,是歷代也是清代最高一級的科舉考試。殿試由皇帝親自主持,對會試中獲得貢士資質者再行考核。清代殿試在會試后的四月舉行。殿試的地點,清初在天安門外,以后改在保和殿。評閱殿試試卷的官員稱為讀卷官,清初為14人,以后減為8人。殿試的內容依時局的變化和朝政之需擬出策問考題,密封后送皇帝圈定??忌饘懙钤噧?,有固定格式。冊首寫姓名、年齡、籍貫、履歷及三代狀況。筆者收藏的這份殿試冊在冊首寫道:“應殿試舉人臣司徒煦,年貳拾玖歲,廣東肇慶府開平縣人,由例貢生應道光捌年鄉試中式,由舉人應道光拾叁年會試中式,今應殿試,謹將三代腳包開具于后———三代:曾祖德音、祖浚明、父修。”冊中的對策開頭要書寫“臣對臣聞”字樣,中間部分為立論和答辯,文尾必須用“臣未學新進,罔識忌諱,干冒宸嚴,不勝戰栗,隕越之至。臣謹對”字樣。答題不限字數,但最短者不得少于千字。

經殿試錄取的進士分為三甲:第一甲稱為鼎甲,只限三人,按順序稱為狀元、榜眼、探花。第二甲、第三甲若干名。司徒煦這份考卷,用工整娟秀的楷書書寫88行,1914個字,回答了道光宣宗皇帝關于用人治國保邦的策問,考中了第二甲第一名,欽點翰林庶吉士,后來外放到四川省石泉縣(現北川縣)任縣令,官至陜西潼川府同知,正五品。

進士既是科舉考試的終點,又是躋身政界顯身揚名、光宗耀祖的起點。進士即使不做官,也有很高的社會地位。所以天下士人自垂髫啟蒙開始,經十幾年甚至幾十年寒窗苦讀,經縣、府、院試成為秀才,經鄉試成為舉人,再經會試成為貢士,經殿試成為進士。經此層層篩選,能參加殿試的人已為數不多,可謂人中之杰,筆者收藏的這件殿試冊也算文中之粹了,因此很具史學價值、書法藝術價值和收藏價值。如今,流散在民間能保存至今的殿試冊已是鳳毛麟角。在10年前的拍賣市場上,清代的殿試冊僅拍萬元左右,如今已漲到5萬元以上了,而且很難求到。

[篇四:論清代科舉考試]

對邊遠落后地區的士人采取優惠政策自古就有。在漢朝察舉制時代,統治者在各地舉額的分配上就曾對邊疆地區的士人給予照顧。清代科舉考試對少數民族和邊遠地區的考生的優惠政策更具體、更詳細。

一、科舉考試中對少數民族的優惠政策

清朝政府極為重視少數民族文化教育事業的發展,設立八旗科舉以照顧滿族、蒙古族的考生,此外又設翻譯科用以選拔滿族官員;積極采取措施保障其他一些少數民族考生的考試權利,逐步提高少數民族地區的文化教育水平。

(一)八旗科舉和翻譯科

清朝的八旗包括滿洲八旗、蒙古八旗和漢軍八旗三個部分。隨著社會逐漸穩定、文化教育不斷發展以及選拔滿族官員以維護統治的需要,清政府開始重視滿洲的科舉考試。順治八年(1651)時,統治者專為八旗子弟設立一套科舉制度。[1]滿洲、蒙古人參加科舉考試均享受優惠政策。順治九年八旗開始參加會試。“先是鄉、會試,殿試,均滿洲、蒙古為一榜,漢軍、漢人為一榜。”[2]在鄉試、會試和殿試中,滿族與蒙古族的進士列一榜,漢人與漢軍八旗的進士列一榜,以照顧滿族和蒙古族的考生。八旗鄉試,康熙八年的時候“,編滿、蒙為滿字號,漢軍為合字號,各取十名”[3]??滴蹙拍隄M、蒙編滿字號,漢軍編合字號,與漢人一同參加會試。八旗科舉的鄉試取中名額也有規定,“順治八年,定滿洲、漢軍各五十,蒙古二十,嗣減滿洲、漢軍各五之一,蒙古四之二。”[4]??滴醢四甑臅r候“,滿、蒙取十名,漢軍取十名”;乾隆九年的時候,“定為滿、蒙二十七,漢軍二十”;同治年間“,增滿、蒙六名,漢軍四名”[5]。八旗會試的取中名額,開始時“滿洲、漢軍進士各二十五,蒙古十”;康熙九年的時候,滿蒙、漢軍“各中四名”;后來沒有具體的名額限制“,嗣亦臨時請旨,無定額”。[6]八旗科舉對滿族和蒙古族實行優惠政策,從一方面看是為了維護滿清貴族的統治,帶有民族歧視的意味;但從另一方面看,滿族、蒙古族是北方的游牧少數民族,文化基礎非常薄弱,識文斷字的人不多,讓他們參加科舉考試并實行傾斜政策有利于滿蒙民族文化水平的提升,是教育公平的體現,是文化教育和諧發展的必然要求。除了八旗科舉外,滿洲八旗子弟還可以參加專門為他們設置的翻譯科考試“,雍正八年,詔八旗滿洲于考試漢字生員、舉人、進士外,另試翻譯”[7]。翻譯科分為滿洲翻譯和蒙古翻譯兩種。翻譯科的考試分童試、鄉試、會試三級,“詔免殿試,俱賜進士出身”[12],所以沒有殿試。翻譯科的設置有利于保存滿族和蒙古族的語言文化,有利于促進漢族與其他少數民族之間的交流,有利于各民族文化的和諧發展。清初,滿族和蒙古族的文化教育水平遠遠落后于中原的漢族,如果不考慮文化發展水平只強調“憑才取士”,分數面前人人平等,那么將不利于這兩個少數民族的文化教育的發展。八旗科舉和翻譯科的設立,保存了少數民族文化,提高了滿、蒙古等少數民族的文化水平;此外,翻譯科的設立也使蒙古族、滿族的文化得以流傳,少數民族的文化能得到迅速的發展。

(二)保障其他少數民族考生權利的措施

清朝的科舉考試不僅是對滿族和蒙古族實行傾斜政策,對其它少數民族也盡量采取優惠政策,以帶動這些少數民族地區文化教育事業的發展。如在鄉試中,“湖南的乾州、鳳凰、永綏三廳,保靖縣苗疆,嘉慶十二年編邊字號,應試士子至三十人取中一人,苗生數至五十人,編田字號取中一名”[8]。為了保障苗族考生的禮儀,規定如果苗族考生人數達到50人,就另外編號取一名。前面已經提到,在少數民族較多的甘肅、青海、新疆等地,鄉試中也另編字號保證這些地區的考生中人數。在童試中,出現冒籍考試進而擠占少數民族指標的現象,為此清政府采取措施以保障少數民族考生的權利。如為了防止湖南考生冒考瑤籍,湖南的學政錢灃建議童生考試前要查明“實居瑤地,確有戶族田廬科憑”,還要“取具瑤頭,瑤總甘結”,然后才可以參加考生[9];清政府在順天府的童試中實行的審音制度以照顧少數民族的土司子弟入學等[10]。清政府為了維護少數民族考生的利益,積極采取措施保障其取中的機會。這不僅有利于少數民族地區的貴族以及中下層的平民子弟參加科舉而考中舉人、進士,加大少數民族人才培養的力度,也有利于推動民族教育的發展,提高民族地區的文化水平,實現各民族文化教育的和諧發展。

二、科舉考試中對邊遠落后地區的優惠政策

清代,作為“國家掄才大典”的科舉制度日趨走向完善,不管文舉還是武舉,都實行分省定額,為了照顧邊遠落后地區的考生而實行明通榜,并對參加會試的邊遠地區考生發放路費等。

(一)鄉試中舉人取中的的分省定額

明朝的舉人名額實行分省定額錄取制,清代鄉試沿用明制,也實行分省定額錄取,但是名額的劃分比明朝更為詳細、更具體。

在清代,各省鄉試的名額“依文風之高下、人口之多寡、丁賦之輕重而定”[11]。為了照顧邊遠落后地區的考生,在省內專門劃出一定的名額,另編字號專門錄取這些地區的考生。如順治二年在陜西省內另編丁字號取寧夏兩名、編聿字號取甘肅二名;康熙三十六年將隸屬陜西的涼州、西寧編聿左字號,甘州、肅州編聿右字號,各取一名;雍正八年為隸屬陜西的榆林等地編木字號取一名;乾隆三十六年將涼州歸為通省卷內,甘州、西寧編聿左號,肅州、安昌、烏魯木齊等編聿右號,各取一名。光緒元年陜西和甘肅分開,陜西取41名,甘肅取30名??滴醵暝诟=ㄊ榕_灣考生另設臺字號,后改為至字號。[12]雖然為這些邊遠落后地區劃定的錄取名額較少,但是畢竟還是以硬性的政策保障了這些地區的知識分子有機會參加會試進而考中進士。甘肅、寧夏、新疆、青海等地區少數民族較多,經濟欠發達,文化教育水平也滯后。如此詳細、具體的分省定額可以避免遺漏這些地區的優秀的知識分子。這也有利于發展邊疆地區的文化教育事業,縮小與文化教育發達的地區的距離,推動各地區、各民族文化教育的和諧發展,促進整個社會的協調發展。本文章來自:

(二)會試中的分省定額

分南北中三卷考試是在明朝宣德元年(1427)正式形成,其中南卷取中人數占55%,北卷為35%,中卷為10%。[13]清朝初年,會試沿用明代的南北分卷考試制度,以文取人,一切以考試成績定去留。順治九年(1652)改會試為南北中分卷考試,康熙五十一年,“以各省取中人數多少不均,邊省或致遺漏,因發南、北官、民等字號,分省取中。按應試人數多寡,欽定中額。”[14]各省依據報考人數確定錄取名額“,按應試人數多寡,欽定中額”[15]。表1顯示,明朝嘉靖五年時錄取的301名進士中,中部考區內的四川為15人,而廣西只有3人,貴州僅1人;從比例上來說,四川的考中進士人數分別是廣西、貴州的5倍、15倍;在南部考區和北部考區內也存在錄取人數相差較大的情況。表2是順治九年(1652)的進士(不包括順治九年策試滿洲八旗進士)籍貫統計,南部考區內的浙江、江蘇的分別為47、65人,廣東3人;浙江的進士人數是廣東的15倍,江蘇的進士人數是廣東的22倍;在中部考區內,四川、云南、廣西、貴州四個省為0,這對這些地區的士人來說,無疑是一次很大的打擊,同時也不利于邊遠落后地區的文化教育事業的發展與進步。由此可見,南北中分卷錄取并沒有考慮到南部考區、北部的考區和中部考區內部的差異,也就是說沒有考慮到大考區內各省之間的文化發展水平的差異。在同一個考區內,也會因經濟文化教育發展水平的差異導致錄取人數的不均,文化比較落后的地區很難考中進士。

實行分省取中定額后,按各省應試人數多少來確定該省進士錄取人數。由于各省大小不一,所取中的進士名額也不同,多則30至20余名,少則10余人或數人,[16]但邊遠落后地區不會再出現零進士的現象。分省定額錄取制度考慮到了區域發展的內部差異,以固定的名額確保文化教育落后地區的文人考中進士,使得這些地區的優秀知識分子能夠通過努力學習考中進士進入上層社會。有人對明清兩代的幾個省份進士取中數額進行了統計,從數據中可以看出,邊遠落后地區的云南、廣西、貴州、遼東地區清代的進士取中數額與明代相比,有大幅度的增加,而浙江、江西、福建等發達地區在明代的進士取中數額較多,而在清代則有一定程度的減少。很明顯,清代的分省定額錄取制度營造了積極向學的良好社會風氣,激發平民百姓積極學習文化知識,加速了落后地區文化教育的發展,“明顯縮小了地域間人文教育水平的差距”[17],有利于實現各地區文化教育的和諧發展。

國學經典心得體會
百家姓全文 第六篇

[篇一:國學經典學習心得體會]

一個民族,一個國家,如果沒有自己的精神支柱,就等于沒有靈魂,就會失去凝聚力和生命力。中華民族精神是中華民族生存、發展和繁榮的精神支柱和精神原動力,是中國人民精神風貌的集中體現。

在五千年的歷史長河中,中華民族形成了以愛國主義為核心的團結統一、愛好和平、勤勞勇敢、自強不息、厚德載物的偉大民族精神。這種民族精神深深植根于中華民族的優秀傳統文化,吸收了人類文明的優秀成果。國學經典心得體會。中華民族五千年的文明史創造了源遠流長、博大精深的民族文化,有許多優秀的思想精華永遠值得我們發揚。“自強不息”的開拓精神;“厚德載物”的博大胸懷;“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的浩然正氣;“國家興亡,匹夫有責”的愛國主義精神;“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的無私奉獻精神,“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲”的憂國憂民的情懷等等,

個人德育工作總結
百家姓全文 第七篇

[篇一:個人德育工作總結]

我作為一名科學教師,在課堂上,我非常重視對學生進行德育教育。在教學中,我認為就是通過學科教學重視德育與智育的結合,來提高教學質量的實踐活動。我的科學教育是培養有德的高素質學生,因此學生的成長離不開德育教育,故此如何在小學科學教學中滲透德育就顯得尢為重要。讓學生在科學課上認識、探索自然,理解社會,體會生命奧秘時受到潛移默化的感染熏陶,在不知不覺中受到情感態度與價值觀培養的機會。個人德育工作總結??茖W的德育滲透,不能僅把科學教育作為一種求知、求真的活動,而應有科學精神的支撐,貫穿社會責任感的培養,滲透哲學精神,與人格培養融為一體。不僅要把學生培養成有世界眼光,才會有好的回報,才會有溫暖的小家和幼兒園、社會這個大家庭的道理

三、開展家園同步教育,將德育延伸到家庭。

密切家園聯系,使家庭、社會和幼兒園有機配合,共同實施對幼兒的品德教育。向家長發放各種資料,召開家長座談會,定時和家長電話聯系,熱心與家長面談,大力向家長宣傳正確的育兒觀,及時幫助家長了解我園的教育工作和重點,爭取家長的通力合作,共同培養幼兒良好的文明禮貌行為、生活習慣、學習習慣和勞動習慣等等。

總之,“生活即學習”,幼兒的一日生活各環節隨時都有教育的契機,老師們在密切配合中始終堅持從點點滴滴,時時刻刻入手抓好幼兒的思想品

德教育,在幼兒的一日生活中對幼兒因勢利導、循循善誘,為培養幼兒真正成為一個健全發展的成功人士而勤奮工作。

[篇四:2014年度個人德育工作總結]

本人擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義祖國,遵守國家法律和法規,熱愛教育事業,熱愛學生,認真貫徹黨的教育方針,樂于奉獻,有高度的事業心和責任感,服從組織安排,認真履行崗位職責,積極參加教學改革,認真開展德育科研活動,盡心盡力完成工作任務。

在德育教育工作中,我處處以身作則,遵循教育規律,尊重學生人格,面向全體,堅持把德育放在首位,通過班會、思想品德課、隊活動、家訪等途徑,進行正面教育,抓好學生良好品質的養成。同時做好思想消極、不思進取學生的轉化工作,樹立他們生活和學習的信心,促使他們的全面發展,提高他們的素質。教育工作的效果顯著,得到領導、老師、學生和家長的好評。

一、強化養成教育,培養良好習慣。

一位教育家說過:“優秀的品格,只有從孩子還在搖籃之中開始陶冶才有希望。在孩子的心靈中播下道德的種子越早越好。”小學生的辨別是非能力和自控能力欠佳,只有認真、大力抓好他們良好的行為習慣培養,加強他們的學校日常常規管理,才能進行各項的教育。要抓好學生的思想品德教育,就要從他們身邊的實際出發,從如下具體方面著手:

1、培養學生講文明、懂禮貌的好習慣。

根據<小學生日常行為規范>和<公民道德建設實施綱要>,結合農村學生文明禮貌欠佳的情況,我經常組織學生開展“比比誰的語言美、行為美”活動競賽,學生既是參與者,又是監督者。競賽為一周一評比。在活動中,教師要不斷提出新的要求,不斷總結,針對問題及時采取措施。這樣,學生打架、罵人的現象就減少了。

2、培養學生關心集體、愛護公物的好習慣。

此項我制定了“三找、三禁、三查”的制度。三找是找不愛護公物的、找亂寫亂畫的、找隨地亂扔的。三禁是禁止亂寫亂畫,禁止隨地亂扔,禁止隨地大少便。三查是查不良現象是否減少,查哪些同學有進步,查衛生盒是否人人具備。由于工作有布置、有措施、有檢查,學生關心集體、愛護公物、講究衛生的良好習慣就容易養成了。

3、培養學生不自私、關心他人的好習慣。

現在的許多獨生子女心中只有自己,比較自私。為此,我開展了講雷鋒的故事;列舉班上助人為樂的事例開展“心中有他人”活動;表演“我應該做”等一系列活動。這些活動勝過我的滔滔不絕的說教,主動打掃教室的學生多了,主動借東西給同學的學生多了……

二、轉化后進學生,提高整體素質。

有了良好的思想品質,教育學生是不難的。但是,班上的后進生要么性格古怪,要么學習較差。他們要取得成績,往往要多下幾倍的功夫。我用八個字來對待他們:帶著“四心”,真誠以待。“四心”就是愛心、細心、耐心、誠心,這就是做好他們工作的基礎。帶著一顆愛心去工作,可以讓他們覺得你是真心地關心他們,可以縮短師生的距離,他們犯了什么錯誤,也就容易接受你的教育,很快加以改正。這種愛,有對學生思想形成、學習知識的正確引導,更有對學生生活上實實在在的關心。例如97學年度的陳偉杰同學,父母離異了,隨父生活,而父親又忙于工作,無暇顧及其生活。他在失去父母的關愛后,就自暴自棄,喜歡在外游蕩。為了讓他懸崖勒馬、回頭是岸,我對他生活上問寒問暖,請他到宿舍來玩耍、吃飯;送給學習用品、生活用品;學習上耐心輔導、誠心激勵。經過一年的教育,他的生活態度積極了,學習成績進步了,家人和老師都說他前后判若兩人,真是天壤之別。

教育他們不是一朝一夕的事,這就需要教師耐心、堅持不懈的教育。在工作中還要細心觀察,及時反饋學生的變化,坦誠地和學生交談,學生一定會接受并被感化的。

三、嚴格遵守制度,措施靈活得當。

“嚴是愛,松是害”,我除了要求學生嚴格遵守學校制度外,還制定了獎懲分明的班級清潔制度、課堂紀律制度、文明團結制度等,師生共同遵守。同時在班上掀起激烈、持久的評比競爭活動。從集體活動、班級榮譽等方面,激發學生與別班比賽,互相競爭;在班內對學生個人和小組定期評價,使每個學生和小組明確近期優缺點,增強警惕性和進取心。根據班級實際,措施靈活實用,獎懲得當到位,有章可循,有法可依,人人平等對待,大家心服口服,風氣自然形成。

四、加強家長聯系,提高教育成效。

對學生進行家訪,密切與家長聯系,了解學生的家庭環境和在校外的情況,定期向家長反映在校表現,互相交流,統一觀點。我也積極參與建立學校、家庭、社會三結合的網絡工作,耐心幫助家長提高教育子女的水平,共同教育,提高成效。

“一分耕耘,一分收獲”,這幾年所任班級多次榮獲學校獎勵。在1997學年、1999學年、xx學年、xx學年、xx學年都被評為“清潔班級”;在xx學年和xx學年的學習、清潔、體育、班風四項總評中成績優秀,被評為“先進集體”。

“捧著一顆心來,不帶半根草去”,我深感一位人民教師的責任,成績屬于過去,未來才屬于自己,在以后的工作中我會更加努力,爭取再創佳績!

[篇五:個人德育工作總結]

本學期,我校根據學期初德育工作計劃,以加強教師師德修養及小學生日常行為規范教育為抓手,以學校工作計劃為指導,認真貫徹落實上級德育精神,針對我校實際情況,創新性地開展了德育工作,使學校德育工作與學生實際情況相結合,使德育工作真正落實到學生的學習生活中。我們堅持以愛國主義教育為主線,以強化行為規范養成教育為重點,不斷增強德育工作的主動性、實效性,形成全員、全方位、全過程參與的德育模式,力爭使德育工作形成我校特色?,F對一學期來的德育工作總結如下:

一、發揮德育陣地作用,規范日常德育教育。

1、利用、開發好現有的學校文化資源。

營造良好的學校文化對學生的身心發展起著潛移默化、不可估量的作用。學校充分利用校園文化建設的契機對學生進行思想教育。學校教學樓的走廊形成了文化長廊上張貼著記載了中華上下五千前來的重要歷史、著名人物,張貼著弟子規、三字經、百家姓,各班的外墻上張貼著優美古詩文,學生身處這樣的環境之中,潛移默化的接受教育,不僅能激發學生去探尋偉人的足跡,也能增強學生的民族自豪感和責任感。校園各班教室的墻壁上有寓意深刻的名言佳句,啟迪和鼓舞著奮進的孩子們。

2、深入開展好升旗儀式、學校手抄報評比展示等工作。

我校的宣傳陣地工作開展正常規范,有序進行。學期初,大隊把一學期的國旗下講話的內容的安排好,各班主任根據安排的主題來做好發言。學校的櫥窗為手抄報展示臺,我們定期開展手抄報評比活動活動,并及時將學生的優秀作品用來宣傳展示,內容豐富,圖文并茂,成為學生獲取信息和知識的另一窗口。學校還會根據不同的活動主題要求各班充分利用好黑板報,定期更新內容,起到了很好的教育效果。

二、優化德育組織,打牢德育教育的基石。

1、塑造一支凝聚力強、戰斗力旺盛的班主任隊伍。

由于我校教師人數較多,因此我們歷來堅持人人都是德育教師的原則,學校非常重視教師素質的提高。首先我們在學期初召開全校教師會,做好宣傳發動,增強老師們的職業感、道德感和使命感,努力塑造新時代教師形象。

另外,我們重視對教師的專業素養的提高。堅持每年訂閱有關雜志,讓大家學習優秀的教育理論,汲取優秀的經驗來指導自己的工作。第三,期末進行德育工作總結交流,促進大家相互學習,共同提高。此外學校非常重視班主任的建設,挑選責任心強、工作能力高的老師作為中隊班主任,以保證德育教育的時效性。

2、建設和培養好一支優秀、得力的學生干部隊伍。

一支優秀的學生干部隊伍,可以成為老師的得力助手。本學期學校從1-6年級學生中組建了一支紅領巾監督崗小干部,分別對學校的衛生、紀律等常規進行檢查和監督,為學校的整潔有序作出了較大的貢獻。

三、開展多樣的活動,豐富德育教育的色彩。

1、日常行為規范養成教育是少先隊工作的基礎工程,要堅持不懈地抓實抓好。養成教育要著重從生活自理、家務勞動、生活儉樸、吃苦磨練和孝敬父母、尊敬老師、友愛同學等最基礎的規范做起,貫穿于隊員日常生活、學習、游玩、待人接物等各個方面。本學期我們深入開展了“養成道德好習慣”活動。日常行為規范養成教育是少先隊工作的基礎工程,要堅持不懈地抓好抓實。本學期,我校繼續在少年兒童中廣泛宣傳<公民道德實施綱要>和衛生保健、疾病防治知識。將常規的教育落實到具體的生活實踐中,如:生活自理,家務勞動,生活儉樸,吃苦磨練和孝敬父母(感恩教育),尊敬老師,友愛同學等基礎的規范做起。繼續強化把基本道德規范化為“三別”:向粗魯告別,向陋習告別,向壞事告別;“四帶”:把禮儀帶進校園,把微笑帶給同學,把孝敬帶給長輩,把謙讓帶向社會;“五無”:地面無痕跡,校園無紙屑,桌凳無刻劃,墻壁無腳印,出言無臟話。

2、結合特色節日積極開展活動,如學雷鋒樹新風、媽媽辛苦了、六一我把安全送給你等活動,取得了良好的教育效果。

四、今后德育工作的努力方向:

1、對學生的各種安全教育長抓不懈,特別是自我安全防范和自救意識的教育。

2、樹立全體教師皆為班主任的教育管理思想,使全體教師能共同教育培養學生自覺遵守<小學生日常行為規范>和學校各項規章制度。以嚴要求、高標準加強學生的組織紀律。

3、加大心理健康教育的力度,對心理有問題的學生要耐心輔導,防止心理障礙造成損害。

4、加強德育課題研究工作,進一步提升教育管理水平,把研究成果及時應用到學校教育工作中去。

5、采取有效措施,防止學生因迷戀上網、電子游戲等耽誤學業,加大正面教育引導的力度。

最后,愿我校德育工作在全體老師的共同努力下,再上一個新的臺階,創出我校德育工作的特色。

[篇六:教師個人德育總結]

一、踐行師德

師德修養對于教師這一職業崗位來說是極其重要的。我對于本學期工作做以下總結:

1、加強學習,勇于創新。認真學習教育科學理論,提高履行師德修養的自覺性。學習優秀教師的模范事跡,在心中確立崇高的師德榜樣,升華自己的師德境界。正如古人說的那樣:見賢思齊,見不賢而內自省,有效地促進了自身師德品質的養成。

2、參與實踐,總結經驗。我在學習師德修養科學理論的同時,還積極參加了社會實踐,不斷學習,不斷錘煉,不斷深化,不斷升華,時刻以教師高尚的道德修養嚴格要求自己。

3、相互借鑒,共同提高。在一個學校里,教師之間善于相互學習、借鑒,擇其善者而從之,其不善者而改之,這對于教師更好地開展工作和更快地提高師德修養是大有益處的,因此,我也是這樣做的。與同事之間相互配合,相互支持,形成了良好校園工作環境。

二、立足學科教學和學科活動滲透德育教育

1、用心關懷,滲透德育?,F在學生通過各種不同渠道所得的耳聞目染,其思想認識也已變的逐漸復雜起來。因此作為教師,在這學期中我重點關注學生的個性形成,關注學生的感情世界,以深入人心的情感教育使他們形成良好的思想道德品質。

2、加強規范學習,滲透德育。學生德育教育的內容要落到實處,要狠抓主渠道。本學期我教育他們,學生只有言行一致,才算得上好的道德品質。

3、加強教師自身修養,滲透德育。教師還應當是一位優秀品德的播種者。一位教育家說過:沒有愛,就沒有教育。愛學生,是做好一切工作的前提和基礎。只有這樣,學生的品德層次才會在我們的教育下得到有效的提高,教育教學工作才能收到“親其師而信其道”的效果。

(1)讓德育走進學生的心靈,巧抓機遇,充分利用校內外各種活動不失時機地加強對小學生的思想教育。讓學生在實踐中,把道德認知自覺地轉化為道德行為。同學們在實踐活動中,提高了思想認識,凈化自己的心靈。

(2)平時經常對學生執行<小學生守則>的情況進行監督、檢查和表揚、批評,使他們在聽故事中受到品德教育。在德育實踐中努力提高他們將道德認識能力轉化為道德行為的能力。

(3)真誠地關心學生,與學生共享甘苦,贏得了學生的敬愛,師生之間建立起了深厚的情誼。從而建立了平等、民主、和諧的師生關系,不斷地提高學生德育水平。

三、學生學科學習習慣培養

抓好常規管理,培養好習慣。要培養學生具有良好的學習習慣。因此,我鼓勵他們在頭腦中形成"原來做什么事情都得有個規矩"的意識,即形成"習慣意識"。培養學生良好的行為習慣,最有效的方法就是強化訓練。另外還要給予及時地監督、鼓勵、表揚等,使學生了解行為的結果和練習的進步情況,及時給予強化。從而為培養學生具有良好的學習習慣打好基礎,提供前提。

相關熱詞搜索:百家姓全文朗讀 百家姓全文打印
1、“百家姓全文”由中國招生考試網網友提供,版權所有,轉載請注明出處。
2、歡迎參與中國招生考試網投稿,獲積分獎勵,兌換精美禮品。
3、"百家姓全文" 地址:http://m.abe888.com/tuijian/716429.html,復制分享給你身邊的朋友!
4、文章來源互聯網,如有侵權,請及時聯系我們,我們將在24小時內處理!
{国产破苞第一次 _ 首页
亚洲乱色视频在线观看 99这里只有精品 国产精品香蕉在线的人 欧美a级v片 99这里只有精品 欧美高清videos36opsexhd 大伊香蕉在线观看视频 香蕉视频一直看一直爽 黄色电影免费观看 熟女人妇交换俱乐部 暖暖直播免费观看视频 高清在线 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 好吊色永久免费视频 亚洲黄色网 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 可以啪啪的手机游戏 亚洲国产一区二区三区 乱色欧美激惰 三上悠亚番号 色吊丝av中文字幕 国产精品嫩草研究院在线 亚洲成年电人电影 亚洲不卡av不卡一区二区 亚洲аv电影天堂网 国产三级农村妇女系列 最新av网址 谁有av网站 国产日产欧洲无码视频 有哪些黄色网站 啪啪啪小视频 免费人成在线观看网站 97夜夜澡人人爽人人 国产男女免费完整视频 国产农村毛卡片 韩国19禁床震无遮掩免费 欧美亚洲日本国产黑白配 日本三级带黄在线观看 日本高清视频www夜色资源 欧美高清狂热视频60一70 很很鲁在线视频播放 免费看黄色片 一夜七次郎 网红尤物泛滥白浆正在播放 日本不卡一区二区三区在线 yy111111少妇影院 xyx性爽欧美 爆乳无码系列肉感在线播放 特别黄的视频免费播放 欧美16一18sexvideos 欧美亚洲日本国产黑白配 欧美人与兽 国语自产精品视频在线第100页 尤物精品国产第一福利网站 亚洲欧美日韩精品专区 三上悠亚在线 日韩欧美亚洲每日更新在线 成人免费视频在线观看 在线a亚洲视频播放在线观看 av无码免费看 人妻少妇久久中文字幕 放荡的美妇在线播放 风韵多水的老熟妇 老汉色av影院 亚洲人成电影网站色 毛片免费视频 亲子入浴交尾中文字幕 中文字幕在线播放 制服丝袜自拍另类第1页 a在线视频播放观看免费观看 哒哒哒电影手机在线观看 国产在线无码制服丝袜无码 40岁成熟女人牲交片 人妻丝袜无码专区视频网站 亚洲黄色视频 久久播放 大伊香蕉在线观看视频 二本道日本一区免费_2 四虎永久在线精品免费 被调教跪着打屁股 japanese在线播放国产 三级片大全 暖暖视频 免费 在线观看 欧美老熟妇乱子伦视频 欧美美女视频 99热这里只有精品6 高级黄区18勿进视频免费 美女高潮喷水13分钟全程露脸 在线视频精品 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 欧美高清videossexo 强乱中文字幕在线播放 啪啪啪小视频 欧美高清videosedexohd 尤物在线精品视频 东京热网址 哒哒哒电影免费观看在线高清! 好大好硬好深好爽想要 叫床 av电影网址 未满十八岁禁止入内 男人大臿蕉香蕉大视频 欧美13一14sexvideos处 免费毛片在线看不用播放器 99热这里有精品 七次郎在线视频新 欧美大胆性生话 久9视频这里只有精品8 亚洲第一成人网站 欧美肥老太牲交视频 欧美色视频日本片免费 青青草原亚洲 性a欧美片 菠萝蜜视频在线观看 一卡二卡三卡四卡高清免费 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 欧美va天堂在线电影 av无码专区 香港三级日本三级韩级 少妇精油按摩达到高潮 国产三级视频在线播放线观看 尤物精品国产第一福利网站 中文字幕大看蕉永久网 chinese高潮videos2 久热久热免费视频中文字幕 欧美日韩国产精品 亚洲最大成人网色 暖暖视频免费观看视频中国动漫 小说区 亚洲 自拍 另类 日本高清视频www 亚洲小说图片 欧美16一18sexvideos 成年女人看片免费视频播放人 久热久热免费视频中文字幕 公让我达到了舒服高潮 国产精品美女久久久网站 99这里只有精品 yy111111少妇影院 九色综合九色综合色鬼 97在线观看视频 在线观看视频a免播放器 老师h口漫画全彩无遮盖 欧美videos欧美同志 欧美viboss老人 老司机在线ae85 av无码专区 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 给丰满少妇按摩到高潮 香港三级日本三级三级韩级 狠狠干狠狠爱 国产在线精品二区 日本不无在线一区二区三区 韩国三级电影大全 2018年国内精品视频 暖暖 免费 日本 在线 video日本老熟妇 jlzzjlzz亚洲 对白脏话肉麻粗话视频 香港三级台湾三级在线播放 video日本老熟妇 jizzyou中国版自拍 国产美女视频免费的 欧美 日本 亚欧在线观看 亚洲色图区 2018高清一道国产 强壮的公么征服我让我高潮 正在播放老肥熟妇露脸 波多野结衣无码 宾馆嫖大龄熟妇露脸在线播放 在线看无码的免费网站 欧美乱大交 免费a级黄毛片 free性欧美 欧洲熟妇色 欧美 波多野结衣无码 2018年国内精品视频 五月婷之久久综合丝袜美腿 欧美性电影 亚洲免费人成在线视频观看 亚洲色网址 免费人成在线观看网站 下面一进一出好爽视频 边吃奶边添下面好爽 未满十八岁禁止入内 正在播放酒店约少妇高潮 一个人看的www 香港三级日本三级三级韩级 十分钟免费观看视频大全在线播放 美美女高清毛片视频免费观看 小可爱社区论坛在线观看 欧美16一18sexvideos 在线播放国产不卡免费视频 天下第一社区在线观看 中文字字幕人妻中文 免费人成视频在线观看 全国三级网站在线观看 免费a片在线观看 337p亚洲日本中国大胆69 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 免费a级黄毛片 呻吟喘娇嫩人妻少妇 男女超爽视频免费播放 日本韩国三级 波多野结衣无码 农民工简易窝棚嫖妓精彩对白 丁香五月婷婷激情 久热爱精品视频在线 天天爱天天做天天拍天天狠 free性欧美 人妻少妇中文字幕久久 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 99热最新地址获取网站 欧美videos欧美同志 韩国19禁床震无遮掩免费 24小时日本高清在线视频 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 熟女自慰30p tobu8日本高清在线观看 暖暖日本韩国视频免费 永久电影三级在线观看 不用播放器的av 欧美成人国产精品视频 日本三级香港三级人妇 人人操人人 韩国19禁床震无遮掩免费 熟女自慰30p 97porm国内自拍视频 人和牲口杂交免费视频 欧美第一页 国产公开免费人成视频 亚洲电影在线观看 日本三级带黄 欧美viboss孕妇 三级真人牲交 三级国产三级在线 亚洲无线观看国产 中文字字幕人妻中文 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 欧美大黑吊 国产农村毛卡片 琪琪网最新伦永久观看2019 按摩男给我添下面好爽 中文字幕欲求不满的熟妇 亚洲一卡2卡三卡4卡 暖暖直播在线观看免费完整版中文 强乱中文字幕在线播放 滚床单无遮挡免费视频 最新西西人体 44rt net 99视频这里只有精品 亚洲国产一区二区三区 8x8ⅹ永久免费视频 亚洲欧美中文日韩v在线观看 全景偷拍女警察厕所小便视频 国产三级视频在线观看视 香港曰本韩国三级网站 99这里只有精品 办公室娇喘的短裙老师视频 2014av天堂 大陆三级经典三级在线 未满十八岁禁止入内 欧美激情在线视频 国产在线无码制服丝袜无码 99re热视频这里只精品 老汉色av影院 玖玖爱这里只有精品视频 欧美videos欧美同志 免费a片在线观看 五月丁香综合缴情六月小说 男女超爽视频免费播放 丰腴饱满的极品熟妇 337p日本欧洲亚洲大胆在线 video free极品另类 乱老年女人伦免费视频 尤物精品国产第一福利网站 99热这里有精品 日本无遮无挡免费视频 天天影视色香欲综合网 对白脏话肉麻粗话视频 在线看亚洲十八禁网站 国内老熟妇露脸视频 精品精品国产高清a毛片 最新国产精品亚洲 亚洲人成电影在线观看 在线看片国产日韩欧美亚洲 日本三级在线播放 国产乱子伦小说 男女强吻摸下面揉免费 狼群西瓜视频在线观看 内地中年熟妇露脸视频 曰批免费视频播放 暖暖直播免费观看中国 边吃奶边添下面好爽 色五月婷婷 中文字幕av 色悠悠久久久 免费a级黄毛片 欧美成人图片 国色天香免费视频在线观看 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 未满十八岁禁止入内 影音先锋av网站 国产精品第一页 2019nv天堂香蕉在线观看 东京热网址 亚洲小说区 2018国产精产品在线不卡 人人揉揉香蕉大免费 中文字幕欲求不满的熟妇 t66y永久发布地址一二三四 免费大片av手机看片 337p日本欧洲亚洲大胆 日本不卡一区二区三区在线 好吊色永久免费视频 国产成人综合95精品视频 免播放器日本三级 在线香蕉精品视频 亚洲电影在线观看 两个人看的视频在线观看 韩国女主播精品视频网站 老司机午夜福利视频 天天射综合网 国产亚洲精品首页在线播放 国产精品美女久久久网站 av无码专区 8x8ⅹ永久免费视频 两个人看的视频在线观看 久久综合九色综合 最新国自产拍在线播放 天天射综合网 欧美不卡一区二区三区 国产一区二区在线视频 免费黄色网址 性欧美video高清 网址你懂得 99热只有精品 两个韩妞被黑鬼痛不欲生 日本高清免费一本视频 av片在线观看 99re在线播放 在线不卡日本v一区二区 男女强吻摸下面揉免费 五月丁香啪啪 久久精品欧美日韩精品 欧美激情在线视频 免播放器日本三级 97色伦图片97综合影院 老司机午夜福利视频 免费三级网站 两个人的视频免费观看高清 99热最新地址获取网站 日韩欧美亚洲每日更新在线 思思99re6国产在线播放 大胆国模裸体艺术2020 国产成人综合95精品视频 中文字幕在线播放 毛片免费看 快播三级片 tobu8日本高清在线观看 日本熟妇浓毛hdsex 啪啪啪动态图 人人操人人 米奇影院888奇米色99在线 天天狠天天天天透在线 婷婷丁香五月 亚洲乱亚洲乱妇50p 亚洲色网址 欧洲高清视频在线观看 欧美色视频日本片免费 日本高清视频色视频免费 亚洲人成网站在线播放青青 日本高清视频www夜色资源 国产男女免费完整视频 videos成熟少妇 爆乳无码系列肉感在线播放 神马三级我不卡 99久免费视频精品 玩弄中年熟妇正在播放 亚洲人jizz日本人 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 久久er热在这里只有精品66 农民工简易窝棚嫖妓精彩对白 暖暖直播视频免费观看完整版 97夜夜澡人人爽人人 在线视频精品 暖暖直播在线观看全集 japanese老熟妇乱子伦视频 草莓社区地址一地址二 老司机永久免费视频网站 双飞风韵犹存两个熟妇 国产公开免费人成视频 国模冰莲极品自慰人体 经典欧美gifxxoo动态图 gogo日本大胆欧美人术艺术 哒哒哒在线观看播放免费 欧美人妖老ladybays 亚洲小说图片 国产成人一区二区三区 天下第一社区中文字幕 影音先锋av电影 欧美乱大交 经典欧美gifxxoo动态图 欧美孕妇xxxx 好吊色永久免费视频 2018年国内精品视频 西西大胆国模人体艺 国产精品香蕉在线的人 未满十八岁禁止进入 性欧美videofree另类 亚洲系列_1页_777ga 亚洲av片在线观看 亚洲国产欧美国产综合一区 亚洲欧美日产综合在线网 日本高清xxxxxxxxxx 久久99精品久久久久久 四虎永久在线精品免费 老汉播放器 哒哒哒在线观看播放免费 亚洲黄色视频 野花社区高清在线观看 欧美人与zooz 日本三级香港三级人妇 国产精品一区二区国产主播 亚洲综合色在线视频香蕉视频 哒哒哒在线观看播放免费 啪啪啪小视频 色妞www精品视频 黄页网址大全免费 欧美高清videosedexohd 日本高清视频www夜色资源 久久综合久久鬼色 野花在线观看免费高清完整版中文 90后极品粉嫩小泬20p 国产男女免费完整视频 久久er热在这里只有精品66 日本高清熟妇老熟妇 国模吧高清大胆女模摄影艺术 日本三级韩国三级欧美三级 欧美牲交a免费 未满十八岁禁止入内 十分钟免费视频大全在线观看 免费啪啪社区免费啪啪 欧美性生活 免费a级黄毛片 天下第一社区在线观看 免费a片在线观看 宾馆嫖大龄熟妇露脸在线播放 噜噜私人影片在线看片 好吊色永久免费视频 色悠悠久久久 色悠悠久久久 欧美电影在线观看 国内在线网友露脸自拍 香蕉视频一直看一直爽 日本韩国三级观看 亚洲 自拍 另类小说综合图区 野花社区视频在线观看完整版 亚洲国模私拍人体gogo AV无码免费播放 高清性色生活片 十分钟免费观看视频大全在线播放 欧美videos欧美同志 av电影网址 波多野结衣中文字幕 野花社区视频最新 欧美 日本 亚欧在线观看 菠萝蜜视频在线观看 暖暖直播在线观看免费完整版中文 国产精品一区二区 欧美人与zooz 给丰满少妇按摩到高潮 熟女人妇 成熟妇女系列视频 滚床单无遮挡免费视频 性欧美xxxx 国产破苞第一次 免费a片在线观看 特黄特色三级在线观看 老师h口漫画全彩无遮盖 出差上的少妇20p 亚洲乱亚洲乱妇50p 全部是女厕所偷拍视频网站 99热99 99热最新地址 女邻居给我口爆18p 522av 黄色三级带 男人大臿蕉香蕉大视频 av天堂电影网 人禽交 欧美 网站 免费人成在线观看网站 在线观看视频a免播放器 亚洲国产一区二区三区 黄瓜视频在线观看 99re6在线视频精品免费 欧美激情在线播放 中文字幕欲求不满的熟妇 欧美色视频日本片免费 暖暖直播免费观看中国 97夜夜澡人人双人人人喊 熟女自慰30p 亚洲国产区中文在线观看 亚洲男人天堂 人人摸人人操 国产亚洲精品首页在线播放 狼人香蕉香蕉在线28 在线a亚洲视频播放在线观看 欧美xxxxx在线观看 玖玖爱这里只有精品视频 午夜男女爽爽影院视频在线 cl社区最新地址 野花社区高清在线观看 日韩免费视频一区二区三区 337p人体粉嫩胞高清大图 国产成人亚洲综合 AV无码免费播放 日本按摩高潮a级中文片 国产精品一区二区 夜夜被两个男人玩得死去活来 出租屋嫖妓大龄熟妇露脸在线播放 亚洲成年电人电影 免费人成在线观看网站 美国三级大片 亚洲无码原创 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 亚洲色网址 丰满裸体爆乳大胸美女无遮挡 99re6在线视频精品免费 三级国产三级在线 美脚社区0元金币免费视频 九九热这里只有精品 九九视频在线观看视频6 九九热线精品视频16 日本三级带黄 琪琪网最新伦永久观看2019 色吊丝av中文字幕 国色天香免费视频在线观看 很很鲁在线视频播放 国产午夜福利片在线观看 暖暖视频 免费 在线观看 五月天在线视频国产在线 黑人操亚洲女人 伊人色综合久久天天小片 亚洲综合小说另类图片动图 777gn亚洲大 亚洲男人的天堂www 韩国三级网站 美女扒开内裤无遮挡18禁 未满十八岁禁止入内 最新av网址 谁有av网站 欧美 日本 亚欧在线观看 两个人看的视频在线观看 免费啪啪社区免费啪啪 在线观看黄色视频 亚洲av网址在线 一区二区三区 欧美牲交a免费 亚洲电影在线观看 国产乱子伦小说 337p亚洲日本中国大胆69 欧美momandsonvideo 粗大狠狠的进出她的体内 在线香蕉精品视频 人和牲口杂交免费视频 激情五月婷婷 亚洲最大色 2018高清一道国产 制服欧美激情丝袜综合色 真人床震高潮全部视频免费 a在线视频播放观看免费观看 337p人体粉嫩胞高清视频 全景偷拍女警察厕所小便视频 比较有韵味的熟妇无码 国内三级a在线 奇米影视888欧美在线观看 黑人操亚洲女人 亚洲成年电人电影 手机看片自拍自拍自自 人人摸人人操 国色天香免费视频在线观看 毛片免费看 99热99 99热最新地址 50岁寡妇下面水多好紧 色妞www精品视频 中文字幕大看蕉永久网 三上悠亚番号 高清特黄a大片 亚洲一卡2卡三卡4卡 强乱中文字幕在线播放 五月婷婷久久 啪啪啪软件 亚洲手机在线人成视频 欧美激情在线视频 玩弄中年熟妇正在播放 玖玖爱这里只有精品视频 97色伦图片97综合影院 韩国三级影片 我把女闺蜜摸到高潮了 99re8这里有精品热视频 激情五月婷婷 国产美女视频免费的 女邻居丰满的奶水在线观看 天天狠天天天天透在线 黄色三级带 啪啪啪免费视频 97夜夜澡人人爽人人 欧美乱妇图 8x8ⅹ永久免费视频 欧美videos欧美同志 老熟妇乱子伦系列视频 av无码久久久久不卡网站 波多野结衣中文字幕久久 九九热在线视频精品 中文字幕在线观看 99热这里只有精品6 欧美videos欧美同志 两个人看的视频在线观看 好吊色永久免费视频 97资源站在线视频 超碰97免费人妻 香蕉视频一直看一直爽 亚洲人成网站在线播放青青 青青草原亚洲 青草视频在线观看 2018高清一道国产 青草青草久热精品视频 亚洲综合小说另类图片动图 午夜电影院韩国三级 jlzzjlzzjlz亚洲日本 欧美美女视频 99这里只有精品 免费a级黄毛片 两个人的高清视频在线观看 嫩模超大胆大尺度人体写真 强乱中文字幕在线播放 日本少妇毛茸茸高潮 日本熟妇浓毛hdsex 人妻少妇久久中文字幕 人妻无码人妻有码中文字幕 爆乳无码系列肉感在线播放 野花社区www 五月婷之久久综合丝袜美腿 老师好大好硬好深好爽想要 日韩欧美亚洲每日更新在线 中文字字幕人妻中文 AV无码免费播放 亚洲第一成人网站 经典三级版在线播放 双飞风韵犹存两个熟妇 香蕉59tv视频 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 免费黄色网址 日本高清免费一本视频 国产精品一区二区国产主播 九九热在线视频精品 欧美性生活 黑人操亚洲女人 国产精品久久 欧美激情在线播放 哒哒哒在线观看播放免费 国产在线精品二区 午夜视频在线观看 337p日本欧洲亚洲大胆在线 老师解胸罩喂我吃奶 爆乳女仆高潮在线观看 九九热在线视频精品 在线观看黄色视频 国产亚洲人成网站在线观看 九九精品无码专区免费 高跟翘臀老师后进式视频 暖暖视频免费观看视频中国动漫 人人超碰人人爱超碰国产 哒哒哒电影手机在线观看 东北50岁熟妇露脸在线 韩漫免费无遮无删减漫画 老师h口漫画全彩无遮盖 中文字幕在线观看 亚洲国产一区二区三区 欧美人与动牲交a欧美精品 网红尤物泛滥白浆正在播放 色五月婷婷 午夜男女羞羞爽爽爽视频 香港三香港日本三级在线播放 人和牲口杂交免费视频 99这里只有精品 丰腴饱满的极品熟妇 性欧美欧美巨大69 gogo国模高清大胆 午夜福利在线观看 欧美另类69xxxxx 强奸乱伦影音先锋 欧美第一页 国产精品自产拍在线观看55 亚洲一区二区三区 老司机午夜福利视频 五月天黄色网站 国色天香 社区 三级国产三级在线 少妇精油按摩高潮 2018年国内精品视频 欧美高清videosddfsexhd 国产精品一区二区 欧美激情电影 国产精品一区二区国产主播 av无码免费看 五月天黄色网站 大胆国模裸体艺术2020 欧美激情第1页 乱老年女人伦免费视频 日本韩国三级 乱色欧美激惰 亚洲免费人成在线视频观看 日本高清视频色视频免费 三级电影网站 在线不卡日本v一区二区 天天干夜夜操 影音先锋你懂的 尤物在线精品视频 亚洲欧美中文日韩v在线观看 婷婷丁香五月 免费无码又爽又刺激高潮的视频 欧美午夜不卡在线观看 日本三级带黄在线观看 亚洲人成网站在线播放青青 国产在线精品二区 337p日本欧洲亚洲大胆 日韩免费视频一区二区三区 中国大陆女rapper18岁 亚洲成av人片在线观看 亚洲人jizz日本人 婷婷色婷婷开心五月四房播播 亚洲欧美日韩精品专区 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 久久综合久久鬼色 欧美xxxxx在线观看 97porm国内自拍视频 影音先锋av电影 欧美videosdesexo 美女高潮喷水13分钟全程露脸 国产日产欧洲无码视频 亚洲男人的天堂www 亚洲人成电影在线观看 chinese高潮videos2 高跟翘臀老师后进式视频 亚洲电影在线观看 亚洲аv电影天堂网 欧美 日本 亚欧在线观看 337p亚洲日本中国大胆69 av电影网址 波多野结衣中文 香蕉高清影视在线观看 亚洲bbw性色大片 十分钟免费视频大全在线观看 噜噜私人影片在线看片 经典三级版在线播放 影音先锋av网站 午夜电影院韩国三级 全国三级网站在线观看 亚洲无线观看国产 久久精品一本到99热免费 欧美高清videos36opsexhd www.sese gogo日本大胆欧美人术艺术 国产精品美女久久久网站 av片在线播放 日本少妇毛茸茸高潮 暖暖爱视频免费 日本三级在线播放 午夜三级a三级三点 熟妇的荡欲bd高清 中文字幕在线播放 九九线精品视频在线观看视频 奇米影视888欧美在线观看 女性自慰网站免费观看 国产乱子伦小说 韩国三级影片 暖暖直播在线观看免费完整版中文 日韩精品一区二区三区中文 久久综合久久鬼色 一区二区三区 在线看片国产日韩欧美亚洲 亚洲女毛多水多21p 日本不无在线一区二区三区 美国人性欧美xxxx 国产在线无码制服丝袜无码 正在播放老熟女人与小伙 亚洲最大色 亚洲人成网站在线播放小说 风韵多水的老熟妇 出租屋嫖妓大龄熟妇露脸在线播放 暖暖 免费 日本 在线 波多野结衣av高清一区二区三区 欧美色图片 a片免费视频在线观看 人妻无码人妻有码中文字幕 国产精品美女久久久网站 暖暖直播在线观看全集 337p人体粉嫩胞高清视频 亚洲黄色视频 风韵多水的老熟妇 波多野结衣在线观看 五月婷之久久综合丝袜美腿 九九视频免费精品视频 哒哒哒在线观看播放免费 aⅴ一区二区三区无卡无码 黄瓜视频在线观看 欧美不卡一区二区三区 亚洲精品无播放器在线播放 国产a级毛片 美女高潮喷水13分钟全程露脸 欧美俄罗斯乱妇 2018国产精产品在线不卡 国产精品第12页 亚洲男人的天堂www 国内老熟妇露脸视频 韩国19禁床震无遮掩免费 日本高清视频www色 我把女闺蜜摸到高潮了 三级生活片 女邻居的大乳中文字幕 好大好硬好深好爽想要 叫床 呻吟喘娇嫩人妻少妇 亚洲第一成人网站 女邻居给我口爆18p 青草视频在线观看 久久精品一本到99热免费 2014av天堂 99re6在线视频精品免费 五月天在线视频国产在线 欧美大黑吊 五月天社区 被吃奶跟添下面特舒服细节 24小时日本高清在线视频 video日本老熟妇 欲色天天网综合久久 欧美viboss老人 未满十八岁禁止入内 欧美性生活 青青草原亚洲 你懂的电影 人妻少妇久久中文字幕 玩弄中年熟妇正在播放 日本高清h色视频在线观看 一个人看的www 公让我达到了舒服高潮 粗大狠狠的进出她的体内 在线香蕉精品视频 五月丁香社区 欧美美女视频 大陆三级经典三级在线 九九热这里只有精品视频 tobu8日本高清在线观看 亚洲有码区 欧美性video free超清 乱色欧美激惰 97porm国内自拍视频 日本高清h色视频在线观看 亚洲免费人成在线视频观看 在线看无码的免费网站 天天干夜夜操 呻吟喘娇嫩人妻少妇 熟女人妇交换俱乐部 欧美成人国产精品视频 色吊丝av中文字幕 内地中年熟妇露脸视频 免费a级黄毛片 欧洲熟妇色 欧美 5x社区免费视频 免费黄色网址 东京热加勒比高清无线 在线中文字幕有码中文 校花陈若雪被校长抱到办公室 欧美 日本 亚欧在线观看 欧美videosdesexo 五月天黄色网站 暖暖高清手机免费观看 米奇欧美777四色影视在线 暖暖直播在线观看全集 两熟妇玩双飞真舒服 国色天香免费视频在线观看 琪琪网最新伦永久观看2019 精品国精品国产自在久国产 欧美激情在线视频 国产a级毛片 国色天香免费视频在线观看 男人狂躁进女人下面视频 四虎永久在线精品免费 国产亚洲欧美在线专区 曰批免费视频播放 亚洲处破女 www 日本高清视频色视频免费 99t1这里只有精品 日韩免费视频一区二区三区 呻吟喘娇嫩人妻少妇 色偷偷亚洲偷自拍视频 三级片免费在线观看 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 内地中年熟妇露脸视频 二本道日本一区免费_2 欧美momandsonvideo 国产日产欧洲无码视频 欧洲高清视频在线观看 522av 40岁成熟女人牲交片 三上悠亚 性欧美video高清 人妻少妇中文字幕乱码 色五月婷婷 40岁成熟女人牲交片 老汉色av影院 亚洲乱亚洲乱妇 暖暖直播免费观看中国 99re6在线视频精品免费 国产男女免费完整视频 日本韩国三级 天天干夜夜操 黄色电影免费观看 综合久久 久久综合 人妻少妇中文字幕乱码 午夜电影院韩国三级 国产男女免费完整视频 欧美高清videosddfsexhd 亚洲美女色禁图 七次郎在线视频 制服丝袜自拍另类第1页 欧洲高清视频在线观看 香蕉视频一直看一直爽 三级生活片 日本亚洲欧洲无免费码在线 日本亚洲欧洲无免费码在线 99视频这里只有精品 99re8这里有精品热视频 国模冰莲极品自慰人体 午夜福利在线观看 亚洲欧美日韩精品专区 欧美16一18sexvideos 两个人看的视频在线观看 欧美色就是色 欧美videosdesexo 欧美电影在线观看 全部是女厕所偷拍视频网站 2018年国内精品视频 大胆国模裸体艺术2020 在线香蕉精品视频 嫩模超大胆大尺度人体写真 99re8这里有精品热视频 亚洲女毛多水多21p a片免费视频在线观看 正在播放老肥熟妇露脸 欧美高清videosedexohd 久久精品欧美日韩精品 国产成人综合95精品视频 老司机在线ae85 china中国人自拍 奇米影视888欧美在线观看 2019香蕉在线观看直播视频 四虎永久在线精品免费 下面一进一出好爽视频 亚洲人成电影网站免费 经典三级欧美在线播放 久9视频这里只有精品8 强奸乱伦影音先锋 暖暖直播在线观看免费完整版中文 我和两个女领导玩双飞 xyx性爽欧美 不用播放器的av 我的公强要了我高潮 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 山外人精品影院 韩国三级bd高清 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 欧美第一页 二本道日本一区免费_2 香港三级台湾三级在线播放 求黄色网址 超碰在线视频人人AV 公交车上弄我高潮喷水 暖暖直播免费观看视频 高清在线 最新国产精品亚洲 老汉色av影院 国产精品一区二区 国产在线无码制服丝袜无码 经典三级版在线播放 国产精品久久 四虎永久在线精品免费 校花陈若雪被校长抱到办公室 亚洲手机在线人成视频 国产成人一区二区三区 暖暖直播免费观看视频 高清在线 超碰在线视频人人AV 被吃奶跟添下面特舒服细节 亚洲一卡2卡三卡4卡 一个人看的www 被吃奶跟添下面特舒服细节 啪啪啪软件 狼群西瓜视频在线观看 三级电影网 久热香蕉在线视频免费 免费a级黄毛片 2018国产精产品在线不卡 亚洲人成在线观看 未满十八岁禁止入内 日本三级在线播放线观看视频 国产三级视频在线播放线观看 香蕉视下载app最新版ios 经典三级版在线播放 高清特黄a大片 欧美高清videos36opsexhd 波多野结衣av高清一区二区三区 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 90后极品粉嫩小泬20p 久久精品一本到99热免费 暖暖 免费 日本 在线 四虎永久在线精品免费 国产成人亚洲综合 韩漫免费无遮无删减漫画 人禽交 欧美 网站 日本亚洲欧洲无免费码在线 日本三级带黄在线观看 天下第一社区在线观看 野花社区在线视频 好吊色永久免费视频 色悠悠久久久 香港三级电影在线观看 欧美高清vivoe欧美另类 欧美孕妇xxxx 精品国产免费第一区二区三区 五月丁香社区 野花社区在线观看免费高清完整版 波多野结衣456 七次郎在线视频新 粗大狠狠的进出她的体内 国产精品一区二区 a在线视频播放观看免费观看 video free极品另类 丁香五月婷婷激情 内地中年熟妇露脸视频 国产亚洲人成网站在线观看 99视频这里只有精品 边吃奶边添下面好爽 18videosex性欧美 哒哒哒电影手机在线观看 国产成人亚洲综合 亚洲bbw性色大片 欧美牲交a免费 99热99 99热最新地址 亚洲欧美日韩一区二区 freepeople性欧美 爆乳无码系列肉感在线播放 亚洲欧美日产综合在线网 哒哒哒在线观看播放免费 cl社区最新地址 内部私拍高清拍视频 未满十八岁禁止进入 日本三级韩国三级欧美三级 九九精品无码专区免费 男女强吻摸下面揉免费 日本高清视频www 高跟翘臀老师后进式视频 国产亚洲欧美在线专区 天下第一社区中文字幕 超碰97免费人妻 狠狠干狠狠爱 国产男女免费完整视频 哒哒哒电影免费观看在线高清! 韩国三级影片 国产亚洲精品首页在线播放 午夜视频在线观看 两熟妇玩双飞真舒服 超碰最新地址 亚洲欧美日产综合在线网 免费黄色网址 老司机午夜福利视频 欧美人与zooz 香蕉高清影视在线观看 啪啪啪小说 国产精品美女久久久网站 日本三级带黄在线观看 欧美40老熟妇 日本不卡一区 色五月婷婷 老熟妇乱子伦系列视频 野花社区在线视频 777gn亚洲大 18以下岁禁止1000部免费 野花社区www 在线看片免费人成视频播 亚洲一卡2卡三卡4卡 亚洲色网址 免费三级网站 高级黄区18勿进视频免费 男人狂躁进女人下面视频 人妻丝袜无码专区视频网站 滚床单无遮挡免费视频 滚床单无遮挡免费视频 菠萝蜜视频在线观看 强壮的公么征服我让我高潮 亚洲国产区中文在线观看 欧美乱妇图 freepeople性欧美 影音先锋av资源网 人禽交 欧美 网站 韩国三级电影大全 九色综合九色综合色鬼 暖暖视频 免费 在线观看 久热这里只有精品 大胆国模裸体艺术2020 可乐视频社区 videos成熟少妇 曰批免费视频播放 天天狠天天天天透在线 国内在线网友露脸自拍 毛片免费视频 欧美大胆性生话 亚洲小说图片 给丰满少妇按摩到高潮 在线观看精品国产福利片 亚洲色网址 高跟翘臀老师后进式视频 亚洲bbw性色大片 十分钟免费视频大全在线观看 不用播放器的av 亚洲人成网站在线播放 日本熟妇浓毛hdsex 夜夜被两个男人玩得死去活来 亚洲第一成人网站 尤物精品国产第一福利网站 哒哒哒电影免费观看在线高清! 99re8这里有精品热视频 99热99 99热最新地址 欧美momandsonvideo 2018国产精产品在线不卡 激情五月婷婷 波多野结衣中文 中国大陆女rapper18岁 野花在线观看免费高清完整版中文 99热99 99热最新地址 波多野结衣在线观看 韩国女主播精品视频网站 熟女人妇 成熟妇女系列视频 99热这里只有精品6 中文字幕在线播放 日本激情在线看免费观看 久久精品免视看国产 老司机在线ae85 337p日本欧洲亚洲大胆 国产精品久久 欧美第一页 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 亚洲国产区中文在线观看 老师解胸罩喂我吃奶 精品国精品国产自在久国产 美女胸禁止18下看禁止 av无码免费看 午夜男女爽爽影院视频在线 日本三级带黄 草莓社区地址一地址二 爆乳女仆高潮在线观看 a片免费视频在线观看 522av a在线视频播放观看免费观看 97在线观看视频 香港三香港日本三级在线播放 无码专区亚洲制服丝袜 暖暖日本韩国视频免费 嫩模超大胆大尺度人体写真 菠萝菠萝蜜在线观看 经典三级版在线播放 欧美综合自拍亚洲综合图 忘忧草社区在线播放 午夜视频在线观看 中国大陆女rapper18岁 亚洲最大成人网色 欧美亚洲日本国产黑白配 经典三级在线观看 亚洲成a v人片在线观看 免费三级网站 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 av电影在线观看 99re在线播放 丁香五月婷婷激情 两个韩妞被黑鬼痛不欲生 亚洲另类图片 黄色三级带 波多野结衣中文字幕 日本高清免费一本视频 爆乳无码系列肉感在线播放 乱老年女人伦免费视频 日韩一区二区 va 欧美黄色片 337p日本欧洲亚洲大胆在线 网友自拍露脸国语对白 337p人体粉嫩胞高清大图 日本高清免费一本视频 日本高清视频www夜色资源 你懂的网址 亚洲av网址在线 日韩欧美亚洲每日更新在线 中文字幕人成乱码熟女 偷拍区清纯另类丝袜美腿 亚洲无码原创 2018年国内精品视频 大伊香蕉在线观看视频 熟妇的荡欲bd高清 欧美亚洲日本国产黑白配 日本高清视频色视频免费 国模吧高清大胆女模摄影艺术 40岁成熟女人牲交片 国产精品第12页 国产精品自产拍在线观看55 野花社区视频最新 菠萝蜜视频app video日本老熟妇 jzzjzzjzz日本在线播放 日本少妇毛茸茸高潮 caoporn免费视频在线 免费a级毛片 欧美同性videos 亚洲女毛多水多21p 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 五月婷之久久综合丝袜美腿 久热这里只有精品 在线观看三级片 韩国三级影片 欧美激情在线视频 香港曰本韩国三级网站 欧美综合自拍亚洲综合图 色五月婷婷 china中国人自拍 在线看无码的免费网站 影音先锋你懂的 日本高清视频www夜色资源 国产一区日韩二区欧美三区 暖暖直播视频免费观看完整版 亚洲av网址在线 九九热这里只有精品 2018高清一道国产 china中国人自拍 欧美电影在线观看 亚洲人jizz日本人 cl社区最新地址 九九精品无码专区免费 香蕉免费一区二区三区 free性欧美69巨大 一本大道香蕉久在线播放29 香港三级日本三级三级韩级 亚洲国产欧美国产综合一区 亚洲第一成人网站 中字幕一区二区三区乱码 午夜电影院韩国三级 国产成人一区二区三区 欧美亚洲日本国产黑白配 免费人成视频在线观看 双飞风韵犹存两个熟妇 暖暖视频免费观看视频中国动漫 亚洲欧美偷国产日韩 日本三级带黄在线观看 欧美xxxxx在线观看 欧美viboss老人 欧美第一页 真人床震高潮全部视频免费 欧美老熟妇欲乱高清视频 隔壁老王国产在线精品 九九热这里只有精品 亚洲一区二区三区 2018高清一道国产 人妻丝袜无码专区视频网站 av网址大全 av网站大全 gogo国模高清大胆 欧美老熟妇欲乱高清视频 超碰97免费人妻 日韩一区二区 va 欧美色视频日本片免费 aⅴ一区二区三区无卡无码 暖暖日本韩国视频免费 亚洲精品456在线播放 波多野结衣456 亚洲人成电影网站免费 video free极品另类 午夜男女羞羞爽爽爽视频 永久电影三级在线观看 你懂的电影 国产亚洲视频中文字幕 韩漫免费无遮无删减漫画 亚洲人成网站在线播放小说 暖暖视频 免费 在线观看 97资源站在线视频 人人超碰人人爱超碰国产 天天影视色香欲综合网 下面一进一出好爽视频 99热99 99热最新地址 2014av天堂 欧美momandsonvideo 国产亚洲欧美在线观看一区 韩漫免费无遮无删减漫画 av网址大全 av网站大全 国模冰莲极品自慰人体 哒哒哒电影手机在线观看 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 边吃奶边添下面好爽 琪琪网最新伦永久观看2019 艾草在线精品视频免费观看 国产破苞第一次 免费的黄色网站 香蕉高清影视在线观看 啪啪啪调教所 亚洲乱亚洲乱妇 亚洲乱亚洲乱妇 哒哒哒电影免费观看在线高清! 久久播放 三级真人牲交 久久精品一本到99热免费 奇米777四色影视在线看 两熟妇玩双飞真舒服 在线观看黄色视频 夜夜被两个男人玩得死去活来 日本不卡一区 china中国人自拍 熟女人妇交换俱乐部 老师h口漫画全彩无遮盖 亚洲精品456在线播放 video free极品另类 波多野结衣456 337p日本欧洲亚洲大胆在线 三级黄色视频 野花社区www 中文字幕欲求不满的熟妇 三级4级全黄 性欧美欧美巨大69 亚洲国模私拍人体gogo 曰批免费视频播放免费 日本不无在线一区二区三区 韩国三级电影大全 欧美人与动性行为视频 99re8这里有精品热视频 欧美黄色片 亚洲一区二区三区 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 美女胸禁止18下看禁止 久久精品一本到99热免费 老熟妇乱子伦系列视频 日本韩国三级观看 午夜视频在线观看 野花社区视频最新 97porm国内自拍视频 欧美videosdesexo 免费啪啪社区免费啪啪 两性色午夜免费视频 亚洲欧美日韩一区二区 人人做天天爱夜夜爽 japanese在线播放国产 亚洲不卡av不卡一区二区 国产美女视频免费的 日本三级香港三级人妇99 babescom欧美熟妇 熟妇的荡欲bd高清 五月丁香社区 小可爱社区论坛在线观看 国产三级视频在线播放线观看 好大好硬好深好爽想要 叫床 黄色视频网站 国产日产欧洲无码视频 爆乳无码系列肉感在线播放 国产在线精品二区 十分钟免费视频大全在线观看 欧美午夜不卡在线观看 三级在线观看中文字幕完整版 人人摸人人操 最新国产精品亚洲 欧美人与zooz 午夜电影院韩国三级 强奸乱伦影音先锋 免费啪啪社区免费啪啪 国产超碰人人模人人爽人人喊 特级毛片www 欧美人与zooz 比较有韵味的熟妇无码 男女强吻摸下面揉免费 日本不卡高清一区二区三区 国产日产欧洲无码视频 欧美人与动牲交a欧美精品 有哪些黄色网站 伊在人间香蕉最新视频 欧美16一18sexvideos 欧美成人图片 人人摸人人操 日本高清视频www色 久久综合久久鬼色 亚洲色图区 暖暖日本韩国视频免费 哒哒哒电影免费观看在线高清! 白嫩人妻沦为他人胯下 99t1这里只有精品 在线看片国产日韩欧美亚洲 野花社区www a片在线观看免费 米奇在线777在线精品视频 五月丁香社区 性欧美高清come 香港三级台湾三级在线播放 中国大陆女rapper18岁 强壮的公么征服我让我高潮 黄色电影免费观看 哒哒哒在线观看播放免费 任你躁国语自产一区在 五月天黄色网站 色偷偷亚洲偷自拍视频 99re8这里有精品热视频 亚洲有码区 全国三级网站在线观看 亚洲精品无播放器在线播放 日韩精品一区二区三区中文 任你躁在线精品免费 国内老熟妇露脸视频 欧美人与动牲交a欧美精品 精品精品国产高清a毛片 粗大狠狠的进出她的体内 东京热网址 亚洲乱色视频在线观看 99热99 99热最新地址 九九视频在线观看视频6 a片在线免费观看 日本高清熟妇老熟妇 99热最新地址获取网站 日本不卡一区二区三区 亚洲一区二区三区 japanese在线播放国产 video日本老熟妇 亚洲乱色视频在线观看 中文字幕av 美女扒开内裤无遮挡18禁 七次郎在线视频 任你躁在线精品免费 精品国产免费第一区二区三区 国色天香在线视频免费观看下载 老熟妇乱子伦系列视频 欧美va天堂在线电影 久久精品欧美日韩精品 我的公强要了我高潮 老汉色av影院 亚洲欧美中文日韩v在线观看 韩国三级bd高清 亚洲欧美中文日韩v在线观看 暖暖直播免费观看视频 高清在线 特别黄的视频免费播放 玩弄中年熟妇正在播放 拉到厨房撕开丝袜做 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 国产超碰人人模人人爽人人喊 女邻居给我口爆18p 三级在线看中文字幕完整版 九九热这里只有精品 久久精品欧美日韩精品 亚洲第一成年网站视频 tobu8日本高清在线观看 暖暖直播在线观看免费完整版中文 av电影网址 欧美a级v片 99热最新地址获取网站 日本三级香港三级人妇 人妻少妇中文字幕乱码 在线观看精品国产福利片 熟女人妇 成熟妇女系列视频 五月婷之久久综合丝袜美腿 露100%奶头的美女图片无遮挡 七次郎在线观看 a片在线免费观看 三级黄色视频 办公室娇喘的短裙老师视频 黄瓜视频在线观看 可乐视频社区 a在线视频播放观看免费观看 日本熟妇浓毛hdsex 欧美大胆性生话 777gn亚洲大 暖暖爱视频免费 a在线视频播放观看免费观看 欧美成人图片 亚洲最大成人网色 在线观看国产网址你懂的 tobu8日本高清在线观看 99视频这里只有精品 99这里只有精品 熟女自慰30p 性欧美videofree另类 女性自慰网站免费观看 美丽的熟妇中文字幕 免费看黄色片 毛片在线播放a 日本按摩高潮a级中文片 日本韩国三级 乱色欧美激惰 亚洲欧美日韩精品专区 亚洲成年电人电影 亚洲乱亚洲乱妇 欧美午夜刺激影院 十分钟免费观看视频大全在线播放 2018高清一道国产 经典三级欧美在线播放 国产公开免费人成视频 男女强吻摸下面揉免费 午夜男女羞羞爽爽爽视频 亚洲另类图片 欧美激情在线播放 嫩模超大胆大尺度人体写真 欧美黄色片 欧美人与兽 国产日产欧洲无码视频 玖玖爱这里只有精品视频 2018高清一道国产 tobu8日本高清在线观看 九九视频在线观看视频6 伊在人间香蕉最新视频 波多野结衣在线观看 亚洲av片在线观看 国产高清不卡 40岁成熟女人牲交片 高清性色生活片 97porm国内自拍视频 三上悠亚 五月激情婷婷 神马三级我不卡 老汉色av影院 国产精品自产拍在线观看55 狠狠干狠狠爱 人妻少妇中文字幕久久 久久精品欧美日韩精品 菠萝蜜视频app 亚洲乱亚洲乱妇 亚洲无线观看国产 欧美 日本 亚欧在线观看 aⅴ一区二区三区无卡无码 你懂的电影 欧美不卡一区二区三区 啪啪啪小说 影音先锋av资源网 日本不卡一区二区三区 美女扒开内裤无遮挡18禁 美脚社区0元金币免费视频 国内在线网友露脸自拍 未满十八岁禁止入内 正在播放酒店约少妇高潮 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 中文字幕在线播放 在线观看三级片 26uuu在线亚洲欧美 一卡二卡三卡四卡高清免费 免费啪啪社区免费啪啪 校花陈若雪被校长抱到办公室 露100%奶头的美女图片无遮挡 日本高清视频www夜色资源 亚洲有码区 网址你懂得 免费大片av手机看片 野花社区在线视频 呻吟喘娇嫩人妻少妇 日本不卡高清一区二区三区 啪啪啪小说 久久精品欧美日韩精品 国产精品第12页 freepeople性欧美 久久综合九色综合欧美 日本高清xxxxxxxxxx 国产乱子伦小说 国色天香在线视频免费观看下载 99re6在线视频精品免费 波多野结衣中文字幕久久 好大好硬好深好爽想要 叫床 亚洲女毛多水多21p 韩国19禁床震无遮掩免费 97夜夜澡人人爽人人 免费a级毛片 特黄特色三级在线观看 三上悠亚在线 99热只有精品 思思99re6国产在线播放 av电影网址 公交车上弄我高潮喷水 亚洲人成网站在线播放小说 色妞www精品视频 乱老年女人伦免费视频 欧美a级毛欧美1级a大片 亚洲欧美日韩精品专区 乱老年女人伦免费视频 婷婷丁香社区 日韩人妻无码一区二区三区 午夜男女爽爽影院视频在线 日本三级在线播放线观看视频 欧美另类69xxxxx 我把女闺蜜摸到高潮了 2018年国内精品视频 五月激情婷婷 放荡的美妇在线播放 两个韩妞被黑鬼痛不欲生 你懂的电影 一本大道香蕉久在线播放29 欧美a级毛欧美1级a大片 暖暖直播在线观看全集 一区二区三区 激情五月婷婷 国色天香 社区 欧美激情在线播放 国产精品美女久久久网站 性欧美video高清 玖玖爱这里只有精品视频 欧美人与zooz 久久综合九色综合 欧美黄色片 国产成人一区二区三区 国产三级视频在线播放线观看 暖暖直播免费观看视频 高清在线 香蕉免费一区二区三区 十分钟免费视频大全在线观看 暖暖直播免费观看视频 高清在线 伊在人间香蕉最新视频 日本不卡一区 尤物在线精品视频 娇妻公务员被领导玩弄 一卡二卡三卡四卡高清免费 亚洲手机在线人成视频 双飞丰满老熟女 出差上的少妇20p 国产乱子伦小说 色吊丝av中文字幕 三上悠亚在线观看 老司机精品视频 尤物在线精品视频 香港三级日本三级韩级 性a欧美片 熟女人妇交换俱乐部 波多野结衣无码 出租屋嫖妓大龄熟妇露脸在线播放 老师h口漫画全彩无遮盖 影音先锋你懂的 毛片在线播放a 野花社区视频WWW 一个人看的www 亚洲男人的天堂www 亚洲最大成人网色 免费黄色网址 亚洲有码区 很很鲁在线视频播放 天天干夜夜操 日韩免费视频一区二区三区 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 女性自慰网站免费观看 欧美日韩国产 日本高清熟妇老熟妇 色吊丝av中文字幕 免播放器日本三级 亚洲色网址 被吃奶跟添下面特舒服细节 网址你懂得 求黄色网址 五月激情婷婷 网红尤物泛滥白浆正在播放 永久电影三级在线观看 国产农村毛卡片 老汉播放器 琪琪网最新伦永久观看2019 欧美色视频日本片免费 任你躁在线精品免费 性欧美videofree另类 影音先锋av电影 菠萝蜜视频在线观看 香蕉59tv视频 久热久热免费视频中文字幕 在线观看视频a免播放器 暖暖免费视频 黄色三级带 国产亚洲人成网站在线观看 欧美激情第1页 99热最新地址获取网站 亚洲欧美中文日韩在线v日本 亚洲综合色在线视频香蕉视频 国产三级视频在线观看视 欧美性video free超清 免费a级黄毛片 欧美牲交a免费 色吊丝av中文字幕 亚洲不卡av不卡一区二区 gogo国模高清大胆 亚洲无码原创 奇米影视888欧美在线观看 亚洲人成网站在线播放小说 国语自产精品视频在线第100页 欧美午夜不卡在线观看 全国三级网站在线观看 久久精品免视看国产 99re8这里有精品热视频 亚洲欧美偷国产日韩 奇米777四色影视在线看 被吃奶跟添下面特舒服细节 人妻无码人妻有码中文字幕 美女高潮喷水13分钟全程露脸 女邻居给我口爆18p 国产在线精品二区 暖暖直播在线观看免费完整版中文 90后极品粉嫩小泬20p 亚洲一卡2卡三卡4卡 777gn亚洲大 欧美色就是色 色偷偷亚洲偷自拍视频 欧美高清videosddfsexhd 哒哒哒在线观看播放免费 哒哒哒在线观看播放免费 暖暖直播在线观看全集 欧美性电影 欧美黄色片 国色天香免费视频在线观看 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 小可爱社区论坛在线观看 最新西西人体 44rt net 欧美亚洲日本国产黑白配 男女强吻摸下面揉免费 天天干夜夜操 影音先锋你懂的 freepeople性欧美熟妇 AV无码免费播放 在线看片免费人成视频播 强乱中文字幕在线播放 chinese农村熟妇videos 亚洲欧美日韩一区二区 暖暖直播免费观看中国 两熟妇玩双飞真舒服 欧美不卡一区二区三区 暖暖直播在线观看全集 内地中年熟妇露脸视频 任你躁国语自产一区在 黄色电影免费观看 暖暖日本韩国视频免费 三级在线观看中文字幕完整版 天天干夜夜操 久热久热免费视频中文字幕 tobu8日本高清在线观看 欧美成人国产精品视频 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 99re6热在线精品视频播放 最新国产精品亚洲 日韩人妻无码一区二区三区 国色天香免费视频在线观看 久久综合九色综合 色偷偷亚洲偷自拍视频 俺去鲁婷婷六月色综合 菠萝菠萝蜜在线观看 亚洲乱色视频在线观看 jlzzjlzzjlz亚洲日本 在线看片人成视频免费无遮挡 人妻少妇中文字幕久久 五月婷之久久综合丝袜美腿 色吊丝av中文字幕 老师好大好硬好深好爽想要 国产精品嫩草研究院在线 暖暖 免费 日本 在线 亚洲色网址 欧美成人国产精品视频 婷婷俺也去俺也去官网 熟女人妇 成熟妇女系列视频 在线播放国产不卡免费视频 久久综合九色综合欧美 男女超爽视频免费播放 女邻居丰满的奶水在线观看 正在播放酒店约少妇高潮 黄色视频网站 伊在人间香蕉最新视频 www.sese 思思99re6国产在线播放 四虎永久在线精品免费 五月丁香综合缴情六月小说 日本三级香港三级人妇99 综合久久 久久综合 熟女自慰30p 337p亚洲日本中国大胆69 啪啪啪小说 男女超爽视频免费播放 中文字幕在线播放 chinese农村熟妇videos 九九热这里只有精品 九九热这里只有精品视频 99久免费视频精品 video free极品另类 正在播放老熟女人与小伙 国产乱子伦 波多野结衣456 暖暖直播在线观看全集 夜夜被两个男人玩得死去活来 亚洲不卡av不卡一区二区 欧美肥老太牲交视频 日本不卡高清一区二区三区 综合 欧美 亚洲日本 欧美videos欧美同志 欧美a级v片 乱色欧美激惰 中文字幕欲求不满的熟妇 五月天在线视频国产在线 亚洲欧美中文日韩v在线观看 国产美女视频免费的 亚洲乱亚洲乱妇 黄色三级带 国产三级视频在线观看视 玖玖爱这里只有精品视频 亚洲手机在线人成视频 爆乳女仆高潮在线观看 a片在线免费观看 强奸乱伦影音先锋 日本在线观看 乱老年女人伦免费视频 天下第一社区在线观看 亚洲小说图片 这里只有精品22在线播放 亚洲无线观看国产 波多野结衣av高清一区二区三区 欧美viboss老人 香蕉视频破解版 免费a级黄毛片 狠狠干狠狠爱 经典三级欧美在线播放 freepeople性欧美熟妇 欧美经典三级中文字幕 好大好硬好深好爽想要 叫床 男女强吻摸下面揉免费 嫩模超大胆大尺度人体写真 波多野结衣中文字幕 久热久热免费视频中文字幕 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 亚洲欧美中文日韩在线v日本 婷婷俺也去俺也去官网 人妻少妇中文字幕乱码 波多野结衣无码 gogo国模高清大胆 337p日本欧洲亚洲大胆在线 国产亚洲精品首页在线播放 99精品热这里只有精品 青草青草久热精品视频 露100%奶头的美女图片无遮挡 午夜三级a三级三点 亚洲乱色视频在线观看 日本高清视频色视频免费 制服欧美激情丝袜综合色 90后极品粉嫩小泬20p 亚洲黄色视频 老汉播放器 日本三级带黄在线观看 性过程三级视频视频 99久免费视频精品 a片在线观看免费 女性自慰网站免费观看 野花在线观看免费高清完整版中文 露100%奶头的美女图片无遮挡 激情五月婷婷 日本高清xxxxxxxxxx 国产三级农村妇女系列 video日本老熟妇 欧洲高清视频在线观看 在线播放国产不卡免费视频 两个人看的视频在线观看 国产精品你懂的在线播放 永久电影三级在线观看 野花社区视频最新 97夜夜澡人人爽人人 5x社区免费视频 国产精品嫩草研究院在线 国产亚洲欧美在线专区 欧美午夜不卡在线观看 欧美黄色片 欧美 日本 亚欧在线观看 青榴社区视频在线观看 video日本老熟妇 2018高清一道国产 最新西西人体 44rt net 天天爱天天做天天拍天天狠 比较有韵味的熟妇无码 99这里只有精品 国产成人亚洲综合 亚洲综合小说另类图片动图 欧美日韩国产精品 777gn亚洲大 对白脏话肉麻粗话视频 欧美人妖老ladybays 2019nv天堂香蕉在线观看 欧美精品videofree 大伊香蕉在线观看视频 av片在线播放 东京热网址 亚洲国产一区二区三区 少妇精油按摩高潮 99re66热这里只有精品3 王者荣耀阿离自慰喷水 中文字幕欲求不满的熟妇 国产乱子伦 欧美videosdesexo 欧美13一14sexvideos处 边吻边摸下面视频免费 99视频这里只有精品 小可爱社区论坛在线观看 嫩模超大胆大尺度人体写真 国内在线网友露脸自拍 日本不卡一区 欧美xxxxx在线观看 90后极品粉嫩小泬20p 手机看片自拍自拍自自 野花社区视频在线观看完整版 野花在线观看免费高清完整版中文 熟女自慰30p 亚洲乱亚洲乱妇50p 高清特黄a大片 未满十八岁禁止进入 曰批免费视频播放 香蕉视下载app最新版ios 2019nv天堂香蕉在线观看 aⅴ一区二区三区无卡无码 暖暖日本韩国视频免费 欧美牲交a免费 欧美40老熟妇 九九精品无码专区免费 在线看片人成视频免费无遮挡 三级电影网 亚洲手机在线人成视频 谁有黄色网址 日本三级香港三级人妇99 九九热线精品视频16 日本三级带黄在线观看 大陆精大陆国产国语精品 比较有韵味的熟妇无码 公车上太深了啊高潮 玩弄中年熟妇正在播放 可乐视频社区 强壮的公么征服我让我高潮 香港三香港日本三级在线播放 在线观看视频a免播放器 暖暖直播免费观看中国 国产午夜福利片在线观看 老师解胸罩喂我吃奶 免费a片在线观看 青榴社区视频在线观看 亚洲乱色视频在线观看 伊人色综合久久天天小片 国产精品第12页 国产三级视频在线播放线观看 欧美孕妇xxxx 国产午夜福利片在线观看 五月天黄色网站 亚洲小说图片 日本亚洲欧洲无免费码在线 香蕉59tv视频 东京热加勒比高清无线 久久精品欧美日韩精品 一区二区三区 欧美videosdesexo 99热99 99热最新地址 高清特黄a大片 在线香蕉精品视频 经典欧美gifxxoo动态图 亚洲第一成年网站视频 99re6热在线精品视频播放 亚洲小说区 亚洲国模私拍人体gogo 骚虎视频在线观看 欧美肥老太牲交视频 超碰在线视频人人AV 99这里只有精品 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 内地中年熟妇露脸视频 日本按摩高潮a级中文片 暖暖直播在线观看全集 国产情侣真实露脸在线 欧洲熟妇色 欧美 日本高清免费一本视频 香蕉59tv视频 日本三级带黄在线观看 大陆三级经典三级在线 xyx性爽欧美 亚洲黄色视频 日本三级韩国三级欧美三级 波多野结衣在线视频 亚洲另类图片 大胆欧美熟妇xx aⅴ一区二区三区无卡无码 暖暖高清手机免费观看 2019nv天堂香蕉在线观看 小可爱社区论坛在线观看 亚洲一区二区三区 亚洲系列_1页_777ga 大陆三级经典三级在线 九色综合九色综合色鬼 日韩免费视频一区二区三区 小说区 亚洲 自拍 另类 三级在线看中文字幕完整版 婷婷俺也去俺也去官网 求黄色网址 japanese老熟妇乱子伦视频 大伊香蕉在线观看视频 被吃奶跟添下面特舒服细节 欧美另类69xxxxx china中国人自拍 性欧美videofree另类 亚洲人成在线观看 最新av网址 谁有av网站 日本三级香港三级人妇99 亚洲人成电影在线观看 国语自产精品视频在线完整版 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 国产精品美女久久久网站 国产精品嫩草研究院在线 暖暖 免费 日本 在线 人人摸人人操 久久精品欧美日韩精品 很很鲁在线视频播放 毛片免费看 99热最新地址获取网站 日本少妇毛茸茸高潮 av免费在线观看 2018年国内精品视频 免费看黄色片 中文字幕欲求不满的熟妇 校花陈若雪被校长抱到办公室 国产精品美女久久久网站 seerx性欧美巨大 亚洲国产区中文在线观看 18以下岁禁止1000部免费 欧美老熟妇欲乱高清视频 婷婷丁香五月 国产精品香蕉在线的人 三级电影网 国产精品一区二区国产主播 chinese高潮videos2 久热这里只有精品 欧美亚洲日本国产黑白配 av片在线观看 尤物在线精品视频 黄页网址大全免费 经典欧美gifxxoo动态图 在线看无码的免费网站 正在播放老熟女人与小伙 全景偷拍女警察厕所小便视频 99热这里只有精品6 性欧美欧美巨大69 影音先锋av电影 两个人看的视频在线观看 三上悠亚在线 国产亚洲欧美在线专区 国产精品自产拍在线观看55 亚洲乱色视频在线观看 我和两个女领导玩双飞 十分钟免费观看视频大全在线播放 亚洲人成网站在线播放 正在播放酒店约少妇高潮 真人床震高潮全部视频免费 中文字幕在线播放 欧美经典三级中文字幕 强壮的公么征服我让我高潮 free性欧美 a片在线观看 制服欧美激情丝袜综合色 国产精品香蕉在线的人 一卡二卡三卡四卡高清免费 2018年国内精品视频 欧美一区二区三区 暖暖直播在线观看全集 色悠悠久久久 边吃奶边添下面好爽 男女超爽视频免费播放 亚洲精品无播放器在线播放 四虎永久在线精品免费 出租屋嫖妓大龄熟妇露脸在线播放 26uuu在线亚洲欧美 波多野结衣无码 亚洲欧美偷国产日韩 欧美另类69xxxxx 很很鲁在线视频播放 香蕉高清影视在线观看 菠萝菠萝蜜在线观看 韩国三级bd高清 丁香五月婷婷激情 经典三级版在线播放 国产农村毛卡片 暖暖直播视频免费观看完整版 爆乳女仆高潮在线观看 暖暖直播视频免费观看完整版 337p日本欧洲亚洲大胆在线 久久er热在这里只有精品66 九九视频在线观看视频6 西西人体44www高清大胆 忘忧草社区在线播放 伊人色综合久久天天小片 tobu8日本高清在线观看 永久电影三级在线观看 国语自产精品视频在线完整版 丁香五月婷婷激情 爆乳女仆高潮在线观看 曰批免费视频播放 亚洲成av人片在线观看 两个人的高清视频在线观看 国模吧高清大胆女模摄影艺术 波多野结衣456 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 大伊香蕉在线观看视频 亚洲欧美日产综合在线网 欧美高清狂热视频60一70 亚洲小说区 亚洲欧美日产综合在线网 国产三级农村妇女系列 黄色三级带 超级碰97直线国产 99精品热这里只有精品 xyx性爽欧美 日本高清视频色视频免费 欧美牲交a免费 全景偷拍女警察厕所小便视频 97视频在线观看 奇米777四色影视在线看 尤物在线精品视频 五月天在线视频国产在线 亚洲黄色网 暖暖日本高清免费观看更新 亚洲人成网站在线播放青青 人人做天天爱夜夜爽 japanese在线播放国产 青青草原亚洲 欧洲熟妇色 欧美 99热只有精品 欧美日韩国产精品 人妻少妇中文字幕乱码 日韩欧美亚洲每日更新在线 日本在线观看 video日本老熟妇 老司机精品视频 国产乱子伦小说 香蕉视下载app最新版ios 国产亚洲人成网站在线观看 色欧美片视频在线观看 特级毛片www 十分钟免费观看视频大全在线播放 AV无码免费播放 337p人体粉嫩胞高清视频 国产亚洲人成网站在线观看 菠萝蜜视频app 99热最新地址获取网站 老司机永久免费视频网站 黑人操亚洲女人 在线观看视频a免播放器 香港三级台湾三级在线播放 久热这里只有精品 思思99re6国产在线播放 内地中年熟妇露脸视频 欧美经典三级中文字幕 公让我达到了舒服高潮 暖暖直播在线观看全集 二本道日本一区免费_2 337p日本欧洲亚洲大胆在线 日本不卡一区二区三区 日本不无在线一区二区三区 亚洲男人的天堂www 女邻居给我口爆18p 久久99精品久久久久久 高级黄区18勿进视频免费 日本不卡高清一区二区三区 韩国三级bd高清 五月婷之久久综合丝袜美腿 亚洲欧美日韩精品专区 国语自产精品视频在线第100页 欧美13一14sexvideos处 手机看片自拍自拍自自 你懂的电影 国产精品美女久久久网站 5x社区免费视频 影音先锋你懂的 亚洲另类图片 中文字幕乱码中文乱码51精品 在线观看三级片 西西人体44www高清大胆 一个人看的www 欧美成人国产精品视频 不用播放器的av 宾馆嫖大龄熟妇露脸在线播放 亚洲国产区中文在线观看 艾草在线精品视频免费观看 中文国产成人精品久久 菠萝蜜视频在线观看 在线三级电影 26uuu在线亚洲欧美 a片在线观看 五月天在线视频国产在线 欧美成人国产精品视频 免费黄色网址 久久播放 一夜七次郎 办公室娇喘的短裙老师视频 国语自产精品视频在线完整版 av片在线观看 下面一进一出好爽视频 亚洲人成电影网站色 国产高清不卡 国内在线网友露脸自拍 综合 欧美 亚洲日本 最新西西人体 44rt net 欧美高清videosddfsexhd 国语自产精品视频在线第100页 欧美变态另类牲交 国产精品嫩草研究院在线 欧美乱妇图 奇米影视888欧美在线观看 韩国三级网站 玖玖爱这里只有精品视频 亚洲欧美日韩一区二区 比较有韵味的熟妇无码 26uuu在线亚洲欧美 波多野结衣在线观看 亚洲av网址在线 欧美高清videossexo 在线香蕉精品视频 欧美亚洲日本国产黑白配 av片在线播放 亚洲黄色网 国产在线精品二区 少妇精油按摩达到高潮 99re热视频这里只精品 欧美牲交a免费 欧美 日产 国产精选 青草视频在线观看 中字幕一区二区三区乱码 苍井优三级在线观看 亚洲av片在线观看 国产成人一区二区三区 小说区 亚洲 自拍 另类 按摩男给我添下面好爽 亚洲男同志网站 暖暖直播免费观看视频 高清在线 国产精品第一页 九九热在线视频精品 天天射综合网 强乱中文字幕在线播放 babescom欧美熟妇 亚洲另类图片 亚洲色网址 亚洲一区二区三区 野花社区视频在线观看完整版 国产在线无码制服丝袜无码 免费人成在线观看网站 东京热加勒比高清无线 欧美乱大交 日本不卡一区二区三区 欧洲熟妇色 欧美 九色综合九色综合色鬼 国产男女免费完整视频 欧美午夜不卡在线观看 永久电影三级在线观看 国产农村毛卡片 97夜夜澡人人双人人人喊 欧美大胆性生话 av电影在线观看 两个人的高清视频在线观看 思思99re6国产在线播放 97夜夜澡人人双人人人喊 黄页网址大全免费 很很鲁在线视频播放 男女强吻摸下面揉免费 免费啪啪社区免费啪啪 内地中年熟妇露脸视频 爆乳无码系列肉感在线播放 亚洲综合小说另类图片动图 cl社区最新地址 www.sese 免播放器日本三级 性欧美高清come 亚洲黄色视频 波多野结衣av高清一区二区三区 26uuu在线亚洲欧美 对白脏话肉麻粗话视频 亚洲女毛多水多21p 一区二区三区 韩国19禁床震无遮掩免费 中文字幕本无吗 曰批免费视频播放免费 曰批免费视频播放 啪啪啪小视频 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 老司机午夜福利视频 三级电影网站 乱老年女人伦免费视频 女邻居给我口爆18p 99热这里只有精品6 japanese老熟妇乱子伦视频 亚洲女毛多水多21p 欧美日韩国产免费一区二区三区 亚洲黄色网 米奇在线777在线精品视频 女性自慰网站免费观看 日本不卡一区二区三区在线 快播三级片 两熟妇玩双飞真舒服 伊在人间香蕉最新视频 日本高清视频www色 日本三级香港三级人妇 人人做天天爱夜夜爽 欧美高清videosddfsexhd 无码专区亚洲制服丝袜 香蕉免费一区二区三区 免播放器日本三级 欧美色图片 久久99精品久久久久久 2014av天堂 亚洲欧美中文日韩在线v日本 亚洲乱色视频在线观看 少妇精油按摩高潮 香蕉视频一直看一直爽 欧美videos欧美同志 97夜夜澡人人双人人人喊 久久综合九色综合欧美 在线a亚洲视频播放在线观看 给丰满少妇按摩到高潮 日本熟妇浓毛hdsex 欧美激情在线播放 三级黄色视频 暖暖直播免费观看中国 av无码久久久久不卡网站 未满十八岁禁止进入 亚洲欧美日韩精品专区 亚洲另类图片 在线观看精品国产福利片 性欧美高清come 国产在线无码制服丝袜无码 日本三级在线播放线观看视频 很很鲁在线视频播放 日本三级韩国三级欧美三级 国产成人一区二区三区 xyx性爽欧美 欧美变态另类牲交 十分钟免费观看视频大全在线播放 经典三级版在线播放 暖暖日本高清免费观看更新 性欧美高清come 欧美a级毛欧美1级a大片 亚洲欧美偷国产日韩 免费a级黄毛片 美国三级大片 影音先锋你懂的 大胆欧美熟妇xx 出差上的少妇20p 中文国产成人精品久久 人人操人人 西西人体44www高清大胆 中文字幕本无吗 韩国19禁床震无遮掩免费 一卡二卡三卡四卡高清免费 在线看片人成视频免费无遮挡 亚洲免费人成在线视频观看 亚洲乱亚洲乱妇50p 美丽的熟妇中文字幕 欧美精品videofree 国色天香在线视频免费观看下载 97色伦图片97综合影院 99re66热这里只有精品3 女邻居的大乳中文字幕 小说区 亚洲 自拍 另类 日本少妇毛茸茸高潮 欧美高清videosfreex 在线观看黄色视频 欧美俄罗斯乱妇 全景偷拍女警察厕所小便视频 国内三级a在线 日本三级电影在线观看 这里只有精品22在线播放 我的公强要了我高潮 亚洲国产区中文在线观看 三上悠亚在线观看 中国大陆女rapper18岁 暖暖直播在线观看全集 国产亚洲视频中文字幕 人妻丝袜无码专区视频网站 噜噜私人影片在线看片 2018年国内精品视频 嫩模超大胆大尺度人体写真 99热这里只有精品6 我把女闺蜜摸到高潮了 一区二区三区 欧美亚洲日本国产黑白配 国产精品香蕉在线的人 暖暖直播视频免费观看完整版 三级真人牲交 欧洲熟妇色 欧美 国色天香免费视频在线观看 国产情侣真实露脸在线 啪啪啪免费视频 久热爱精品视频在线 欧美色欧美亚洲高清在线视频 双飞丰满老熟女 女邻居的大乳中文字幕 大胆欧美熟妇xx 放荡的美妇在线播放 久热这里只有精品 90后极品粉嫩小泬20p 东北50岁熟妇露脸在线 出租屋嫖妓大龄熟妇露脸在线播放 天天影视色香欲综合网 日本少妇毛茸茸高潮 亚洲小说图片 精品国精品国产自在久国产 永久电影三级在线观看 丰腴饱满的极品熟妇 强奸乱伦影音先锋 性a欧美片 在线三级电影 九九线精品视频在线观看视频 精品国产免费第一区二区三区 暖暖直播免费观看中国 女邻居丰满的奶水在线观看 人和牲口杂交免费视频 t66y永久发布地址一二三四 亚洲av网址在线 色欧美片视频在线观看 24小时日本高清在线视频 国产三级视频在线观看视 影音先锋av资源网 爆乳无码系列肉感在线播放 丰满裸体爆乳大胸美女无遮挡 亚洲电影在线观看 九九热这里只有精品 亚洲电影在线观看 亚洲一卡2卡三卡4卡 乱色欧美激惰 爆乳无码系列肉感在线播放 欧美第一页 seerx性欧美巨大 好大好硬好深好爽想要 叫床 99久免费视频精品 chinese农村熟妇videos 欧美40老熟妇 欧美va天堂在线电影 90后极品粉嫩小泬20p 日本韩国三级 中文字幕在线播放 手机看片自拍自拍自自 香蕉高清影视在线观看 波多野结衣中文字幕 国产精品第12页 色五月婷婷 欧美乱大交 国产超碰人人模人人爽人人喊 波多野结衣中文字幕 国产一区日韩二区欧美三区 三级电影网 老熟妇乱子伦系列视频 九九热在线视频精品 好大好硬好深好爽想要 叫床 奇米777四色影视在线看 狠狠干狠狠爱 老司机亚洲精品影院 亚洲电影在线观看 亚洲欧美日产综合在线网 三级真人牲交 欧美另类69xxxxx 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 三级在线看中文字幕完整版 两个人看的视频在线观看 欧美色就是色 日韩一区二区 va 暖暖爱视频免费 女人厕所正面偷拍高清 97视频在线观看 中字幕一区二区三区乱码 亚洲人jizz日本人 国产三级视频在线播放线观看 亚洲人成电影网站免费 韩国19禁床震无遮掩免费 yy111111少妇影院 强奸乱伦影音先锋 我的公强要了我高潮 色悠悠久久久 jlzzjlzz亚洲 亚洲乱色视频在线观看 在线电影你懂的 美女扒开内裤无遮挡18禁 两性色午夜免费视频 三上悠亚 在线观看精品国产福利片 两个人的视频免费观看高清 三级黄色视频 在线看av的网站 婷婷色婷婷开心五月四房播播 欧美色欧美亚洲高清在线视频 大胆欧美熟妇xx 亚洲第一成人网站 在线播放国产不卡免费视频 国色天香在线视频免费观看下载 国产美女视频免费的 亚洲乱色视频在线观看 美美女高清毛片视频免费观看 免费a级毛片 国产精品自产拍在线观看55 野花社区视频WWW 中文字幕av 免费无码又爽又刺激高潮的视频 香蕉高清影视在线观看 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 三级4级全黄 国色天香在线视频免费观看下载 欧美乱大交 丁香五月婷婷激情 超级碰97直线国产 高跟翘臀老师后进式视频 全景偷拍女警察厕所小便视频 日韩一区二区 va 美脚社区0元金币免费视频 菠萝菠萝蜜在线观看 欧美性电影 亚洲无线观看国产 亚洲国模私拍人体gogo 亚洲综合小说另类图片动图 深夜福利备好纸巾18禁止 jizzyou中国版自拍 菠萝蜜视频在线观看 哒哒哒电影免费观看在线高清! 欧美变态另类牲交 嫩模超大胆大尺度人体写真 522av 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 人人操人人 日本不卡一区二区三区 jlzzjlzz亚洲 天天狠天天天天透在线 欧美性生活 亚洲第一成人网站 国产精品香蕉在线的人 国色天香在线视频免费观看下载 公车上太深了啊高潮 日本在线观看 被吃奶跟添下面特舒服细节 日本亚洲欧洲无免费码在线 国语自产精品视频在线完整版 亚洲第一成年网站视频 40岁成熟女人牲交片 下面一进一出好爽视频 九九线精品视频在线观看视频 欧美 日产 国产精选 在线a亚洲视频播放在线观看 欧美16一18sexvideos 真人床震高潮全部视频免费 欧美a级毛欧美1级a大片 午夜福利在线观看 97视频在线观看 18以下岁禁止1000部免费 亚洲 自拍 另类小说综合图区 美女扒开内裤无遮挡18禁 cl社区最新地址 人妻少妇中文字幕久久 草莓社区地址一地址二 欧美不卡一区二区三区 欧美第一页 国色天香在线视频免费观看下载 三级网站午夜三级 欧美va天堂在线电影 国产成人亚洲综合 在线看亚洲十八禁网站 国产乱子伦 苍井优三级在线观看 日本三级带黄在线观看 亚洲最大成人网色 狼人香蕉香蕉在线28 忘忧草论坛社区在线 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 欧美日韩国产精品 色悠悠久久久 亚洲综合小说另类图片动图 暖暖视频 免费 在线观看 在线三级电影 日本在线观看 强乱中文字幕在线播放 乱老年女人伦免费视频 全国三级网站在线观看 韩国三级电影大全 丁香五月婷婷激情 老师好大好硬好深好爽想要 噜噜私人影片在线看片 小可爱社区论坛在线观看 a片在线观看 中字幕一区二区三区乱码 亚洲国模私拍人体gogo 日韩精品一区二区三区中文 2018国产精产品在线不卡 人人操人人 日本高清熟妇老熟妇 香港三香港日本三级在线播放 欧美videosdesexo 日本三级在线播放线观看视频 99re8这里有精品热视频 午夜视频在线观看 久热这里只有精品 午夜三级a三级三点 欧美激情视频 三级片大全 狼群西瓜视频在线观看 免费啪啪社区免费啪啪 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 97资源站在线视频 两个人的视频免费观看高清 全国三级网站在线观看 一本大道香蕉久在线播放29 日本亚洲欧洲无免费码在线 欧美成人图片 japanese老熟妇乱子伦视频 中文字幕在线观看 在线观看精品国产福利片 韩国三级网站 呻吟喘娇嫩人妻少妇 亚洲免费观看视频 a片在线免费观看 2018高清一道国产 国产亚洲欧美在线专区 爆乳无码系列肉感在线播放 七次郎在线视频 五十路六十路老熟妇a片 xyx性爽欧美 亚洲男同志网站 在线三级电影 亚洲第一成年网站视频 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 未满十八岁禁止入内 九九精品无码专区免费 亚洲有码区 呻吟喘娇嫩人妻少妇 欧美高清狂热视频60一70 日韩人妻无码一区二区三区 欧美高清videosedexohd 5x社区免费视频 99re6在线视频精品免费 十分钟免费观看视频大全在线播放 波多野结衣456 性欧美高清come 中文字幕在线播放 边吃奶边添下面好爽 全景偷拍女警察厕所小便视频 香蕉59tv视频 人和牲口杂交免费视频 国产乱子伦小说 在线看亚洲十八禁网站 欧美高清videossexo 中国内地毛片免费高清 2018高清一道国产 野花社区视频在线观看完整版 午夜电影院韩国三级 video free极品另类 在线三级电影 曰批免费视频播放免费 波多野结衣中文字幕久久 性a欧美片 野花社区高清在线观看 中字幕一区二区三区乱码 深夜福利备好纸巾18禁止 欧美不卡一区二区三区 26uuu在线亚洲欧美 国产男女免费完整视频 暖暖 免费 日本 在线 亚洲乱亚洲乱妇 cl社区最新地址 在线看片人成视频免费无遮挡 女邻居丰满的奶水在线观看 思思99re6国产在线播放 娇妻公务员被领导玩弄 亚洲小说图片 亚洲无码原创 风韵多水的老熟妇 老师h口漫画全彩无遮盖 97视频在线观看 九九视频免费精品视频 99热最新地址获取 sese99 亚洲免费人成在线视频观看 韩国女主播精品视频网站 强乱中文字幕在线播放 野花社区视频最新 欧美xxxxx在线观看 奇米777四色影视在线看 在线中文字幕有码中文 免费无码又爽又刺激高潮的视频 哒哒哒电影免费观看在线高清! 337p日本欧洲亚洲大胆精品 任你躁国语自产一区在 yy111111少妇影院 双飞丰满老熟女 女性自慰网站免费观看 毛片在线播放a 天天狠天天天天透在线 99热这里只有精品6 七次郎在线视频 国产三级视频在线播放线观看 免播放器日本三级 babescom欧美熟妇 西西人体44www高清大胆 a在线视频播放观看免费观看 亚洲第一成人网站 老司机永久免费视频网站 caoporn免费视频在线 国产亚洲精品首页在线播放 国产高清不卡 国模冰莲极品自慰人体 狼人香蕉香蕉在线28 522av 黄色三级带 yy111111少妇影院 曰批免费视频播放 啪啪啪免费视频 五月婷之久久综合丝袜美腿 人人操人人 国产成人一区二区三区 放荡的美妇在线播放 暖暖视频免费观看视频中国动漫 国产美女视频免费的 奇米影视888欧美在线观看 欧美大黑吊 国产亚洲人成网站在线观看 尤物精品国产第一福利网站 久久精品免视看国产 比较有韵味的熟妇无码 草莓社区地址一地址二 gogo国模高清大胆 中文字幕av 十分钟免费视频大全在线观看 熟女人妇交换俱乐部 超碰在线视频人人AV 波多野结衣无码 99re在线播放 国色天香免费视频在线观看 网友自拍露脸国语对白 在线香蕉精品视频 亚洲乱亚洲乱妇50p 二本道日本一区免费_2 米奇在线777在线精品视频 被两个黑人玩得站不起来了 www.sese 亚洲国产区中文在线观看 国色天香免费视频在线观看 亚洲国产欧美国产综合一区 噜噜私人影片在线看片 经典三级版在线播放 亚洲第一成人网站 被吃奶跟添下面特舒服细节 香港三级电影在线观看 三级4级全黄 黑人操亚洲女人 99这里只有精品 高跟翘臀老师后进式视频 老熟妇乱子伦系列视频 亚洲成av人片在线观看 公交车上弄我高潮喷水 人禽交 欧美 网站 亚洲不卡av不卡一区二区 亚洲免费人成在线视频观看 亚洲小说区 亚洲免费观看视频 亚洲手机在线人成视频 8x8ⅹ永久免费视频 办公室娇喘的短裙老师视频 日本不卡一区二区三区 国产超碰人人模人人爽人人喊 东京热加勒比高清无线 啪啪啪调教所 欧美午夜刺激影院 yy111111少妇影院 亚洲精品无播放器在线播放 亚洲人成电影网站色 欧美高清vivoe欧美另类 国产精品美女久久久网站 奇米777四色影视在线看 暖暖视频免费观看视频中国动漫 男人大臿蕉香蕉大视频 三级在线看中文字幕完整版 风韵多水的老熟妇 chinese农村熟妇videos 免费人成视频在线观看 欧美变态另类刺激 欧美激情在线视频 人禽交 欧美 网站 夜夜被两个男人玩得死去活来 噜噜私人影片在线看片 欧美午夜刺激影院 国产亚洲精品首页在线播放 露100%奶头的美女图片无遮挡 两个人的高清视频在线观看 亚洲欧美日产综合在线网 这里只有精品22在线播放 内部私拍高清拍视频 欧美videos欧美同志 哒哒哒电影免费观看在线高清! 久热香蕉在线视频免费 任你躁在线精品免费 暖暖视频 免费 在线观看 无码专区亚洲制服丝袜 菠萝菠萝蜜在线观看 全景偷拍女警察厕所小便视频 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 暖暖直播在线观看免费完整版中文 亚洲乱亚洲乱妇 美女扒开内裤无遮挡18禁 韩国女主播精品视频网站 十分钟免费视频大全在线观看 琪琪网最新伦永久观看2019 人妻少妇久久中文字幕 草莓社区地址一地址二 国产精品久久 拉到厨房撕开丝袜做 99t1这里只有精品 女邻居丰满的奶水在线观看 国产亚洲精品首页在线播放 影音先锋av电影 日韩人妻无码一区二区三区 骚虎视频在线观看 琪琪网最新伦永久观看2019 野花社区www gogo日本大胆欧美人术艺术 国产三级农村妇女系列 亚洲av片在线观看 波多野结衣av高清一区二区三区 按摩男给我添下面好爽 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 西西大胆国模人体艺 可乐视频社区 性a欧美片 美丽的熟妇中文字幕 暖暖直播免费观看中国 滚床单无遮挡免费视频 午夜福利在线观看 野花社区高清在线观看 拉到厨房撕开丝袜做 免费黄色网址 日本无遮无挡免费视频 日韩人妻无码一区二区三区 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 久久精品一本到99热免费 给丰满少妇按摩到高潮 强乱中文字幕在线播放 强壮的公么征服我让我高潮 三级国产三级在线 天天干夜夜操 王者荣耀阿离自慰喷水 在线看av的网站 人人超碰人人爱超碰国产 久久99精品久久久久久 欧美老熟妇乱子伦视频 欧美高清狂热视频60一70 野花社区视频在线观看完整版 暖暖视频免费观看视频中国动漫 欧美不卡一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 正在播放老肥熟妇露脸 忘忧草论坛社区在线 国产三级视频在线播放线观看 40岁成熟女人牲交片 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 暖暖高清手机免费观看 噜噜私人影片在线看片 日本少妇毛茸茸高潮 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 99精品热这里只有精品 尤物在线精品视频 在线视频精品 亚洲国产欧美国产综合一区 香蕉视下载app最新版ios 熟女自慰30p 日本少妇毛茸茸高潮 亚洲av片在线观看 美女高潮喷水13分钟全程露脸 边吃奶边添下面好爽 男人狂躁进女人下面视频 黄色三级带 欧美高清videosfreex 三级片大全 99热99 99热最新地址 国产精品美女久久久网站 中文字幕大看蕉永久网 高级黄区18勿进视频免费 老师好大好硬好深好爽想要 五月天在线视频国产在线 青草视频在线观看 亚洲另类图片 欧美 日本 亚欧在线观看 五月激情婷婷 国产午夜福利在线播放 在线视频精品 av无码专区 高级黄区18勿进视频免费 波多野结衣在线视频 欧美激情电影 夜夜被两个男人玩得死去活来 啪啪啪小说 国语自产精品视频在线第100页 欧美人与动性行为视频 国产在线无码制服丝袜无码 a片免费视频在线观看 欧美日韩国产精品 亚洲无线观看国产 啪啪啪软件 丰腴饱满的极品熟妇 九九热在线视频精品 人禽交 欧美 网站 琪琪网最新伦永久观看2019 双飞丰满老熟女 美女高潮喷水13分钟全程露脸 性欧美欧美巨大69 国产乱子伦小说 思思99re6国产在线播放 公车上太深了啊高潮 日本高清h色视频在线观看 日本三级韩国三级欧美三级 亚洲欧美日产综合在线网 久热这里只有精品 暖暖 免费 日本 在线 暖暖视频免费观看视频中国动漫 两个人看的视频在线观看 五十路六十路老熟妇a片 99热这里有精品 精品国产免费第一区二区三区 性欧美xxxx 野花社区在线视频 欧美videos欧美同志 综合久久 久久综合 特别黄的视频免费播放 哒哒哒电影免费观看在线高清! 公交车上弄我高潮喷水 网友自拍露脸国语对白 亚洲精品456在线播放 边吻边摸下面视频免费 三级片免费在线观看 日本高清视频www色 曰批免费视频播放免费 正在播放老熟女人与小伙 在线三级电影 亚洲无线观看国产 求黄色网址 日本高清视频www 苍井优三级在线观看 中文字幕在线播放 正在播放老肥熟妇露脸 暖暖直播免费观看视频 高清在线 美国人性欧美xxxx 国产精品第一页 午夜福利在线观看 乱老年女人伦免费视频 欧美色欧美亚洲高清在线视频 337p日本欧洲亚洲大胆在线 人人揉揉香蕉大免费 国语自产精品视频在线完整版 奇米777四色影视在线看 videos成熟少妇 18以下岁禁止1000部免费 40岁成熟女人牲交片 caoporn免费视频在线 国产精品一区二区国产主播 偷拍区清纯另类丝袜美腿 欧美高清vivoe欧美另类 波多野结衣无码 夜夜被两个男人玩得死去活来 任你躁在线精品免费 影音先锋你懂的 爆乳无码系列肉感在线播放 暖暖直播免费观看中国 西西人体44www高清大胆 三上悠亚番号 亚洲有码区 欧美色欧美亚洲高清在线视频 t66y永久发布地址一二三四 久9视频这里只有精品8 东京热网址 亚洲综合色在线视频香蕉视频 日本不卡一区 波多野结衣无码 av无码免费看 337p人体粉嫩胞高清视频 欧美性电影 全国三级网站在线观看 japanese老熟妇乱子伦视频 欧美性video free超清 中文字字幕人妻中文 我的公强要了我高潮 亚洲精品456在线播放 免费啪啪社区免费啪啪 free性欧美 五月婷之久久综合丝袜美腿 性过程三级视频视频 正在播放酒店约少妇高潮 手机看片自拍自拍自自 波多野结衣影音先锋 99re热视频这里只精品 中国大陆女rapper18岁 三级网站视频在在线播放 国模吧高清大胆女模摄影艺术 40岁成熟女人牲交片 韩国女主播精品视频网站 十分钟免费视频大全在线观看 啪啪啪小说 japanese老熟妇乱子伦视频 天天影视色香欲综合网 九九热线精品视频16 欧美高清vivoe欧美另类 欧洲熟妇色 欧美 大陆精大陆国产国语精品 网址你懂得 japanese在线播放国产 黑人操亚洲女人 亚洲黄色网 网友自拍露脸国语对白 人人超碰人人爱超碰国产 欧美性video free超清 中文字幕在线播放 免费a级毛片 国产精品自产拍在线观看55 老司机在线ae85 三级电影网 思思99re6国产在线播放 黄色视频网站 经典三级欧美在线播放 波多野结衣456 97视频在线观看 亚洲色图区 日本按摩高潮a级中文片 欧美xxxxx在线观看 日本高清视频www色 粗大狠狠的进出她的体内 性a欧美片 波多野结衣456 国产精品自产拍在线观看55 好大好硬好深好爽想要 叫床 亚洲男人的天堂www 日本三级带黄在线观看 丰满裸体爆乳大胸美女无遮挡 婷婷丁香五月 日本在线观看 香港三级电影在线观看 九九热这里只有精品视频 人妻无码人妻有码中文字幕 任你躁国语自产一区在 99re6在线视频精品免费 99re6在线视频精品免费 国产精品第12页 日本三级香港三级人妇 亚洲同志网18一19gay 人人摸人人操 波多野结衣在线视频 午夜男女爽爽影院视频在线 40岁成熟女人牲交片 天天干夜夜操 哒哒哒电影免费观看在线高清! 欧美性video free超清 t66y永久发布地址一二三四 亚洲bbw性色大片 国产超碰人人模人人爽人人喊 精品国产免费第一区二区三区 亚洲电影在线观看 免费a级毛片 香蕉59tv视频 国产美女视频免费的 国产亚洲人成网站在线观看 黄色电影免费观看 亚洲av网址在线 三级片大全 暖暖视频免费观看视频中国动漫 欧美乱大交 国产a级毛片 欧洲熟妇色 欧美 国产美女视频免费的 无码专区亚洲制服丝袜 2019nv天堂香蕉在线观看 丰腴饱满的极品熟妇 99re热视频这里只精品 野花社区在线视频 国产午夜福利在线播放 我把女闺蜜摸到高潮了 日本高清视频www色 乱老年女人伦免费视频 国产成人亚洲综合 两个人的高清视频在线观看 超级碰97直线国产 正在播放老熟女人与小伙 波多野结衣在线视频 老汉播放器 三级国产三级在线 可以啪啪的手机游戏 东京热加勒比高清无线 tobu8日本高清在线观看 三级片免费在线观看 欧美亚洲日本国产黑白配 快播三级片 chinese高潮videos2 午夜男女爽爽影院视频在线 日韩人妻无码一区二区三区 九九热这里只有精品视频 欧美色就是色 在线a亚洲视频播放在线观看 亚洲人成网站在线播放小说 九九线精品视频在线观看视频 亚洲欧美日韩精品专区 少妇精油按摩高潮 不用播放器的av 亚洲黄色视频 欧美激情电影 18videosex性欧美 精品国精品国产自在久国产 国产精品香蕉在线的人 色吊丝av中文字幕 暖暖免费视频 最新国自产拍在线播放 亚洲国产欧美国产综合一区 97夜夜澡人人爽人人 97资源站在线视频 经典三级在线观看 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 白嫩人妻沦为他人胯下 欧美成人国产精品视频 在线看av的网站 欧美高清vivoe欧美另类 欧美人与动牲交a欧美精品 亚洲处破女 www 美女扒开内裤无遮挡18禁 欧美xxxxx在线观看 哒哒哒电影免费观看在线高清! 亚洲精品无播放器在线播放 日本高清免费一本视频 野花社区在线观看免费高清完整版 40岁成熟女人牲交片 经典欧美gifxxoo动态图 日本无遮无挡免费视频 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 两熟妇玩双飞真舒服 国产三级视频在线播放线观看 香蕉免费一区二区三区 影音先锋av电影 国产一区日韩二区欧美三区 亚洲人成网站在线播放 正在播放老熟女人与小伙 大胆国模裸体艺术2020 欧美美女视频 啪啪啪小说 曰批免费视频播放免费 2019nv天堂香蕉在线观看 正在播放酒店约少妇高潮 波多野结衣456 337p亚洲日本中国大胆69 老汉播放器 欧美激情在线播放 老汉色av影院 欧美videos欧美同志 国产公开免费人成视频 亚洲第一成年网站视频 日本高清视频www色 四虎永久在线精品免费 婷婷色婷婷开心五月四房播播 拉到厨房撕开丝袜做 人禽交 欧美 网站 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 a片免费视频在线观看 国产a级毛片 七次郎在线视频 超碰97资源站 一夜七次郎 日本不卡一区二区三区 国产亚洲欧美在线专区 日本高清免费一本视频 哒哒哒电影手机在线观看 爆乳女仆高潮在线观看 高清特黄a大片 韩国三级网站 90后极品粉嫩小泬20p 日本不卡一区二区三区在线 香蕉高清影视在线观看 亚洲精品无播放器在线播放 欧美另类69xxxxx 韩漫免费无遮无删减漫画 亚洲无码原创 babescom欧美熟妇 老汉色av影院 国产一区日韩二区欧美三区 chinese农村熟妇videos 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 给丰满少妇按摩到高潮 人人操人人 欧美16一18sexvideos 韩国19禁床震无遮掩免费 九九热这里只有精品视频 三级4级全黄 亚洲无线观看国产 tobu8日本高清在线观看 琪琪网最新伦永久观看2019 香港曰本韩国三级网站 五月丁香啪啪 九色综合九色综合色鬼 国内在线网友露脸自拍 在线看片免费人成视频播 老司机午夜福利视频 亚洲欧美日产综合在线网 伊在人间香蕉最新视频 国产亚洲视频中文字幕 亚洲人成电影在线观看 国语自产精品视频在线完整版 欧美色欧美亚洲高清在线视频 噜噜私人影片在线看片 性过程三级视频视频 99re在线播放 性欧美videofree另类 欧美videosdesexo 久久综合久久鬼色 欧美不卡一区二区三区 亚洲免费人成在线视频观看 白嫩人妻沦为他人胯下 babescom欧美熟妇 男人大臿蕉香蕉大视频 边吃奶边添下面好爽 国语自产精品视频在线第100页 老司机亚洲精品影院 亚洲免费人成在线视频观看 忘忧草论坛社区在线 国产成人综合95精品视频 成人免费视频在线观看 99热这里只有精品6 40岁成熟女人牲交片 国产午夜福利片在线观看 暖暖直播免费观看中国 50岁寡妇下面水多好紧 亚洲第一成人网站 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 大胆国模裸体艺术2020 对白脏话肉麻粗话视频 人人摸人人操 亚洲 欧美 另类 中文字幕 2014av天堂 欧美高清狂热视频60一70 两个人的高清视频在线观看 滚床单无遮挡免费视频 波多野结衣在线视频 亚洲 自拍 另类小说综合图区 国产一区日韩二区欧美三区 日本高清视频www夜色资源 国色天香免费视频在线观看 激情五月婷婷 狼群西瓜视频在线观看 国产亚洲人成网站在线观看 国模冰莲极品自慰人体 亚洲人成电影网站免费 中文字幕本无吗 最新西西人体 44rt net 2018高清一道国产 国产a级毛片 内地中年熟妇露脸视频 26uuu在线亚洲欧美 熟妇的荡欲bd高清 波多野结衣456 草莓社区地址一地址二 亚洲有码区 影音先锋av网 欧美momandsonvideo 国模冰莲极品自慰人体 99热这里只有精品6 我把女闺蜜摸到高潮了 五月丁香啪啪 性欧美xxxx 免费人成视频在线观看 小可爱社区论坛在线观看 国模吧高清大胆女模摄影艺术 日本三级在线播放线观看视频 99热这里只有精品6 办公室娇喘的短裙老师视频 在线观看三级片 国语自产精品视频在线完整版 av无码久久久久不卡网站 欧美成人国产精品视频 亚洲精品456在线播放 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 亚洲人成网站在线播放 色悠悠久久久 免费人成在线观看网站 亚洲乱色视频在线观看 任你躁国语自产一区在 2018年国内精品视频 欧美成人国产精品视频 国产情侣真实露脸在线 欧美人与zooz 国产成人一区二区三区 谁有黄色网址 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 日韩人妻无码一区二区三区 二本道日本一区免费_2 手机看片自拍自拍自自 欧美经典三级中文字幕 粗大狠狠的进出她的体内 韩国女主播精品视频网站 欧美激情第1页 亚洲有码区 亚洲黄色视频 色欧美片视频在线观看 丰满裸体爆乳大胸美女无遮挡 香蕉免费一区二区三区 欧美人妖老ladybays 熟妇与小伙子露脸对白 日本少妇毛茸茸高潮 久热这里只有精品 暖暖直播视频免费观看完整版 国产破苞第一次 五月婷婷久久 精品国产免费第一区二区三区 日本高清视频www 欧美40老熟妇 亚洲电影在线观看 国产公开免费人成视频 99热最新地址获取网站 99精品热这里只有精品 天下第一社区中文字幕 亚洲色网址 爆乳无码系列肉感在线播放 全国三级网站在线观看 亚洲第一成年网站视频 免费人成视频在线观看 最新国自产拍在线播放 中文国产成人精品久久 老司机永久免费视频网站 亚洲欧美日产综合在线网 亚洲欧美中文日韩v在线观看 欧美viboss老人 欧美激情电影 特级毛片www 国产精品第12页 gogo国模高清大胆 欧美人与动牲交a欧美精品 熟女人妇 成熟妇女系列视频 女人厕所正面偷拍高清 香蕉59tv视频 谁有黄色网址 可以啪啪的手机游戏 野花社区视频最新 99热最新地址获取网站 中文字幕av 未满十八岁禁止进入 亚洲欧美日韩精品专区 午夜电影院韩国三级 国产同事露脸对白在线视频 97视频在线观看 被调教跪着打屁股 全景偷拍女警察厕所小便视频 26uuu在线亚洲欧美 四虎永久在线精品免费 97资源站在线视频 亚洲第一成人网站 全国三级网站在线观看 成人免费视频在线观看 国产乱子伦 九九视频免费精品视频 一区二区三区 日本三级在线播放线观看视频 在线看片国产日韩欧美亚洲 老师好大好硬好深好爽想要 野花社区www 8x8ⅹ永久免费视频 亚洲同志网18一19gay 男女强吻摸下面揉免费 小说区 亚洲 自拍 另类 大陆精大陆国产国语精品 日本三级韩国三级欧美三级 双飞丰满老熟女 五月激情婷婷 波多野结衣在线观看 在线观看国产网址你懂的 欧美人与动性行为视频 2018年国内精品视频 九九线精品视频在线观看视频 免费a片在线观看 尤物在线精品视频 免费的黄色网站 26uuu在线亚洲欧美 欧美午夜刺激影院 国产高清不卡 97在线观看视频 18以下岁禁止1000部免费 两熟妇玩双飞真舒服 国产乱子伦小说 国产破苞第一次 狼群西瓜视频在线观看 18以下岁禁止1000部免费 谁有黄色网址 午夜男女爽爽影院视频在线 野花社区在线观看免费高清完整版 香港三级电影在线观看 九九视频在线观看视频6 十分钟免费观看视频大全在线播放 国内三级a在线 欧美 日产 国产精选 韩国19禁床震无遮掩免费 亚洲bbw性色大片 真人床震高潮全部视频免费 欧美激情在线播放 香蕉免费一区二区三区 制服丝袜自拍另类第1页 十分钟免费视频大全在线观看 正在播放酒店约少妇高潮 人人摸人人操 国产农村毛卡片 制服欧美激情丝袜综合色 波多野结衣影音先锋 freepeople性欧美熟妇 影音先锋你懂的 欧美40老熟妇 我把女闺蜜摸到高潮了 国产亚洲人成网站在线观看 曰批免费视频播放 两个人的视频免费观看高清 野花社区在线视频 国产精品久久 办公室娇喘的短裙老师视频 日韩人妻无码一区二区三区 欧美同性videos 被吃奶跟添下面特舒服细节 日本高清免费一本视频 在线看片免费人成视频播 正在播放酒店约少妇高潮 东京热加勒比高清无线 办公室娇喘的短裙老师视频 99re在线播放 经典欧美gifxxoo动态图 韩国三级影片 国产一区日韩二区欧美三区 东北50岁熟妇露脸在线 国模吧高清大胆女模摄影艺术 99热最新地址获取 sese99 亚洲免费观看视频 国产午夜福利片在线观看 大陆三级经典三级在线 可以啪啪的手机游戏 亚洲欧美日韩一区二区 中文字幕乱码中文乱码51精品 欧美午夜刺激影院 暖暖日本韩国视频免费 色偷偷亚洲偷自拍视频 三级网站午夜三级 美脚社区0元金币免费视频 三级国产三级在线 国色天香 社区 好吊色永久免费视频 中文国产成人精品久久 日本熟妇浓毛hdsex 韩国三级影片 小说区 亚洲 自拍 另类 国产精品美女久久久网站 熟女自慰30p 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 亚洲美女色禁图 琪琪网最新伦永久观看2019 二本道日本一区免费_2 日本三级带黄 欧美午夜不卡在线观看 神马三级我不卡 五月丁香社区 熟妇的荡欲bd高清 哒哒哒电影免费观看在线高清! 韩国女主播精品视频网站 亚洲黄色视频 两个人看的视频在线观看 2019nv天堂香蕉在线观看 哒哒哒电影手机在线观看 影音先锋av网 在线看av的网站 欧美激情在线视频 不用播放器的av 欧美同性videos 色欧美片视频在线观看 琪琪网最新伦永久观看2019 亚洲 自拍 另类小说综合图区 暖暖 免费 日本 在线 黑人操亚洲女人 2019香蕉在线观看直播视频 老熟妇乱子伦系列视频 欧美人妖老ladybays 西西人体44www高清大胆 波多野结衣中文字幕久久 24小时日本高清在线视频 特级毛片www 韩国三级影片 香港曰本韩国三级网站 九九线精品视频在线观看视频 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 chinese高潮videos2 暖暖直播在线观看免费完整版中文 性过程三级视频视频 在线观看视频a免播放器 出差上的少妇20p 国产破苞第一次 女邻居的大乳中文字幕 苍井优三级在线观看 国产精品自产拍在线观看55 av网址大全 av网站大全 最新国产精品亚洲 韩国女主播精品视频网站 99视频这里只有精品 中文字幕欲求不满的熟妇 风韵多水的老熟妇 日本高清h色视频在线观看 暖暖高清手机免费观看 50岁寡妇下面水多好紧 97夜夜澡人人爽人人 2014av天堂 丰腴饱满的极品熟妇 黄页网址大全免费 熟女人妇 成熟妇女系列视频 暖暖视频免费观看视频中国动漫 97夜夜澡人人双人人人喊 亚洲欧美中文日韩在线v日本 老司机在线ae85 性欧美欧美巨大69 狼人香蕉香蕉在线28 制服欧美激情丝袜综合色 露100%奶头的美女图片无遮挡 九色综合九色综合色鬼 日本三级带黄 天天影视色香欲综合网 天下第一社区中文字幕 90后极品粉嫩小泬20p 三级网站视频在在线播放 人人摸人人操 三级真人牲交 欧美激情在线播放 cl社区最新地址 99re6热在线精品视频播放 暖暖爱视频免费 99re66热这里只有精品3 我把女闺蜜摸到高潮了 香蕉视频一直看一直爽 九九热线精品视频16 亚洲人成网站在线播放青青 噜噜私人影片在线看片 色悠悠久久久 欧美另类69xxxxx 国产精品你懂的在线播放 男女强吻摸下面揉免费 全部是女厕所偷拍视频网站 国产公开免费人成视频 天下第一社区中文字幕 暖暖 免费 日本 在线 99热最新地址获取 sese99 被吃奶跟添下面特舒服细节 办公室娇喘的短裙老师视频 五月婷婷久久 18videosex性欧美 欧美色视频日本片免费 国产精品一区二区 色吊丝av中文字幕 丰满裸体爆乳大胸美女无遮挡 国产亚洲精品首页在线播放 十分钟免费观看视频大全在线播放 97在线观看视频 影音先锋每日最新av资源网 在线看亚洲十八禁网站 网址你懂得 国模冰莲极品自慰人体 网友自拍露脸国语对白 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 24小时日本高清在线视频 中文字幕第一页 琪琪网最新伦永久观看2019 三上悠亚在线观看 欧美激情电影 亚洲欧美中文日韩v在线观看 粗大狠狠的进出她的体内 乱色欧美激惰 日本三级香港三级人妇99 亚洲处破女 www 免费大片av手机看片 香港三级电影在线观看 337p人体粉嫩胞高清视频 中文国产成人精品久久 亚洲系列_1页_777ga 曰批免费视频播放免费 亚洲欧美偷国产日韩 日本不卡一区二区三区 丁香五月婷婷激情 黄页网址大全免费 三级黄色视频 欧美高清vivoe欧美另类 五月天在线视频国产在线 综合久久 久久综合 网友自拍露脸国语对白 正在播放酒店约少妇高潮 chinese农村熟妇videos 日本高清免费一本视频 tobu8日本高清在线观看 老师解胸罩喂我吃奶 老司机亚洲精品影院 暖暖直播免费观看中国 在线看亚洲十八禁网站 夜夜被两个男人玩得死去活来 jzzjzzjzz日本在线播放 欧美亚洲日本国产黑白配 你懂的电影 欧美午夜刺激影院 jizzyou中国版自拍 波多野结衣影音先锋 王者荣耀阿离自慰喷水 老师解胸罩喂我吃奶 东京热加勒比高清无线 你懂的网址 未满十八岁禁止进入 被两个黑人玩得站不起来了 video free极品另类 亚洲精品456在线播放 被两个黑人玩得站不起来了 香蕉59tv视频 韩国三级电影大全 国产亚洲欧美在线专区 高清性色生活片 久久精品一本到99热免费 青青草原亚洲 真人床震高潮全部视频免费 t66y永久发布地址一二三四 亚洲乱亚洲乱妇 香蕉视频一直看一直爽 亚洲免费人成在线视频观看 两熟妇玩双飞真舒服 欧美videosdesexo 亚洲欧美中文日韩v在线观看 欧美16一18sexvideos 香蕉免费一区二区三区 美丽的熟妇中文字幕 jlzzjlzz亚洲 求黄色网址 暖暖视频免费观看视频中国动漫 国模冰莲极品自慰人体 经典三级欧美在线播放 caoporn免费视频在线 五月天社区 中文国产成人精品久久 欲色天天网综合久久 video free极品另类 97色伦图片97综合影院 爆乳女仆高潮在线观看 av片在线观看 爆乳女仆高潮在线观看 哒哒哒在线观看播放免费 正在播放老肥熟妇露脸 国产美女视频免费的 无码专区亚洲制服丝袜 免费人成视频在线观看 双飞丰满老熟女 日韩欧美亚洲每日更新在线 国产在线精品二区 青草视频在线观看 a片在线观看 网址你懂得 九九精品无码专区免费 2018年国内精品视频 亚洲小说图片 中文字幕av 老熟妇乱子伦系列视频 熟妇与小伙子露脸对白 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 曰批免费视频播放免费 欧美第一页 香港曰本韩国三级网站 大陆三级经典三级在线 欧美xxxxx在线观看 欧美肥老太牲交视频 暖暖爱视频免费 video欧美10一13 免播放器日本三级 特级毛片www 日本熟妇浓毛hdsex 熟女人妇 成熟妇女系列视频 东京热网址 在线a亚洲视频播放在线观看 香港三级台湾三级在线播放 玖玖爱这里只有精品视频 夜夜被两个男人玩得死去活来 人妻少妇中文字幕久久 三级片大全 隔壁老王国产在线精品 五十路六十路老熟妇a片 亚洲欧美日产综合在线网 在线观看黄色视频 神马三级我不卡 暖暖日本韩国视频免费 freepeople性欧美熟妇 特黄特色三级在线观看 丰满裸体爆乳大胸美女无遮挡 日韩免费视频一区二区三区 哒哒哒电影免费观看在线高清! 公交车上弄我高潮喷水 暖暖直播视频免费观看完整版 双飞丰满老熟女 video free极品另类 国产乱子伦 老师解胸罩喂我吃奶 出差上的少妇20p 亚洲最大色 2018高清一道国产 国产美女视频免费的 高清性色生活片 免播放器日本三级 两熟妇玩双飞真舒服 久9视频这里只有精品8 爆乳无码系列肉感在线播放 2018年国内精品视频 大胆欧美熟妇xx 日本不卡一区二区三区在线 欧美同性videos 未满十八岁禁止进入 最新国自产拍在线播放 欧美大黑吊 欧美第一页 国产亚洲视频中文字幕 出差上的少妇20p 日韩免费视频一区二区三区 日本三级在线播放线观看视频 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 2014av天堂 五月丁香啪啪 国色天香在线视频免费观看下载 哒哒哒在线观看播放免费 国产三级视频在线播放线观看 国产三级视频在线观看视 一夜七次郎 99热最新地址获取 sese99 日本高清视频www 日本三级带黄在线观看 50岁寡妇下面水多好紧 两个人的高清视频在线观看 老师解胸罩喂我吃奶 亚洲女毛多水多21p 制服丝袜自拍另类第1页 一个人看的www 99久免费视频精品 日本高清熟妇老熟妇 seerx性欧美巨大 99热最新地址获取网站 在线看片国产日韩欧美亚洲 野花社区www 香港三级电影在线观看 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 美丽的熟妇中文字幕 性欧美xxxx 美丽的熟妇中文字幕 两性色午夜免费视频 av无码专区 中文字幕av 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 欧美激情在线播放 老司机在线ae85 香港三级电影在线观看 三级网站视频在在线播放 香蕉免费一区二区三区 草莓香蕉樱桃黄瓜丝瓜榴莲 2019nv天堂香蕉在线观看 久热久热免费视频中文字幕 韩国三级网站 经典欧美gifxxoo动态图 在线看片免费人成视频播 五月激情婷婷 欧美变态另类牲交 东京热网址 噜噜私人影片在线看片 米奇影院888奇米色99在线 欧美激情电影 日本不卡一区二区三区 不用播放器的av 经典三级欧美在线播放 婷婷俺也去俺也去官网 三级片免费在线观看 很很鲁在线视频播放 伊在人间香蕉最新视频 女邻居丰满的奶水在线观看 王者荣耀阿离自慰喷水 97夜夜澡人人爽人人 风韵多水的老熟妇 好大好硬好深好爽想要 叫床 免费三级网站 青柠在线观看免费高清1 欧美另类69xxxxx 日本三级韩国三级欧美三级 谁有黄色网址 亚洲不卡av不卡一区二区 韩国三级电影大全 日韩欧美亚洲每日更新在线 免费的黄页网址直接看 色悠悠久久久 欧美色视频日本片免费 狠狠干狠狠爱 亚洲国产欧美国产综合一区 亚洲同志网18一19gay 免费人成在线观看网站 呻吟喘娇嫩人妻少妇 免费黄色网址 隔壁老王国产在线精品 九九热这里只有精品视频 久久精品欧美日韩精品 亚洲无线观看国产 一区二区三区 人人做天天爱夜夜爽 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 日本高清视频www 内部私拍高清拍视频 国产美女视频免费的 真人床震高潮全部视频免费 国产农村毛卡片 日本三级在线播放 正在播放老肥熟妇露脸 欧美高清videos36opsexhd 午夜福利在线观看 野花社区www aⅴ一区二区三区无卡无码 俺去鲁婷婷六月色综合 日本三级香港三级人妇 中国熟妇露脸videos 高清性色生活片 babescom欧美熟妇 亚洲欧美日韩精品专区 99re在线播放 欧美40老熟妇 国产精品自产拍在线观看55 freepeople性欧美 在线看av的网站 大胆国模裸体艺术2020 中文字字幕人妻中文 亚洲小说图片 五月丁香社区 天下第一社区中文字幕 出租屋嫖妓大龄熟妇露脸在线播放 四虎永久在线精品免费 西西人体44www高清大胆 av电影在线观看 97视频在线观看 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 毛片免费看 人妻无码人妻有码中文字幕 暖暖直播免费观看中国 最新av网址 谁有av网站 婷婷色婷婷开心五月四房播播 九九热这里只有精品视频 欧美viboss老人 可乐视频社区 九九热这里只有精品视频 www.sese 中文字幕大看蕉永久网 曰批免费视频播放 中国内地毛片免费高清 超碰97资源站 国产精品一区二区国产主播 国产a级特黄的片子 菠萝菠萝蜜在线观看 被吃奶跟添下面特舒服细节 在线a亚洲视频播放在线观看 香港三级电影在线观看 欧美viboss老人 欧美激情第1页 www.sese 野花社区在线视频 国产日产欧洲无码视频 亚洲一区二区三区 99热最新地址获取 sese99 chinese农村熟妇videos xyx性爽欧美 欧美老熟妇乱子伦视频 亚洲一区二区三区 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 中国内地毛片免费高清 经典欧美gifxxoo动态图 亚洲bbw性色大片 t66y永久发布地址一二三四 中文字幕第一页 美美女高清毛片视频免费观看 九九热这里只有精品 毛片免费视频 97资源站在线视频 99热99 99热最新地址 亚洲国产欧美国产综合一区 tobu8日本高清在线观看 老师好大好硬好深好爽想要 中文字幕乱码中文乱码51精品 亚洲bbw性色大片 影音先锋你懂的 十分钟免费视频大全在线观看 97色伦图片97综合影院 亚洲女毛多水多21p 二本道日本一区免费_2 性欧美videofree另类 中文字幕乱码中文乱码51精品 暖暖直播免费观看中国 伊人色综合久久天天小片 亚洲国产一区二区三区 最新国产精品亚洲 男女强吻摸下面揉免费 久久播放 在线看片免费人成视频播 av天堂电影网 在线观看视频a免播放器 日本不无在线一区二区三区 亚洲系列_1页_777ga 公车上太深了啊高潮 2018国产精产品在线不卡 西西大胆国模人体艺 最新国自产拍在线播放 国产a级毛片 东北50岁熟妇露脸在线 暖暖日本韩国视频免费 色欧美片视频在线观看 免费毛片在线看不用播放器 a在线视频播放观看免费观看 任你躁在线精品免费 亚洲黄色网 波多野结衣中文字幕 玩弄中年熟妇正在播放 嫩模超大胆大尺度人体写真 美国三级大片 日本高清h色视频在线观看 超级碰97直线国产 欧美第一页 久热这里只有精品 中文字幕在线观看 出差上的少妇20p 三级电影网站 出差上的少妇20p 国产精品一区二区国产主播 av电影在线观看 被调教跪着打屁股 国产三级视频在线观看视 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 这里只有精品22在线播放 小说区 亚洲 自拍 另类 yy111111少妇影院 亚洲 欧美 另类 动漫 在线 美女扒开内裤无遮挡18禁 大伊香蕉在线观看视频 七次郎在线视频新 香蕉视频一直看一直爽 99re66热这里只有精品3 国产亚洲欧美在线专区 特级毛片www 国产一区二区在线视频 露100%奶头的美女图片无遮挡 babescom欧美熟妇 欧美viboss孕妇 综合久久 久久综合 白嫩人妻沦为他人胯下 欧美大胆性生话 波多野结衣中文字幕 免费人成在线观看网站 国产a级毛片 国产在线精品二区 香蕉免费一区二区三区 亚洲国产区中文在线观看 av无码久久久久不卡网站 两性色午夜免费视频 av免费在线观看 两熟妇玩双飞真舒服 大胆欧美熟妇xx 嫩模超大胆大尺度人体写真 双飞丰满老熟女 大陆三级经典三级在线 在线看片免费人成视频播 苍井优三级在线观看 欧美乱大交 亚洲色网址 国模吧高清大胆女模摄影艺术 黑人操亚洲女人 免费无码又爽又刺激高潮的视频 99re6热在线精品视频播放 亚洲男同志网站 欧美高清videosedexohd 亚洲无线观看国产 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 野花社区在线视频 经典三级在线观看 香蕉59tv视频 神马三级我不卡 欧美性电影 性欧美video高清 日本不卡高清一区二区三区 99re热视频这里只精品 毛片免费看 欧美viboss孕妇 中字幕一区二区三区乱码 亚洲欧美中文日韩在线v日本 亚洲人成电影网站免费 日本不卡高清一区二区三区 gogo国模高清大胆 5x社区免费视频 美女胸禁止18下看禁止 十分钟免费观看视频大全在线播放 波多野结衣影音先锋 国模冰莲极品自慰人体 亚洲电影在线观看 人妻少妇久久中文字幕 日本高清视频www色 狼群西瓜视频在线观看 三级网站视频在在线播放 a片免费视频在线观看 制服欧美激情丝袜综合色 三级网站视频在在线播放 伊人色综合久久天天小片 亚洲电影在线观看 韩国19禁床震无遮掩免费 亚洲国产欧美国产综合一区 菠萝菠萝蜜在线观看 欧美不卡一区二区三区 天下第一社区在线观看 风韵多水的老熟妇 三级片大全 video欧美10一13 三级在线观看中文字幕完整版 熟女自慰30p 忘忧草论坛社区在线 亚洲免费观看视频 av片在线观看 久久er热在这里只有精品66 日本少妇毛茸茸高潮 欧美俄罗斯乱妇 亚洲性视频 国模吧高清大胆女模摄影艺术 国产美女视频免费的 香蕉免费一区二区三区 野花在线观看免费高清完整版中文 97夜夜澡人人爽人人 高清性色生活片 波多野结衣在线视频 亚洲一卡2卡三卡4卡 国产男女免费完整视频 久久99精品久久久久久 哒哒哒电影免费观看在线高清! 暖暖爱视频免费 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 被调教跪着打屁股 亚洲最大成人网色 日本亚洲欧洲无免费码在线 很很鲁在线视频播放 制服欧美激情丝袜综合色 尤物精品国产第一福利网站 a片在线免费观看 日韩一区二区 va 免费啪啪社区免费啪啪 暖暖直播在线观看全集 亚洲性视频 性欧美欧美巨大69 香蕉免费一区二区三区 影音先锋每日最新av资源网 给丰满少妇按摩到高潮 日韩人妻无码一区二区三区 国产成人综合95精品视频 a在线视频播放观看免费观看 亚洲处破女 www 思思99re6国产在线播放 性欧美高清come 欧美 日产 国产精选 二本道日本一区免费_2 免费人成在线观看网站 国内在线网友露脸自拍 公交车上弄我高潮喷水 久久99精品久久久久久 亚洲av网址在线 老汉播放器 欧美大黑吊 18videosex性欧美 国语自产精品视频在线完整版 欧美第一页 欧美黄色片 正在播放老熟女人与小伙 欧美xxxxx在线观看 亲子入浴交尾中文字幕 522av 九九视频在线观看视频6 午夜电影院韩国三级 老司机午夜福利视频 国产精品第一页 内地中年熟妇露脸视频 制服丝袜自拍另类第1页 freepeople性欧美 五十路六十路老熟妇a片 玩弄中年熟妇正在播放 欧美13一14sexvideos处 日本三级带黄在线观看 亚洲bbw性色大片 免费的黄页网址直接看 女邻居给我口爆18p 99热这里只有精品6 高清性色生活片 99精品热这里只有精品 中文字幕乱码中文乱码51精品 暖暖视频 免费 在线观看 国内三级a在线 久热爱精品视频在线 性a欧美片 99re6热在线精品视频播放 熟妇与小伙子露脸对白 99re6热在线精品视频播放 神马三级我不卡 一卡二卡三卡四卡高清免费 jizzyou中国版自拍 国模冰莲极品自慰人体 西西大胆国模人体艺 337p日本大胆欧美人术艺术69 av免费在线观看 谁有黄色网址 国产男女免费完整视频 波多野结衣av高清一区二区三区 欧美momandsonvideo 337p人体粉嫩胞高清大图 国产精品美女久久久网站 边吃奶边添下面好爽 韩国三级bd高清 99视频精品全部在线观看 粗大狠狠的进出她的体内 a片在线观看 青榴社区视频在线观看 亚洲成a v人片在线观看 日本高清h色视频在线观看 日本不卡一区 亚洲系列_1页_777ga 欧美黄色片 影音先锋av电影 三级4级全黄 五月丁香社区 日本韩国三级 欧美viboss孕妇 国产日产欧洲无码视频 18videosex性欧美 性欧美videofree另类 熟妇与小伙子露脸对白 欧美大胆性生话 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 欧美亚洲日本国产黑白配 日本高清xxxxxxxxxx 野花在线观看免费高清完整版中文 网红尤物泛滥白浆正在播放 波多野结衣在线观看 日本不无在线一区二区三区 制服丝袜自拍另类第1页 xyx性爽欧美 中国大陆女rapper18岁 暖暖视频 免费 在线观看 日本不卡一区 china中国人自拍 国产精品香蕉在线的人 男人狂躁进女人下面视频 免费a级黄毛片 高级黄区18勿进视频免费 国模吧高清大胆女模摄影艺术 五月婷婷久久 97在线观看视频 三级在线看中文字幕完整版 哒哒哒在线观看播放免费 国产精品一区二区国产主播 tobu8日本高清在线观看 一本大道香蕉久在线播放29 欧美成人图片 啪啪啪动态图 av天堂电影网 免费啪啪社区免费啪啪 亚洲小说网 99re6热在线精品视频播放 制服丝袜自拍另类第1页 黄瓜视频在线观看 欧美变态另类刺激 欧美俄罗斯乱妇 免费无码又爽又刺激高潮的视频 你懂的电影 免费大片av手机看片 熟女自慰30p 中国内地毛片免费高清 苍井优三级在线观看 野花社区视频在线观看完整版 老司机在线ae85 av片在线播放 两个人看的视频在线观看 a片在线免费观看 国产精品自产拍在线观看55 黄色电影免费观看 免费的黄色网站 免费人成在线观看网站 老司机在线ae85 最新国自产拍在线播放 暖暖直播在线观看全集 亚洲欧美日产综合在线网 国产亚洲欧美在线专区 午夜福利在线观看 国产在线无码制服丝袜无码 337p日本欧洲亚洲大胆 午夜视频在线观看 97色伦图片97综合影院 中文字字幕人妻中文 九九热这里只有精品视频 国产午夜福利片在线观看 99re6在线视频精品免费 忘忧草社区在线播放 t66y永久发布地址一二三四 午夜男女爽爽影院视频在线 日本熟妇浓毛hdsex 国产日产欧洲无码视频 av网址大全 av网站大全 国产在线精品二区 尤物精品国产第一福利网站 亚洲男人天堂 经典三级版在线播放 米奇影院888奇米色99在线 国色天香在线视频免费观看下载 欧美亚洲日本国产黑白配 五月激情婷婷 99re在线播放 午夜男女羞羞爽爽爽视频 菠萝菠萝蜜在线观看 乱色欧美激惰 97porm国内自拍视频 在线香蕉精品视频 香港三级日本三级三级韩级 青草视频在线观看 九九热这里只有精品视频 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 思思99re6国产在线播放 午夜电影院韩国三级 国产精品第一页 亚洲小说网 亚洲av网址在线 久久综合九色综合 99re热视频这里只精品 亚洲免费观看视频 夜夜被两个男人玩得死去活来 伊在人间香蕉最新视频 久热爱精品视频在线 国产破苞第一次 2019nv天堂香蕉在线观看 我把女闺蜜摸到高潮了 欧美人与zooz 欧美16一18sexvideos 久久综合九色综合欧美 99热最新地址获取网站 男人狂躁进女人下面视频 国模吧高清大胆女模摄影艺术 影音先锋av网站 日韩一区二区 va 骚虎视频在线观看 精品国产免费第一区二区三区 老师好大好硬好深好爽想要 老师好大好硬好深好爽想要 337p日本欧洲亚洲大胆精品 九九热线精品视频16 99re热视频这里只精品 出差上的少妇20p 日本高清xxxxxxxxxx 久久精品免视看国产 日本三级香港三级人妇 日本高清xxxxxxxxxx 国产成人亚洲综合 老师h口漫画全彩无遮盖 日本三级在线播放 西西人体44www高清大胆 中文字幕大看蕉永久网 色悠悠久久久 国产男女免费完整视频 亚洲欧美偷国产日韩 国色天香在线视频免费观看下载 gogo国模高清大胆 欧美老熟妇欲乱高清视频 亚洲 欧美 另类 中文字幕 2018高清一道国产 大陆三级经典三级在线 japanese老熟妇乱子伦视频 四虎永久在线精品免费 tobu8日本高清在线观看 青草青草久热精品视频 日本高清h色视频在线观看 欧美经典三级中文字幕 人和牲口杂交免费视频 日本亚洲欧洲无免费码在线 一个人免费观看视频www 亚洲最大色 日韩精品一区二区三区中文 欧美a级毛欧美1级a大片 五月天在线视频国产在线 欧美色图片 野花在线观看免费高清完整版中文 亚洲美女色禁图 尤物精品国产第一福利网站 免费人成在线观看网站 不用播放器的av 欧美综合自拍亚洲综合图 高跟翘臀老师后进式视频 50岁寡妇下面水多好紧 最新国自产拍在线播放 免费毛片在线看不用播放器 大胆国模裸体艺术2020 在线中文字幕有码中文 苍井优三级在线观看 522av freepeople性欧美 熟女自慰30p 国产男女免费完整视频 欧美videos欧美同志 99久免费视频精品 欧美高清videos36opsexhd 波多野结衣中文 日本不卡一区二区三区在线 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 十分钟免费观看视频大全在线播放 韩国女主播精品视频网站 一区二区三区 呻吟喘娇嫩人妻少妇 内地中年熟妇露脸视频 午夜男女羞羞爽爽爽视频 日本三级在线播放线观看视频 18以下岁禁止1000部免费 免费的黄色网站 在线a亚洲视频播放在线观看 未满十八岁禁止进入 在线电影你懂的 国产精品香蕉在线的人 日韩精品一区二区三区中文 亚洲av网址在线 亚洲最大成人网色 网友自拍露脸国语对白 国色天香 社区 奇米777四色影视在线看 日本不卡一区二区三区 骚虎视频在线观看 欧美综合自拍亚洲综合图 草莓社区地址一地址二 给丰满少妇按摩到高潮 熟妇的荡欲bd高清 九九精品无码专区免费 九九视频在线观看视频6 欧美videosdesexo 啪啪啪小说 日本三级电影在线观看 神马三级我不卡 欧美肥老太牲交视频 国产精品美女久久久网站 全国三级网站在线观看 99视频这里只有精品 波多野结衣456 暖暖直播免费观看视频 高清在线 人人摸人人操 宾馆嫖大龄熟妇露脸在线播放 男人狂躁进女人下面视频 婷婷色婷婷开心五月四房播播 亚洲色网址 欧美亚洲日本国产黑白配 亚洲аv电影天堂网 五月婷婷久久 精品国精品国产自在久国产 啪啪啪小视频 韩国女主播精品视频网站 亚洲国产欧美国产综合一区 熟妇与小伙子露脸对白 野花社区视频WWW 熟妇与小伙子露脸对白 可以啪啪的手机游戏 a片免费视频在线观看 曰批免费视频播放免费 欧美videosdesexo 国产超碰人人模人人爽人人喊 菠萝菠萝蜜在线观看 美女胸禁止18下看禁止 爆乳女仆高潮在线观看 在线观看精品国产福利片 18以下岁禁止1000部免费 米奇影院888奇米色99在线 国产精品一区二区国产主播 四虎永久在线精品免费 video free极品另类 免费人成在线观看网站 亚洲男人的天堂www 对白脏话肉麻粗话视频 欧美乱大交 一个人看的www 99re8这里有精品热视频 国产超碰人人模人人爽人人喊 哒哒哒在线观看播放免费 AV无码免费播放 高级黄区18勿进视频免费 av天堂电影网 亚洲综合小说另类图片动图 老师好大好硬好深好爽想要 熟女人妇交换俱乐部 玩弄中年熟妇正在播放 日本按摩高潮a级中文片 王者荣耀阿离自慰喷水 拉到厨房撕开丝袜做 国产精品久久 亚洲小说区 国色天香 社区 暖暖直播在线观看全集 狠狠干狠狠爱 99热只有精品 国产亚洲视频中文字幕 99热最新地址获取网站 亚洲小说区 我和两个女领导玩双飞 国产乱子伦 在线香蕉精品视频 香港曰本韩国三级网站 一本大道香蕉久在线播放29 九九热线精品视频16 久久综合久久鬼色 久热这里只有精品 免费看黄色片 人妻少妇中文字幕久久 欧美另类69xxxxx 大胆欧美熟妇xx 曰批免费视频播放免费 真人床震高潮全部视频免费 在线看片人成视频免费无遮挡 出差上的少妇20p av电影网址 呻吟喘娇嫩人妻少妇 亚洲一区二区三区 亚洲综合色在线视频香蕉视频 久热爱精品视频在线 欲色天天网综合久久 99re6在线视频精品免费 两个人的高清视频在线观看 性欧美高清come 三级片大全 99热这里只有精品6 97夜夜澡人人爽人人 暖暖直播免费观看中国 九九精品无码专区免费 久热香蕉在线视频免费 日韩欧美亚洲每日更新在线 中文国产成人精品久久 亚洲免费观看视频 人妻无码人妻有码中文字幕 中文字幕在线观看 性欧美xxxx 97资源站在线视频 两熟妇玩双飞真舒服 在线看片免费人成视频播 高跟翘臀老师后进式视频 九九热这里只有精品视频 97夜夜澡人人爽人人 丰腴饱满的极品熟妇 永久电影三级在线观看 三上悠亚番号 日本按摩高潮a级中文片 老司机永久免费视频网站 国产a级毛片 日本高清视频色视频免费 欧美激情电影 嫩模超大胆大尺度人体写真 老师h口漫画全彩无遮盖 老司机永久免费视频网站 亚洲一卡2卡三卡4卡 99re在线播放 天天干夜夜操 老熟妇乱子伦系列视频 青草视频在线观看 国产一区二区在线视频 40岁成熟女人牲交片 老师好大好硬好深好爽想要 午夜视频在线观看 菠萝菠萝蜜在线观看 三级生活片 t66y永久发布地址一二三四 seerx性欧美巨大 国产成人综合95精品视频 中文字字幕人妻中文 av无码免费看 在线电影你懂的 亚洲成a v人片在线观看 亚洲精品无播放器在线播放 欧美日韩国产 俺去鲁婷婷六月色综合 亚洲女毛多水多21p 人妻丝袜无码专区视频网站 超碰最新地址 亚洲综合色在线视频香蕉视频 隔壁老王国产在线精品 两个人的视频免费观看高清 中文字幕av 三级网站视频在在线播放 露100%奶头的美女图片无遮挡 在线电影你懂的 狼群西瓜视频在线观看 网址你懂得 欧美色图片 欧美13一14sexvideos处 亚洲欧美日韩精品专区 国产乱子伦小说 亚洲免费观看视频 美国三级大片 337p日本欧洲亚洲大胆在线 米奇在线777在线精品视频 奇米影视888欧美在线观看 在线中文字幕有码中文 亚洲性视频 思思99re6国产在线播放 av电影网址 日本按摩高潮a级中文片 成人免费视频在线观看 日本熟妇浓毛hdsex 18videosex性欧美 美女胸禁止18下看禁止 一个人看的www free性欧美 在线观看黄色视频 国产精品自产拍在线观看55 欧美精品videofree 99热只有精品 艾草在线精品视频免费观看 在线中文字幕有码中文 国产精品自产拍在线观看55 jizzyou中国版自拍 噜噜私人影片在线看片 影音先锋av网站 国产精品你懂的在线播放 欧美老熟妇乱子伦视频 亚洲综合小说另类图片动图 正在播放老熟女人与小伙 天下第一社区在线观看 日本三级在线播放线观看视频 草莓社区地址一地址二 99视频这里只有精品 波多野结衣456 国产同事露脸对白在线视频 日本少妇毛茸茸高潮 一夜七次郎 偷拍区清纯另类丝袜美腿 欧美乱妇图 337p亚洲日本中国大胆69 丰腴饱满的极品熟妇 制服丝袜自拍另类第1页 欧美不卡一区二区三区 久久综合九色综合欧美 韩国三级bd高清 日本三级韩国三级欧美三级 啪啪啪小说 欧美viboss老人 久久er热在这里只有精品66 欧美第一页 性过程三级视频视频 亚洲色图区 亚洲美女色禁图 美女扒开内裤无遮挡18禁 毛片免费看 欧美变态另类牲交 十分钟免费观看视频大全在线播放 国产破苞第一次 老司机亚洲精品影院 欧美激情第1页 骚虎视频在线观看 正在播放酒店约少妇高潮 国语自产精品视频在线第100页 暖暖日本韩国视频免费 九九线精品视频在线观看视频 日本不卡一区 日本三级香港三级人妇99 50岁寡妇下面水多好紧 亚洲人成网站在线播放 亚洲乱色视频在线观看 欧美色图片 女人厕所正面偷拍高清 日本三级带黄 小可爱社区论坛在线观看 黑人操亚洲女人 经典欧美gifxxoo动态图 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 日本不卡一区 熟妇的荡欲bd高清 永久电影三级在线观看 av片在线观看 噜噜吧噜吧噜吧噜噜网a 天天狠天天天天透在线 五月天在线视频国产在线 三上悠亚 五月天社区 全景偷拍女警察厕所小便视频 日本不卡高清一区二区三区 tobu8日本高清在线观看 日本三级韩国三级欧美三级 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 菠萝蜜视频在线观看 首页 日韩 亚洲 第1页麻豆 山外人精品影院 亚洲免费人成在线视频观看 欧美电影在线观看 任你躁国语自产一区在 香蕉视频破解版 欧美性video free超清 japanese在线播放国产 韩国三级网站 十分钟免费视频大全在线观看 午夜男女爽爽影院视频在线 黄色电影免费观看 拒嫁豪门少奶奶99次出逃 波多野结衣影音先锋 十分钟免费视频大全在线观看 中文字幕欲求不满的熟妇 chinese高潮videos2 青草青草久热精品视频 哒哒哒电影免费观看在线高清! 午夜男女羞羞爽爽爽视频 亚洲国产区中文在线观看 日本韩国三级 五月丁香社区 暖暖免费视频 中文国产成人精品久久 野花社区视频在线观看完整版 乱色欧美激惰 经典三级版在线播放 欧美变态另类牲交 欧美高清狂热视频60一70 狠狠干狠狠爱 十分钟免费视频大全在线观看 女邻居给我口爆18p 免费无码又爽又刺激高潮的视频 欧美成人国产精品视频 亚洲视频在线观看 美美女高清毛片视频免费观看 日本高清视频www 2014av天堂 青草青草久热精品视频 九九热这里只有精品 色五月婷婷 免播放器日本三级 亚洲成av人片在线观看 japanese在线播放国产 下面一进一出好爽视频 五十路六十路老熟妇a片 国产乱子伦小说 丁香五月婷婷激情 亚洲成av人片在线观看 www.sese 免费毛片在线看不用播放器 老汉色av影院 亚洲一卡2卡三卡4卡 一本大道香蕉久在线播放29 2014av天堂 在线播放国产不卡免费视频 网址你懂得 国产乱子伦 亚洲av片在线观看 香港三级日本三级三级韩级 中文字幕乱码中文乱码51精品 亚洲另类图片 高清特黄a大片 欧美激情电影 宾馆嫖大龄熟妇露脸在线播放 露100%奶头的美女图片无遮挡 三级电影网 三级生活片 粗大狠狠的进出她的体内 男女超爽视频免费播放 哒哒哒电影免费观看在线高清! 欧美第一页 米奇影院888奇米色99在线 国产亚洲欧美在线专区 波多野结衣在线观看 性欧美videofree另类 夜夜被两个男人玩得死去活来 国产乱子伦 神马三级我不卡 亚洲成av人片在线观看 色欧美片视频在线观看 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 欧美孕妇xxxx 老汉色av影院 99re6在线视频精品免费 人禽交 欧美 网站 99久免费视频精品 亚洲免费人成在线视频观看 午夜男女羞羞爽爽爽视频 国产破苞第一次 七次郎在线视频新 经典三级欧美在线播放 狠狠干狠狠爱 野花社区视频最新 522av 神马三级我不卡 二本道日本一区免费_2 老司机亚洲精品影院 快播三级片 影音先锋av资源网 骚虎视频在线观看 黄色视频网站 国产a级毛片 噜噜私人影片在线看片 日本在线观看 米奇在线777在线精品视频 欧美老熟妇乱子伦视频 香蕉59tv视频 亚洲欧美日韩一区二区 最新av网址 谁有av网站 特黄特色三级在线观看 人妻少妇中文字幕久久 东京热网址 成年女人看片免费视频播放人 菠萝蜜视频app 男人大臿蕉香蕉大视频 国产精品第12页 日本韩国三级观看 青青草原亚洲 永久电影三级在线观看 国产精品一区二区国产主播 老师好大好硬好深好爽想要 呻吟喘娇嫩人妻少妇 午夜电影院韩国三级 国产精品你懂的在线播放 欧美成人图片 九九视频免费精品视频 99re8这里有精品热视频 特级毛片www 国产精品你懂的在线播放 久久综合九色综合 狠狠干狠狠爱 一个人免费观看视频www 国色天香 社区 国产破苞第一次 免费a级黄毛片 video free极品另类 50岁寡妇下面水多好紧 青草视频在线观看 亚洲小说区 性过程三级视频视频 粗大狠狠的进出她的体内 中文字幕欲求不满的熟妇 真人床震高潮全部视频免费 日本高清视频色视频免费 久久精品免视看国产 yy111111少妇影院 日本三级在线播放 波多野结衣在线视频 一夜七次郎 呻吟喘娇嫩人妻少妇 777gn亚洲大 韩漫免费无遮无删减漫画 两个人的高清视频在线观看 2019nv天堂香蕉在线观看 亚洲性视频 人人摸人人操 乱老年女人伦免费视频 美国三级大片 videos成熟少妇 日韩一区二区 va 欧美电影在线观看 欧美人与动性行为视频 日本不卡一区 米奇影院888奇米色99在线 国产破苞第一次 强乱中文字幕在线播放 国产一区日韩二区欧美三区 免费三级网站 日本不卡一区二区三区在线 激情五月婷婷 99久免费视频精品 人妻无码人妻有码中文字幕 亚洲 自拍 另类小说综合图区 97porm国内自拍视频 欲色天天网综合久久 色吊丝av中文字幕 狼群西瓜视频在线观看 九九视频在线观看视频6 特级毛片www 好大好硬好深好爽想要 叫床 有哪些黄色网站 欧美成人国产精品视频 草莓社区地址一地址二 在线中文字幕有码中文 99热最新地址获取网站 亚洲视频在线观看 五月丁香综合缴情六月小说 一本大道香蕉久在线播放29 暖暖 免费 日本 在线 青草视频在线观看 暖暖直播免费观看中国 中文国产成人精品久久 欧美孕妇xxxx 中国内地毛片免费高清 丰腴饱满的极品熟妇 天天射综合网 十分钟免费视频大全在线观看 永久电影三级在线观看 五月婷婷久久 哒哒哒电影手机在线观看 最新av网址 谁有av网站 思思99re6国产在线播放 久热爱精品视频在线 欧美momandsonvideo 在线看亚洲十八禁网站 熟女自慰30p 全部是女厕所偷拍视频网站 337p日本欧洲亚洲大胆 a片在线观看 色五月婷婷 freepeople性欧美 2019香蕉在线观看直播视频 国产精品一区二区国产主播 经典三级欧美在线播放 亚洲欧美日韩一区二区 啪啪啪免费视频 50岁寡妇下面水多好紧 亚洲欧美偷国产日韩 freepeople性欧美熟妇 未满十八岁禁止入内 黑人操亚洲女人 亚洲人jizz日本人 九九热这里只有精品 露100%奶头的美女图片无遮挡 两性色午夜免费视频 熟妇与小伙子露脸对白 在线观看精品国产福利片 caoporn免费视频在线 最新av网址 谁有av网站 一本大道香蕉久在线播放29 两熟妇玩双飞真舒服 亚洲乱亚洲乱妇 暖暖直播在线观看全集 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 国产美女视频免费的 欧美经典三级中文字幕 人妻少妇久久中文字幕 三级片大全 日本不卡一区 国色天香 社区 两个人看的视频在线观看 影音先锋你懂的 小说区 亚洲 自拍 另类 性欧美欧美巨大69 三级网站视频在在线播放 日本少妇毛茸茸高潮 女邻居的大乳中文字幕 影音先锋av资源网 人人揉揉香蕉大免费 韩国女主播精品视频网站 日韩精品一区二区三区中文 手机看片自拍自拍自自 在线看片国产日韩欧美亚洲 经典三级版在线播放 人妻无码人妻有码中文字幕 国内三级a在线 国产a级毛片 jlzzjlzz亚洲 日本三级香港三级人妇 亚洲最大成人网色 337p日本欧洲亚洲大胆精品 高清特黄a大片 亚洲另类图片 艾草在线精品视频免费观看 欲色天天网综合久久 对白脏话肉麻粗话视频 香蕉高清影视在线观看 尤物精品国产第一福利网站 日本高清免费一本视频 欧美亚洲日本国产黑白配 熟女自慰30p jzzjzzjzz日本在线播放 免费啪啪社区免费啪啪 老司机午夜福利视频 caoporn免费视频在线 菠萝菠萝蜜在线观看 亚洲av网址在线 中文字幕av 网红尤物泛滥白浆正在播放 天天干夜夜操 五月天在线视频国产在线 日韩人妻无码一区二区三区 国模吧高清大胆女模摄影艺术 韩国三级影片 亚洲免费人成在线视频观看 美丽的熟妇中文字幕 亚洲乱色视频在线观看 这里只有精品22在线播放 50岁寡妇下面水多好紧 国产日产欧洲无码视频 三级网站视频在在线播放 正在播放老肥熟妇露脸 欧美 日产 国产精选 亚洲第一成年网站视频 亚洲色网址 国产一区日韩二区欧美三区 超碰在线视频人人AV 未满十八岁禁止入内 国产日产欧洲无码视频 美美女高清毛片视频免费观看 免费大片av手机看片 亚洲bbw性色大片 国产三级农村妇女系列 波多野结衣中文字幕久久 九色综合九色综合色鬼 亚洲精品456在线播放 办公室娇喘的短裙老师视频 欧美孕妇xxxx 99re6热在线精品视频播放 比较有韵味的熟妇无码 色悠悠久久久 三级电影网站 亚洲黄色视频 我的公强要了我高潮 免费三级网站 天天影视色香欲综合网 两个人看的视频在线观看 亚洲人成电影网站色 亚洲精品无播放器在线播放 日本不卡一区二区三区在线 啪啪啪小说 欧美viboss老人 亚洲小说区 国产亚洲欧美在线观看一区 老司机在线ae85 在线观看精品国产福利片 色欧美片视频在线观看 白嫩人妻沦为他人胯下 中文字幕大看蕉永久网 午夜男女爽爽影院视频在线 亚洲综合色在线视频香蕉视频 99热最新地址获取 sese99 国色天香精品一卡二卡三卡四卡 24小时日本高清在线视频 久久精品欧美日韩精品 亚洲人jizz日本人 欧美性电影 AV无码免费播放 乱老年女人伦免费视频 www.sese 韩国三级影片 特黄特色三级在线观看 奇米777四色影视在线看 在线电影你懂的 欧美牲交a免费 黄瓜视频在线观看 公车上太深了啊高潮 最新av网址 谁有av网站 国内在线网友露脸自拍 午夜男女羞羞爽爽爽视频 米奇欧美777四色影视在线 日本不卡一区 制服丝袜自拍另类第1页 美女胸禁止18下看禁止 好大好硬好深好爽想要 叫床 欧美色视频日本片免费 美女胸禁止18下看禁止 老汉色av影院 天天干夜夜操 黄色三级带 欧美人与动牲交a欧美精品 人人揉揉香蕉大免费 亚洲成av人片在线观看 香蕉视频一直看一直爽 国产精品自产拍在线观看55 在线看片人成视频免费无遮挡 波多野结衣av高清一区二区三区 国色天香 社区 欧美人妖老ladybays 三上悠亚在线观看 国产精品第12页 精品精品国产高清a毛片 十分钟免费观看视频大全在线播放 中国内地毛片免费高清 中文字幕大看蕉永久网 乱老年女人伦免费视频 曰批免费视频播放 99精品热这里只有精品 久久精品欧美日韩精品 东京热网址 狼人香蕉香蕉在线28 欧美大黑吊 在线观看黄色视频 免费黄色网址 99热最新地址获取 sese99 美美女高清毛片视频免费观看 国产午夜福利片在线观看 99热这里有精品 丰腴饱满的极品熟妇 99热只有精品 亚洲手机在线人成视频 苍井优三级在线观看 暖暖直播免费观看中国 大陆三级经典三级在线 美女扒开内裤无遮挡18禁 黄色视频网站 亚洲乱色视频在线观看 爆乳女仆高潮在线观看 欧美高清videosfreex 日韩免费视频一区二区三区 亚洲人成在线观看 九色综合九色综合色鬼 欧美色图片 野花社区高清在线观看 波多野结衣在线观看 50岁寡妇下面水多好紧 天天狠天天天天透在线 99视频这里只有精品 欧美老熟妇乱子伦视频 艾草在线精品视频免费观看 亚洲最大色 人妻少妇中文字幕久久 日本三级带黄在线观看 欧美激情电影 日本少妇毛茸茸高潮 欧美成人图片 欧美午夜刺激影院 日本不卡一区 亚洲男人天堂 97porm国内自拍视频 好大好硬好深好爽想要 叫床 谁有黄色网址 国产精品第一页 亚洲小说区 美女高潮喷水13分钟全程露脸 国产成人亚洲综合 日本高清h色视频在线观看
中学实验室原视频4分| 上课停电被男生摸出了水| 港台三级片| 国产免费牲交视频| 苍老师免费av在线播放| 成人av在线观看| 日韩av在线| 中文字字幕在线乱码| 港台三级片| 免费人成年短视频在线观看| av天堂电影网| 久9视频这里只有精品123| 亚洲国模私拍人体gogo| 限制级电影| 和老外交换太大了第二部分| 欧美俄罗斯乱妇| 无码不卡中文字幕在线观看| 人人揉揉香蕉大免费| sm调教| 被情趣店老板调教h文| 内衣办公室动漫| 免费人成年短视频在线观看| 免费a级毛片| 给老子把屁股撅好了h| http://www.poupelle-hikaruehonten.com